Uslovi korišćenja internet prodavnice orsay.com


Hvala Vam na interesovanju za našu veb-stranicu. Zaštita Vaše privatnosti je za nas od izuzetne važnosti. U nastavku ćemo Vas detaljno informisati o tome kako postupamo sa Vašim podacima.

SADRŽAJ:
 1. Opšte odredbe
 2. Elektronske usluge u internet prodavnici
 3. Uslovi za sklapanje ugovora o prodaji robe
 4. Načini i termini za plaćanje proizvoda
 5. Troškovi, načini i vreme isporuke proizvoda
 6. Reklamacija proizvoda
 7. Vansudski način razmatranja reklamacije i zahteva kao i pravila pristupa postupcima - Vansudsko rešenje potrošačkog spora
 8. Pravo na raskidanje ugovora
 9. Odredbe koje se tiču preduzetnika
10. Završne odredbe

 

Internet prodavnica www.orsay.com brine o pravima potrošača. Potrošač se ne može odreći prava koja su mu dodeljena Zakonom o zaštiti potrošača. Odredbe ugovora koje su za potrošača nepovoljnije od odredbi Zakona o zaštiti potrošača su nevažeće, a umesto njih primenjuju se odredbe Zakona o zaštiti potrošača. Stoga, odredbe ovog Pravilnika nemaju nameru da izuzmu ili ograniče prava potrošača koja su im dodeljena na osnovu obaveznih zakonskih odredbi, a sve eventualne sumnje treba tumačiti u korist potrošača. U slučaju eventualne neusklađenosti odredbi ovog Pravilnika primenjivaće se odredbe Zakona o zaštiti potrošača i drugi propisi RepublikeSrbije.

 

1. OPŠTE ODREDBE

1.1. Internet Prodavnicu koja je dostupna na internet adresi www.orsay.com vodi društvo ORDISER DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Jurija Gagarina 16, lokal 152, Beograd, Srbija, matični broj 20951206, PIB 108199435. Kontakt e-mail adresa je service@orsay.com. Besplatna info linija 0800191066 (ponedeljak-petak od 07 do 20h).

1.2. Ovaj pravilnik se odnosi i na potrošače i preduzetnike koji koriste Internet Prodavnicu (sa izuzetkom tačke 9 Pravilnika, koja je namenjena samo preduzetnicima).

1.3. Administrator ličnih podataka koji se obrađuju u vezi sa realizacijom odredbi ovog Pravilnika je preduzeće ORSAY GMBH (adresa sedišta: Im Lossenfeld 12, 77731 Willstätt - Sand, Nemačka ; upisano u Trgovački registar Okružnog suda u Frajburgu i Br. pod brojem HRB 370336, e-mail adresa: service@orsay.com, kontakt telefon: kontakt putem fiksnog telefona: 800 800 780 (besplatna info-linija), kontakt putem mobilnog telefona: 71 306 88 88 (naknada u skladu sa tarifom operatera) i faks: + (48) 71 734 89 99. Lični podaci obrađuju se u cilju, sa obimom i na osnovu pravila utvrđenih u politici privatnosti koja je objavljena na stranicama Internet Prodavnice. Davanje ličnih podataka je dobrovoljno. Svako lice čije lične podatke obrađuje Davalac Usluga ili Administrator ima pravo da pregleda njihov sadržaj kao i pravo da ih ažurira i ispravlja.

1.4. Definicije:

1.4.1. RADNI DAN - jedan dan od ponedeljka do petka, osim državnih praznika.
1.4.2. OBRAZAC ZA REGISTRACIJU - obrazac dostupan u Internet Prodavnici koji vam omogućava da kreirate nalog.
1.4.3. OBRAZAC ZA PORUDŽBINU – Elektronska Usluga, interaktivni obrazac dostupan u Internet Prodavnici koji omogućava naručivanje dodavanjem Proizvoda u elektronsku korpu, kao i utvrđivanje uslova ovog Ugovora o prodaji robe, uključujući način isporuke i plaćanje.
1.4.4. KLIJENT - (1) fizičko lice koje ima punu pravnu sposobnost, koje ima sposobnost uspešnog preuzimanja obaveza, a u slučajevima predviđenim opštim propisima i fizičko lice sa ograničenom pravnom sposobnošću; (2) pravno lice; ili (3) organizaciona jedinica bez pravne osobnosti kojoj zakon daje pravnu sposobnost; - koja je sklopila ugovor ili planira da sklopi Ugovor o prodaji sa Prodavcem.
1.4.5. Propisi Republike Srbije - Zakon o zaštiti potrpšača i ostali propisi na snazi u Republici Srbiji.
1.4.6. RAČUN – Elektronska Usluga, zbirka podataka u informatičkom sistemu Davaoca Usluga označena pojedinačnim (korisničkim) imenom (nazivom) i lozinkom koje je odredio Korisnik Usluga, u kojoj se nalaze podaci koje je uneo Kupac kao i podaci o kreiranim Porudžbinama u Internet Prodavnici.
1.4.7. NEWSLETTER - Elektronska Usluga, usluga elektronske distribucije koju pruža Davalac Usluga putem e-maila, koja svim svojim Korisnicima Usluga omogućava primanje automatski, od Davaoca Usluga, regularnih sadržaja Newsletter-a koji sadrži informacije o Proizvodima, novim proizvodima i akcijama i popustima u Internet Prodavnici.
1.4.8. PROIZVOD – artikal dostupan u Internet prodavnici koji je predmet Ugovora o prodaji između Korisnika usluga odnosno Kupca i Prodavca.
1.4.9. PRAVILNIK - ovaj pravilnik Internet Prodavnice.
1.4.10. PRODAJNI OBJEKTI - maloprodajni objekti Prodavca na teritoriji Republike Srbije, čije su adrese dostupne na veb-stranici Internet Prodavnice.
1.4.11. INTERNET PRODAVNICA - Internet Prodavnica Davaoca Usluga dostupna je na sledećoj internet adresi: www.orsay.com.
1.4.12. PRODAVAC; DAVALAC USLUGA - privredno društvo ORDISER DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Jurija Gagarina 16, lokal 152, Beograd, Srbija, matični broj 20951206, PIB 108199435. Kontakt e-mail adresa je service@orsay.com. Besplatna info linija 0800191066 (ponedeljak-petak od 07 do 20h).
1.4.13. UGOVOR O PRODAJI - ugovor o prodaji Proizvoda zaključivan ili zaključen između Korisnika usluga odnosno Kupca i Prodavca putem Internet Prodavnice.
1.4.14. ELEKTRONSKA USLUGA - usluga koju Davalac Usluga pruža Korisniku Usluga elektronskim putem preko Internet Prodavnice.
1.4.15. KORISNIK USLUGA - (1) fizičko lice koje ima punu pravnu sposobnost, koje ima sposobnost uspešnog preuzimanja obaveza, a u slučajevima predviđenim opštim propisima i fizičko lice sa ograničenom pravnom sposobnošću; (2) pravno lice; ili (3) organizaciona jedinica bez pravne spobnosti kojoj zakon priznaje pravnu sposobnost; - koja koristi ili namerava da koristi Elektronske Usluge.
1.4.16. ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA – Srbija: od 13. juna 2014. g. „Sl. glasnik RS“, br. 64/2014.
1.4.17. PORUDŽBINA - izjava Korisnika usluga odnosno kupca o nameri podneta putem Obrasca za porudžbinu i direktno usmerena na sklapanje Ugovora o prodaji robe sa Prodavcem.

2. ELEKTRONSKE USLUGE U INTERNET PRODAVNICI

2.1. U Internet Prodavnici dostupne su sledeće Elektronske Usluge: Nalog, Obrazac za porudžbinu i Newsletter.

2.1.1. Nalog - korišćenje Naloga moguće je nakon što je Korisnik Usluga ispunio ukupno dva koraka - (1) popunjavanje Obrasca za registraciju i (2) klik na polje "Registruj se". U Obrascu za registraciju neophodno je da Korisnik Usluga dostavi sledeće podatke: ime i prezime, adresu e-pošte i lozinku.
2.1.1.1. Elektronska Usluga Naloga je besplatna i nije vremenski ograničena. Korisnik Usluga ima mogućnost da, u svakom trenutku i bez navođenja razloga, izbriše Nalog (da odustane od Naloga), slanjem odgovarajućeg zahteva Davaocu Usluga, konkretno putem e-maila na adresu: service@orsay.com.

2.1.2. Obrazac za Porudžbinu - koriščenje Obrasca za porudžbinu započinje dodavanjem prvog Proizvoda u elektronsku korpu Internet Prodavnice. Kreiranje porudžbine se vrši nakon što Korisnik usluga ispuni sledeća dva koraka - (1) popunjavanje Obrasca za porudžbinu i (2) klik na veb-stranicu Internet Prodavnice nakon popunjavanja porudžbine "Naruči i plati" - do tog trenutka postoji mogućnost samostalne izmene unesenih podataka (u tu svrhu treba pratiti prikazane poruke i informacije dostupne na veb-stranici Internet Prodavnice). U Obrascu Porudžbine neophodno je da Klijent dostavi sledeće podatke: ime i prezime, adresu (ulica, kućni broj / broj stana, poštanski broj, grad, država), e-mail adresu, kontakt telefon i podatke o Ugovoru o prodaji: Proizvod(i), količinu jednog ili više Proizvoda, mesto i način isporuke jednog ili više Proizvoda, način plaćanja.
2.1.2.1. Usluga Elektronskog Obrasca za Naručivanje je besplatna i jednokratna i ističe kada se izvrši Porudžbina korišćenjem Obrasca za Naručivanje ili kada Korisnik Usluga odustane od Porudžbine i prestane sa kreiranjem Porudžbine.

2.1.3. Newsletter - korišćenje Newsletter-a je moguće nakon izvršenja ukupno tri koraka od strane Korisnika Usluga - (1) prijava na Newsletter koji je vidljiv na veb-stranici Internet Prodavnice, a prijava se vrši davanjem e-mail adrese na koju će se slati naredna izdanja Newsletter-a, (2) klik na „Pošalji” i (3) potvrda spremnosti da se prijavite na Newsletter klikom na link za potvrdu automatski poslatu na navedenu e-mail adresu. Na Newsletter se takođe može prijaviti odabirom odgovarajuće opcije tokom kreiranja Naloga - kada je Nalog kreiran Korisnik Usluga biva prijavljen na Newsletter.
2.1.3.1. Elektronski Newsletter je besplatna usluga na neodređeno vreme. Korisnik Usluga ima mogućnost da se, u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga, odjavi od primanja Newsletter-a (odustane od Newslettera) slanjem odgovarajućeg zahteva Davaocu Usluga, a konkretno putem e-mail adrese na: service@orsay.com ili u pisanoj formi na adresu: Ordiser d.o.o., Jurija Gagarina 16, 11070 Novi Beograd.

2.2. Tehnički zahtevi neophodni za rad sa Informaciono-komunikacionim sistemom kojim se koristi Davalac Usluga:
(1) računar, laptop ili drugi multimedijski uređaj sa pristupom internetu;
(2) pristup e-mailu;
(3) Preporučen veb pregledač: Google Chrome, verzija 23.0. i naviše;
(4) Preporučena minimalna rezolucija ekrana: 1024x768;
(5) uključivanje u veb pregledač datoteke kolačića (Cookies) i usluge JavaScript.

2.3. Kupac je dužan da koristi Internet Prodavnicu na način koji je u skladu sa zakonom i moralom, imajući u vidu poštovanje ličnih prava, autorskih prava i prava intelektualne svojine Davaoca Usluga i trećih lica. Korisnik Usluga dužan je da unese tačne i istinite podatke. Korisniku Usluga je zabranjena isporuka ilegalnih sadržaja.

2.4. Postupak reklamacije:

2.4.1. Reklamacije koje se odnose na pružanje Elektronskih Usluga od strane Davaoca Usluga i druge reklamacije u vezi sa radom Internet Prodavnice (isključujući postupak reklamacije Proizvoda, koji je naveden u tačkama 6 i 7 Pravilnika), Korisnik Usluga može podneti, na primer:
2.4.2. u pisanom obliku na sledeću adresu: Ordiser d.o.o., Jurija Gagarina 16, 11070 Novi Beograd
2.4.3. u elektronskom obliku putem e-maila na adresu: service@orsay.com
2.4.4. Preporučuje se da Korisnik Usluga u opisu reklamacije navede:
(1) informacije i okolnosti u vezi sa predmetom koji se reklamira, konkretno - vrstu i datum nastanka nepravilnosti;
(2) zahtev Korisnika Usluga; i
(3) kontakt podaci lica koje podnosi reklamaciju - to će olakšati i ubrzati razmatranje reklamacije od strane Davaoca Usluga. Zahtevi navedeni u prethodnoj rečenici samo predstavljaju preporuke i ne utiču na delotvornost podnetih reklamacija bez preporučenog opisa reklamacija.
2.4.5. Odgovor Davaoca Usluga na reklamaciju dobija se bez odlaganja, najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od dana njenog podnošenja.

3. USLOVI ZA SKLAPANJE UGOVORA O PRODAJI ROBE

3.1. Sklapanje Ugovora o prodaji između Klijenta i Prodavca nastupa nakon što Kupac kreira Porudžbinu koristeći Obrazac za naručivanje u Internet Prodavnici u skladu s tačkom. 2.1.2 Pravilnika.

3.2. Cena proizvoda prikazana na veb-stranici Internet Prodavnice izražena je, u zavisnosti od izbora Korisnika usluga, u evrima (EUR) ili srpskim dinarima (RSD). Cena proizvoda uključuje poreze. O ukupnoj ceni, uključujući poreze Proizvoda koji je predmet Porudžbine, kao i troškovima isporuke (uključujući troškove prevoza, dostave i poštarine) i drugim troškovima, te ako je nemoguće utvrditi iznos tih naknada - o obavezi plaćanja, Korisnik usluge je informisan na stranicama Internet Prodavnice prilikom Naručivanja, uključujući i kada Korisnik usluge želi biti vezan ugovorom o prodaji.

3.3. Postupak sklapanja Ugovora o prodaji robe u Internet Prodavnici pomoću Obrasca za porudžbinu

3.3.1. Sklapanje Ugovora o prodaji robe između Korisnika usluga odnosno Kupca i Prodavca nastupa nakon što je Kupac kreirao Porudžbinu u Internet Prodavnici u skladu sa tačkom. 2.1.2 Pravilnika.
3.3.2. Nakon kreiranja Porudžbine, Prodavac odmah potvrđuje primanje Porudžbine i istovremeno prihvata obrađivanje Porudžbine za izvršenje. Potvrda o primanju Porudžbine i njeno prihvatanje za izvršenje vrši se tako što Prodavac šalje e-mail na elektronsku adresu Korisnika usluge odnosno Kupca navedenu u trenutku kreiranja Porudžbine. E-mail poruka sadrži barem izjavu Prodavca o primanju Porudžbine i njenom prihvatanju za obrađivanje i izvršenje kao i potvrdu zaključenog Ugovora o prodaji. Nakon što Korisnik usluga odnosno Kupac dobije gorenavedeni e-mail, Korsnik usluga odnosno Kupac i Prodavac sklapaju Ugovor o prodaji.

3.4. Usvajanje, čuvanje i pristup sadržaju Ugovora o prodaji koji je sklopio Kupac ostvaruje se (1) dostavljanjem ovih Pravila na veb-stranici Internet Prodavnice i (2) slanjem e-mail poruke koja je navedena pod tačkom 3.3.2. Pravilnika. Sadržaj Ugovora o prodaji robe dodatno se evidentira i osigurava u IT sistemu Prodavčeve Internet Prodavnice.

4. NAČINI I TERMINI ZA PLAĆANJE PROIZVODA

4.1. Prodavac omogućava Klijentu sledeće načine plaćanja prema Ugovoru o prodaji:

4.1.1. Plaćanje putem elektronskog transfera novca na bankovni račun Prodavca*:
Plaćanje platnom karticom Visa ili MasterCard.

4.2. Rok plaćanja:

4.2.1. Ako Klijent odabere plaćanje bankovnim transferom, plaćanje platnom karticom, elektronsko plaćanje, Kupac je dužan da izvrši uplatu u roku od 3 kalendarska dana od datuma zaključenja Ugovora o prodaji robe.

* Zbog dugotrajnih proknjižavanja uplata i poteškoća sa povratnim transferom, ne prihvatamo "klasične" transfere (u pošti, preko poštanskih agencija ili u poslovnici banke).

5. TROŠKOVI, NAČINI I VREME DOSTAVE I PREUZIMANJA PROIZVODA

5.1. Isporuka Proizvoda dostupna je na teritoriji Republike Srbije.

5.2. Isporuka Proizvoda Klijentu se plaća, osim ako Ugovorom o prodaji nije drugačije definisano. Troškovi isporuke Proizvoda (uključujući troškove prevoza, dostave i poštanskih usluga) naznačeni su Klijentu prilikom kreiranja Porudžbine, uključujući i trenutak kada Klijent izražava želju da sklopi Ugovor o prodaji robe. S obzirom na to da ćemo nekoliko proizvoda iz Vaše porudžbine poslati iz različitih ORSAY prodavnica, moguće je da će porudžbina biti isporučena u zasebnim paketima.

5.3. Lično preuzimanje Proizvoda od strane Klijenta u prodajnom objektu nije moguće.

5.4. Prodavac omogućava Klijentu sledeće načine isporuke Proizvoda:

5.4.1. Kurirska pošiljka.

5.5. Rok za isporuku porudžbine iznosi 7 do 10 radnih dana od trenutka proknjiženja uplate, osim ako je u opisu navedenog Proizvoda ili kreiranja Porudžbine naveden kraći rok. U slučaju Proizvoda sa različitim rokovima isporuke, datum isporuke je najdalji termin, koji, međutim, ne može biti duži od 5-9 radnih dana. Početak isporuke Proizvoda Klijentu računa se na sledeći način:

5.5.1. Od datuma proknjiženja uplate na bankovni račun prodavca.

6. REKLAMACIJA PROIZVODA

6.1. Osnova i opseg odgovornosti Prodavca prema Kupcu, ako prodat Proizvod ima fizičku grešku ili formalno-pravnu manjkavost definisani su pozitivnim propisima Republike Srbije.

6.2. Prodavac je dužan da korisniku usluge odnosno Kupcu isporuči Proizvod bez oštećenja.

6.3. Reklamaciju može podneti Korisnik usluge odnosno Kupac, na primer:

6.3.1. u pisanom obliku na sledeću adresu: Ordiser d.o.o., Jurija Gagarina 16, 11070 Novi Beograd.
6.3.2. u elektronskom obliku putem e-maila na elektronsku adresu: service@orsay.com.
6.3.3. lično: u bilo kom prodajnom objektu.

6.4. Preporučuje se da Klijent u opisu reklamacije navede:
(1) informaciju i okolnosti u vezi sa predmetom koji se reklamira, konkretno - vrstu i datum nastanka defekta;
(2) zatraživanje načina da se Proizvod uskladi sa Ugovorom o prodaji ili izjave o sniženju cene ili odustajanju od Ugovora o prodaji; i
(3) kontakt podaci lica koje podnosi reklamaciju - to će olakšati i ubrzati razmatranje reklamacije od strane Davaoca Usluga. Zahtevi navedeni u prethodnoj rečenici samo predstavljaju preporuke i ne utiču na delotvornost podnetih reklamacija bez preporučenog opisa reklamacija.

6.5. Odgovor Prodavca na reklamaciju dobija se bez odlaganja, najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od dana njenog podnošenja. Ukoliko Prodavac tokom navedenog termina ne odgovori, to će značiti da Prodavac smatra da je reklamacija opravdana.

6.6. U slučaju kada Prodavac odgovori na reklamaciju Korisnika usluge odnosno Kupcu ili ispuni prava potrošača, neophodno će biti da se Proizvod dostavi Prodavcu, u Orsay maloprodajni objekat u Srbiji koji je, kao mesto povraćaja proizvoda, naveden na paketu kojim je Proizvod isporučen Kupcu.

6.7. Zahtev za dostavu Proizvoda navedenog u tački 6.6 Pravilnika ne utiče na rok za odgovor Prodavca na reklamaciju Klijenta iz tačke 6.5 Pravilnika i ne narušava pravo Klijenta da zahteva od Prodavca rastavljanje neispravnog Proizvoda i ponovno montiranje Proizvoda nakon što ga zameni sa onim bez nedostataka ili uklanjanjem nedostatka.

7. VANSUDSKI NAČIN RAZMATRANJA REKLAMACIJE I ZAHTEVA KAO I PRAVILA PRISTUPA NAVEDENIM POSTUPCIMA - VANSUDSKO REŠENJE POTROŠAČKOG SPORA

7.1. Detaljne informacije o mogućnostima Korisnika uslugada koristi vansudske načine rešavanja reklamacija i zahteva kao i pravila pristupa postupcima dostupne su na veb-stranici Sektora za zaštitu potrošača, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija na: http://zastitapotrosaca.gov.rs/

7.2. Sektoru za zaštitu potrošača je zadatak, između ostalog, da pomogne potršačima u pitanjima koja se odnose na vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

7.3. Korisnik usluga se može sa svojim pravima u vezi sa vansudskim rešavanjem potrošačkog spora upoznati na internet stranici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija u čijoj nadležnosti je sačivanje liste tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, donošenje Pravilnika o radu tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora, sve u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

8. PRAVO NA RASKIDANJE UGOVORA

8.1. Potrošač koji je sklopio ugovor na daljinu, može u roku od 14 kalendarskih dana raskinuti ugovor bez navođenja razloga i bez da snosi troškove, osim troškova navedenih u tački. 8.8 Pravilnika. Za ispunjenje roka dovoljno je poslati izjavu pre njegovog isteka. Izjava o raskidanju ugovora može se dati, na primer:

8.1.1. u pisanom obliku na sledeću adresu: Ordiser d.o.o., Jurija Gagarina 16, 11070 Novi Beograd.
8.1.2. u elektronskom obliku putem e-maila na eletronsku adresu: service@orsay.com.
8.1.3. lično u bilo kom Prodajnom objektu

PAŽNJA: Maska je higijenska roba i ne podleže povraćaju.

8.2. Primer obrasca za raskid ugovora nalazi se u prilogu br. 2 Zakona o zaštiti potrošača i pored toga je dostupan u prilogu br. 1 ovog Pravilnika. Potrošač može koristiti primer obrasca, ali to nije obavezno.

8.3. Rok za raskidanje ugovora počinje počinje da teče:

8.3.1. za ugovor kojim Prodavac iprodaje Proizvod, dok je ujedno i obavezan preneti svoje vlasništvo (npr. Ugovor o prodaji) - od preuzimanja Proizvoda od potrošača ili treće strane koju on odredi, osim prevoznika, a u slučaju ugovora koji uključuje mnogo Proizvoda koji se isporučuju odvojeno, u serijama ili delovima - od preuzimanja poslednjeg Proizvoda, partije ili dela.
8.3.2. za ostale ugovore - od datuma sklapanja ugovora.

8.4. U slučaju raskida ugovora na daljinu, ugovor se smatra nesklopljenim.

8.5. Prodavac je dužan da bez odlaganja, najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od datuma primanja potrošačke izjave o raskidu ugovora, vrati sve uplate koje je izvršio potrošač, uključujući troškove dostave Proizvoda (osim dodatnih troškova koji proističu iz načina isporuke koju je izabrao Kupac, a da nije u pitanju najjeftiniji način dostave dostupan u Internet Prodavnici). Prodavac mora vratiti uplatu na isti način na koji je potrošač izvršio uplatu, osim ako je potrošač izričito pristao na drugačiji način vraćanja uplate koji za njega ne stvara nikakve troškove. Ako Prodavac nije ponudio da sam preuzme Proizvod od potrošača, on može sačekati sa povraćajem primljenih sredstava od Potrošača dok ne dobije Proizvod nazad ili dokaz od potrošača da je Proizvod poslat, u zavisnosti od toga šta će se dogoditi ranije.

8.6. Potrošač je dužan da bez odlaganja, najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od datuma raskida ugovora, vrati Proizvod Prodavcu ili da ga preda osobi koju je Prodavac ovlastio za preuzimanje, osim ako Prodavac nije predložio da će sam preuzeti Proizvod. Da bi se ispoštovao rok, dovoljno je vratiti Proizvod pre njegovog isteka. Potrošač može vratiti Proizvod u Orsay maloprodajni objekat u Srbiji koji je, na paketu kojim je Proizvod isporučen Kupcu, naveden kao mesto za vraćanje Proizvoda.

8.7. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrednosti Proizvoda koje je nastalo kao rezultat korišćenja, osim na način na koji je bilo potrebno da se utvrdi tip, karakteristike i funkcionalnost Proizvoda.

8.8. Mogući troškovi koje je potrošač dužan snositi ako potrošač raskine ugovor:

8.8.1. Ako je potrošač izabrao kao način dostave Proizvoda neki drugi način, ne najjeftiniji standardni način dostave koji je dostupan u Internet Prodavnici, Prodavac nema obavezu da nadoknadi dodatne troškove potrošača.
8.8.2. Potrošač snosi direktne troškove vraćanja Proizvoda.

8.9. Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora na daljinu ukoliko je reč o sledećem:

(1) ugovor o pružanju usluga koji je Prodavac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača koji je obavešten da će, nakon što Prodavac izvrši obaveze, izgubiti pravo da odustane od ugovora;
(2) ugovor u kome cena ili nadoknada zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje Prodavac ne može da utiče, a koje se mogu pojaviti pre isteka termina raskida ugovora;
(3) ugovor u kome je predmet obaveze Proizvod koji nije prefabrikovan i koji je izrađen prema specifikaciji potrošača ili koji zadovoljava njegove individualne potrebe;
(4) ako je predmet ugovora lako kvarljiva roba ili roba kojoj brzo ističe rok upotrebe;
(5) ako je predmet ugovora Proizvod koji se dostavlja zapečaćen i koji se ne može vratiti iz zdravstvenih ili higijenskih razloga ukoliko je pakovanje nakon isporuke otvoreno;
(6) ako su predmet ugovora Proizvodi koji su, zbog svoje prirode, nakon dostave nerazdvojno pomešani sa drugim stvarima;
(7) ako su predmet ugovora alkoholna pića čija je cena ugovorena u trenutku sklapanja Ugovora o prodaji, a čija dostava može uslediti tek nakon 30 dana i čija vrednost zavisi od promena na tržištu koje Prodavac ne može da kontroliše;
(8) ugovor u kojem je potrošač izričito zahtevao da kod njega dođe Prodavac radi obavljanja hitnih popravki ili poslova održavanja, s tim da, ako prilikom dolaska Prodavac pruži i neke dodatne usluge od onih koje je potrošač zahtevao, odnosno isporuči Proizvode drugačije od zamenskih delova koji su neophodni kako bi se izvršila popravka ili održavanje, potrošač ima pravo da raskine ugovor u vezi sa tim dodatnim uslugama ili Proizvodima;
(9) ako je predmet ugovora isporuka audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računarskih programa, koji inače stižu u zapečaćenom pakovanju, a koji su u ovom slučaju pristigli u otvorenom pakovanju; (10) ugovor o isporuci novina, periodične štampe ili časopisa, uz izuzetak za pretplatničke ugovora za takve publikacije;
(11) ugovor sklopljen tokom javne aukcije;
(12) ako je predmet ugovora pružanje usluge smeštaja koji nije namenjen stanovanju, pružanje usluge prevoza robe, iznajmljivanja vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih za odmor, zabavni, sportski ili kulturni događaji, ako je u ugovoru naveden dan ili period pružanja usluge;
(13) ako je predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije sačuvan na fizičkom mediju i ukoliko je ispunjenje ugovora započeto uz izričit pristanak potrošača pre isteka roka za raskidanje ugovora i nakon što ga je Prodavac informisao da će izgubiti pravo na raskid ugovora.

9. ODREDBE KOJE SE TIČU PREDUZETNIKA

9.1. Ovaj odeljak Pravilnika kao i u njemu sadržane odluke odnose se isključivo na Klijente i Korisnike Usluga koji nisu potrošači.

9.2. Prodavac ima pravo da raskine Ugovor o prodaji sklopljen sa Klijentom koji nije potrošač u roku od 14 kalendarskih dana od dana njegovog sklapanja. Raskid Ugovora o prodaji u ovom slučaju može da nastupi bez navođenja razloga i ne dovodi do bilo kakvih potraživanja Klijenta koji nije potrošač u odnosu na Prodavca.

9.3. U slučaju Klijenata koji nisu kupci, Prodavac ima pravo da ograniči raspoložive načine plaćanja, kao i da zahteva izvršenje pretplate u celosti ili delimično i to nezavisno od načina plaćanja koji je Klijent odabrao kao i činjenice da je sklopljen Ugovor o prodaji.

9.4. Od trenutka kada Prodavac preda Proizvod prevozniku, na Klijenta koji nije potrošač prelaze sve dobiti, ali i dažbine u vezi sa Proizvodom kao i rizik od slučajnog gubitka ili oštećenja Proizvoda. U tom slučaju, Prodavac ne snosi odgovornost za gubitak ili oštećenje proizvoda od trenutka kada je predat za prevoz do vremena isporuke Klijentu, kao i za kašnjenje tokom prevoza pošiljke.

9.5. U slučaju slanja Proizvoda Klijentu preko prevoznika, Klijent koji nije potrošač u obavezi je da pregleda pošiljku na vreme i na način prihvaćen za takve pošiljke. Ako utvrdi da je tokom prevoza došlo do gubitka ili oštećenja Proizvoda, dužan je da obavi sve radnje neophodne za utvrđivanje odgovornosti prevoznika.

9.6. U slučaju Korisnika Usluga koji nisu potrošači, Davalac Usluga može otkazati ugovor za pružanje Elektronskih Usluga sa momentalnim posledicama i bez navođenja razloga slanjem odovarajuće izjave Korisniku Usluga.

9.7. Odgovornost Davaoca usluga/Prodavca u odnosu na Korisnika Usluga/Klijenta koji nije potrošač, bez obzira na njegovu pravnu osnovu je ograničena – kako u okviru pojedinačnog zahteva, tako i za sve zahteve ukupno – do visine plaćene cene kao i troškova dostave prema Ugovoru o prodaji, ali ne više od hiljadu zlota (1000 PLN). Davalac usluga/Prodavac snosi odgovornost u odnosu na Korisnika Usluga/Klijenta koji nije potrošač, samo za tipična predvidiva oštećenja u trenutku sklapanja ugovora i ne snosi odgovornost za izgubljene koristi/dobiti u odnosu na Korisnika Usluga / Klijenta koji nije potrošač.

9.8. Svi sporovi nastali između Prodavca/Davaoca usluga i Klijenta/Korisnika usluga koji nije potrošač, podležu sudu koji ima nadležnost nad registrovanim sedištem Prodavca/Davaoca usluga.

10. ZAVRŠNE ODREDBE

10.1. Ugovori sklopljeni putem Internet Prodavnice zaključeni su na srpskom ili na nemačkom jeziku.

10.2. Sadržaj veb-stranice Internet Prodavnice, uključujući tekstove, grafiku, fotografije, animirane fotografije, filmove, ilustracije, i u nekim slučajevima, zvukove i softver, vlasništvo je orsay.com. Ovi sadržaji zaštićeni su autorskim i pravima intelektualne svojine. Njihovo korišćenje dozvoljeno je samo uz izričitu saglasnost orsay.com.

10.3. Promena Pravilnika:

10.3.1. Davalac usluge zadržava pravo izmene Pravilnika iz važnih razloga, odnosno promena u zakonu - u meri u kojoj te promene utiču na relizaciju odredbi ovog Pravilnika.
10.3.2. U slučaju sklapanja na osnovu ovog Pravilnika neprekinutih ugovora (npr. pružanje Elektronske Usluge - Nalog), izmenjeni Pravilnik obavezuje Korisnika Usluga, ako je Korisnik Usluga ispravno obavešten o promenama i nije raskinuo ugovor u roku od 14 kalendarskih dana od datuma obaveštenja. U slučaju kada bi izmena Pravilnika rezultirala uvođenjem bilo kakvih novih naknada ili povećanjem postojećih, Korisnik usluga koji je potrošač ima pravo na raskid ugovora.
10.3.3. U slučaju sklapanja na osnovu ovog Pravilnika ugovora koji ne predstavljaju neprekinute ugovore (npr. Ugovor o prodaji), izmene Pravilnika ni na koji način neće narušavati prava Korisnika Usluga/Klijenata koji su potrošači pre stupanja na snagu izmena Pravilnika, konkretno - izmene Pravilnika neće uticati na već formirane ili predate Porudžbine kao i na zaključene, realizovane ili izvršene Ugovore o prodaji.

10.4. Po pitanjima koja nisu obuhvaćena ovim Pravilnikom primenjuju se zakonski propisi na snazi za teritoriju Republike Srbije, a u slučaju bilo kakve nesaglasnosti Pravilnika sa važećim propisima Republike Srbije, primenjivaće se važeći propisi Republike Srbije.

DOPUNA BR 1 U PRAVILNIKU INTERNET PRODAVNICE
PRIMER OBRASCA ZA RASKID UGOVORA