Zaštita podataka


Hvala Vam na interesovanju za našu veb-stranicu. Zaštita Vaše privatnosti je za nas od izuzetne važnosti. U nastavku ćemo Vas detaljno informisati o tome kako postupamo sa Vašim podacima.

SADRŽAJ:
1. OPŠTE ODREDBE
2. ZAKONSKI OSNOV OBRADE PODATAKA
3. CILJ, OSNOV, PERIOD I OBIM OBRADE PODATAKA U INTERNET PRODAVNICI
4. PRIMAOCI PODATAKA U INTERNET PRODAVNICI
5. PROFILISANJE U INTERNET PRODAVNICI
6. PRAVA LICA NA KOJA SE PODACI ODNOSE
7. KOLAČIĆI (COOKIES) U INTERNET PRODAVNICI, PODACI ZA OBRADU I ANALITIKA
8. ZAVRŠNE ODREDBE
9.  INFORMACIJA O NAŠIM PRODAJNIM OBJEKTIMA
10. ORSAY KLUB

1. OPŠTE ODREDBE

1.1. Ova politika privatnosti Internet Prodavnice informativnog je karaktera, što znači da ona ne predstavlja izvor obaveza za Korisnika usluga Internet prodavnice (Korisnik usluga, kupac ili Klijent Internet prodavnice tj. svako drugo lice koje koristi usluge Internet Prodavnice, registruje se i/ili ostavlja lične podatke na Internet prodavnici Orsay.com u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ovde i u daljem tekstu kao "Korisnik usluga") . Politika privatnosti pre svega sadrži pravila koja se odnose na obradu ličnih podataka od strane Administratora obrade podataka u Internet Prodavnici, uključujući zakonske osnove, ciljeve i obim obrade ličnih podataka, kao i prava lica na koja se podaci odnose, a isto tako i informacije o korišćenju "kolačića" (cookies) i alata za analizu podataka u Internet Prodavnici.

1.2. Administrator ličnih podataka koji se prikupljaju putem Internet Prodavnice je ORSAY GMBH (sa sedištem na adresi: Im Lossenfeld 12, 77731 Willstätt - Sand, Nemačka); upisana u Trgovinski registar u Okružnom sudu u gradu Freiburg i Br. pod brojem HRB 370336, e-mail adresa: info@orsay.com, kontakt telefon: 0800 191 066 (besplatna info-linija), u daljem tekstu "Administrator".

1.3. Prodavac, a ujedno i Davalac usluga u Internet Prodavnici je privredno društvo ORDISER DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Jurija Gagarina 16, lokal 152, Beograd, Srbija, matični broj 20951206, PIB 108199435. Kontakt e-mail adresa je service@orsay.com Besplatna info linija 0800191066 (ponedeljak-petak od 07 do 20h).

1.4. Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka koga je imenovao Administrator: dataprotection@orsay.com

1.5. Lične podatke u Internet Prodavnici obrađuje Administrator u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, posebno Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ovde i u daljem tekstu kao Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ili kao Zakon), kao i u skladu sa uredbom Evropskog Parlamenta i Saveta (EU) 2016/679 od 27. Aprila 2016 godine o zaštiti fizičkih lica u vezi sa obradom ličnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka kao i ukidanja Direktive 95/46/EZ (opšti zakon o zašititi podataka) – u daljem tekstu "GDPR" ili "Uredba GDPR".

1.6. Korišćenje Internet Prodavnice i kupovina preko Internet prodavnice je dobrovoljna. Isto tako, davanje ličnih podataka od strane Korisnika usluga je dobrovoljno, uz dva izuzetka:
(1) sklapanje ugovora sa Administratorom – nepružanje ličnih podataka u slučajevima i u opsegu navedenom na veb-stranici Internet Prodavnice i u Pravilniku Internet Prodavnice i u ovoj politici privatnosti neophodnih za zaključivanje i realizovanje Ugovora o prodaji ili Ugovora o pružanju elektronskih usluga i drugih ugovora sa Administratorom rezultiraju nemogućnošću sklapanja ovog ugovora. U tom slučaju, davanje ličnih podataka predstavlja ugovornu obavezu i ukoliko lice, na koje se podaci odnose, želi da sklopi ugovor sa Administratorom, onda je isto u obavezi da dostavi tražene podatke. Vrste podataka koje su potrebne za sklapanje ugovora su svakog puta prethodno navedene na veb-stranici Internet prodavnice i u Pravilniku o internet prodaji;
(2) zakonske obaveze Administratora – pružanje ličnih podataka predstavlja zakonski zahtev koji proističe iz zakonskih propisa koji Administratora obavezuju da izvrši obradu ličnih podataka (npr. obrada podataka u svrhe vođenja poreskih ili poslovnih knjiga) i nepružanje tih podataka sprečiće Administratora da te zahteve izvrši.

1.7. Administrator posebno vodi računa o zaštiti interesa lica čije lične podatke obrađuje u smislu Zakona o zaštiti podatka o ličnosti, a pogotovo je odgovoran i garantuje da su podaci koje je prikupio:
(1) obrađeni u skladu sa zakonom;
(2) prikupljeni za određene ciljeve u skladu sa zakonom i da neće biti dalje obrađivani na način koji nije u skladu sa tim ciljevima;
(3) činjenično tačni i adekvatni u odnosu na cilj za koji se obrađuju;
(4) čuvani u obliku koji omogućava identifikaciju lica na koja se odnose podaci, ne duže nego što je to neophodno kako bi se podaci obradili, i
(5) obrađeni na način koji garantuje sigurnost ličnih podataka, uključujući zaštitu od nedozvoljene ili nezakonite obrade kao i slučajnog gubitka, uništavanja ili oštećenja odgovarajućim tehničkim ili organizacijskim merama.

1.8. Uzimajući u obzir prirodu, obim, kontekst i cilj obrade kao i rizik narušavanja prava ili slobode fizičkih lica (), Administrator preduzima određene tehničke i organizacione mere kako bi se obrada odvijala u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Opštom uredbom o zašititi podataka. Te mere se, u slučaju da je to potrebno, kontrolišu i ažuriraju. Administrator obrade primenjuje tehničke mere kako bi sprečio da lične podatke koji se šalju elektronskim putem prisvoje i menjaju neovlašćena lica.

1.9. Sve reči, izrazi i akronimi koji se pojavljuju u ovoj politici privatnosti i koji počinju velikim slovom (npr. Prodavac, Internet Prodavnica, Elektronska Usluga) treba tumačiti u skladu sa njihovom definicijom sadržanom u Pravilniku o Internet Prodaji koji je dostupan na veb-stranicama Internet Prodavnice.

2. ZAKONSKE OSNOVE OBRADE PODATAKA

2.1. Administrator je ovlašćen za obradu ličnih podataka u slučajevima kada je ispunjen – i u meri u kojoj je ispunjen - barem jedan od sledećih uslova:
(1) osoba na koju se odnose podaci je dala saglasnost za obradu svojih ličnih podataka za jedan ili više konkretnih ciljeva;
(2) obrada je neophodna za sačinjavanje ugovora u kojem jedna strana predstavlja lice na koje se podaci odnose ili kako bi se pre sklapanja ugovora preduzele radnje na zahtev lica na koje se podaci odnose;
(3) obrada je neophodna kako bi se ispunila zakonska obaveza za koju je odgovoran Administrator; ili
(4) obrada je neophodna iz razloga koji proističu iz zakonski opravdanih interesa Administratora ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose i koji zahtevaju zaštitu ličnih podataka, a pogotovo ako je lice na koje se podaci odnose dete.

2.2. Obrada ličnih podataka od strane Administratora zahteva svaki put da je ispunjen bar jedan od zakonskih uslova navedenih u tački. 2.1. politike privatnosti. Konkretne osnove obrade ličnih podataka Korisnika usluga i Klijenata Internet prodavnice koje izvršava Administrator navedene su u sledećoj tački politike privatnosti - u odnosu na određenu namenu obrade ličnih podataka od strane Administratora.

3. CILJ, OSNOV, PERIOD I OBIM OBRADE PODATAKA U INTERNET PRODAVNICI

3.1. Cilj, osnov, period i obim obrade ličnih podataka Korisnika usluga Internet Prodavnice, koje obrađuje Administrator, zavise od i proističu iz radnji određenog Korisnika usluga u Internet Prodavnici.

3.2. Administrator obrade može obrađivati lične podatke u Internet Prodavnici u sledeće svrhe, po sledećim osnovama, u periodima i u sledećem opsegu:

Svrha obrade podataka

Pravni osnov za obradu i period čuvanja podataka

Obim prikupljanih i obrađenih podataka

Izvršenje Ugovora o prodaji ili ugovora za pružanje Elektronskih Usluga ili preduzimanje radnji na zahtev lica na koje se odnose podaci, pre sklapanja navedenih ugovora

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i Saglasnost lica čiji se podaci prikupljaju
Podaci se čuvaju tokom perioda neophodnog za izvršenje, raskid ili istek na drugi način zaključenog ugovora.

Maksimalan obim: ime i prezime; e-mail adresa; kontakt telefon; adresa isporuke (ulica, kućni broj, broj stana, poštanski broj, grad, država), adresa prebivališta /vođenja firme /sedišta (ako se razlikuje od adrese za isporuku).

U slučaju Korisnika usluga ili Klijenata koji nisu potrošači, Administrator može dodatno obrađivati naziv firme i poreski identifikacioni broj (PIB) Korisnika usluge ili Klijenta.

Direktni marketing

Cilj obrade podataka Pravni osnov za obradu i period čuvanja podataka Obim obrađenih podataka
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Saglasnost lica čiji se podaci prikupljaju
Podaci se čuvaju tokom perioda trajanja zakonito opravdanog interesa koje sprovodi Administrator, ali ipak ne duže od perioda zastarevanja zahteva u odnosu na lice na koje se podaci odnose, zbog poslovne aktivnosti koju sprovodi Administrator.

Administrator ne može obrađivati podatke u cilju direktnog marketinga u slučaju ada lice na koje se odnose podaci izrazi protivljenje.

Ime, e-mail adresa

Marketing

Podaci se čuvaju do momenta dok lice na koje se podaci odnose ne povuče saglasnost

Ime, e-mail adresa

Izražavanje mišljenja Klijenta o zaključenom Ugovoru o prodaji

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Ime, e-mail adresa

Vođenje poreskih ili računovodstvenih knjiga

Podaci se čuvaju tokom perioda određenog zakonskim propisima kojima se zahteva da Administrator čuva poreske ili računovodstvene knjige

Ime i prezime; adresa prebivališta / vođenja firme / sedišta (ako se adresa razlikuje od adrese za isporuku), naziv firme i poreski identifikacioni broj (PIB) Korisnika usluge ili Klijenta

Određivanje, istraga ili odbrana zahteva koji mogu biti pokrenuti od strane Administratora ili koji se mogu pokrenuti protiv Administratora

Podaci se čuvaju tokom perioda trajanja zakonito opravdanog interesa koje sprovodi Administrator, ali ipak ne duže od perioda zastarevanja zahteva u odnosu na lice na koje se podaci odnose, zbog poslovne aktivnosti koju sprovodi Administrator.

Ime i prezime; kontakt telefon; e-mail adresa; adresa dostave (ulica, kućni broj, broj stana, poštanski broj, grad, država), adresa prebivališta /vođenja firme/ sedišta (ako se adresa razlikuje od adrese za isporuku).

U slučaju Korisnika usluga ili Klijenata koji nisu potrošači, Administrator obrade može dodatno obraditi naziv firme i poreski identifikacijski broj (PIB) Korisnika usluga ili Klijenta.

 

4. PRIMAOCI PODATAKA U INTERNET PRODAVNICI

4.1. Za pravilno funkcionisanje Internet Prodavnice, uključujući i realizaciju zaključenih Ugovora o prodaji, neophodno je da Administrator angažuje treća lica (kao što su, na primer, proizvođač softvera, kurir ili lice koje se bavi plaćanjem). Administrator može angažovati jedino treća licaobrađivače koji u garantuju posedovanje i/ili uvođenje odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera na način da obrada podataka ispunjava zahteve Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Uredbe o zaštiti podataka i štitila prava lica čiji se podaci obrađuju.

4.2. Prenos podataka od strane Administratora ka trećim licima ne nastaje u svakom slučaju i ne za sve navedene u politici privatnosti primaoce ili kategorije primalaca - Administrator pruža podatke isključivo onda kada je to neophodno za realizaciju određene svrhe obrade ličnih podataka i samo u meri u kojoj je to neophodno. Na primer, ako Kupac/Korisnik usluge/Klijent koristi isporuku na kućnu adresu , njegovi podaci će se saopštiti prevozniku/kurirskoj službi koja sarađuje sa Administratorom u cilju ostvarivanja svrhe kupovine preko Internet prodavnice.

4.3. Lični podaci mogu se prenositi u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju u vezi sa korišćenjem softvera za virtuelni disk, softvera za slanje "Newsletter-a" ili drugih proizvoda potrebnih za obavljanje našeg poslovanja. Lični podaci su u takvoj situaciji sigurni, jer se odgovarajuća sigurnost i odluke ostvaruju preko mehanizama sertifikacije u kombinaciji sa izvršenim obavezama primaoca podataka za odgovarajuću sigurnost (program Privacy Shield, standardne ugovorne klauzule koje je prihvatila Evropska komisija u skladu sa procedurom ispitivanja Uredbe GDPR, standardne klauzule o zaštiti ličnih podataka koju je prihvatio nadzorni organ), sve navedeno u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

4.4. Lični podaci Korisnika usluge i Klijenata Internet Prodavnice mogu se preneti sledećim primaocima ili kategorijama primalaca:

4.4.1. prevoznici / špediteri / kurirski posrednici - u slučaju da Korisnik usluge koristi kurirsku uslugu u Internet prodavnici, Administrator obrade dostavlja prikupljene lične podatke odabranom prevozniku, špediteru ili posredniku koji obavlja isporuku u ime Administratora obrade u meri u kojoj je to neophodno kako bi se realizovala isporuka Proizvoda Korisniku usluge.
4.4.2. lica koja rukovode elektronskim plaćanjem ili platnom karticom - u slučaju da Klijent koristi u Internet Prodavnici kao način plaćanja elektronsko plaćanje ili kreditnu karticu, Administrator obrade predaje prikupljene lične podatke Korniska usluge odabranom licu koje izvršava navedene uplate u Internet Prodavnici na zahtev Administratora u onoj meri u kojoj je to neophodno kako bi se način uplate koji je odabrao Korisnik usluge realizovao.
4.4.3. Dobavljači usluga koji obezbeđuju Administratoru tehnička, informatička i organizaciona rešenja koja Administratoru omogućavaju obavljanje poslovnih aktivnosti, uključujući usluge Internet prodavnice i Elektronske Usluge koje se pružaju putem njega (konkretno - dobavljači softvera za vođenje Internet Prodavnice, dobavljači elektronske pošte i hostinga, kao i dobavljači softvera za upravljanje firmom i pružanje tehničke pomoći Administratoru, pružaoci usluga i softvera za marketing, pružaoci usluga arhiviranja, pružaoci usluga u oblasti zaštite i uništavanja imovine) - Administrator prikupljene lične podatke kupca dostavlja odabranom dobavljaču koji radi u njegovo ime jedino u slučaju kao i u meri neophodnoj kako bi se dati cilj realizovao u skladu sa ovom politikom privatnosti.
4.4.4. pružaoci računovodstvenih, pravnih i savetodavnih usluga koji pružaju Administratoru obrade podataka računovodstvenu, pravnu ili savetodavnu podršku (konretno: računovodstvena agencija, advokatska kancelarija ili društvo za naplatu potraživanja) – Administrator obrade dostavlja prikupljene lične podatke Korisnika usluga odabranom pružaocu usluga koji radi u njegovo ime jedino u slučaju i u meri neophodnoj za realizaciju cilja obrade podataka u skladu sa ovom politikom privatnosti.
4.4.5. Lica koja čine grupu preduzeća marke Orsay – Administrator dostavlja prikupljene lične podatke Klijenta licima koji su deo grupe preduzeća i predstavnici Administratora u zemljama u kojima posluje.

5. PROFILISANJE U INTERNET PRODAVNICI

5.1. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i Uredba GDPR obavezuju Administratora da obavesti o automatskom odlučivanju, uključujući i profilisanje, i o važnosti i predviđenih posledica takve obrade za lice na koje se podaci odnose. Imajući to na umu, u ovom odelu politike privatnosti Administrator pruža informacije o mogućem profilisanju.

5.2. Administrator može koristiti profilisanje u Internet Prodavnici za ciljeve direktnog marketinga, ali odluke koje na osnovu njega donese Administrator ne odnose se na zaključivanje ili odbijanje sklapanja Ugovora o prodaji ili na mogućnost korišćenja Elektronskih Usluga u Internet Prodavnici. Posledica korišćenja profilisanja u Internet Prodavnici može biti, na primer, davanje popusta određenoj osobi, slanje koda za popust, podsećanje na nedovršene kupovine, slanje predloga Proizvoda koji može odgovarati interesima ili željama određenog lica ili ponuda boljih uslova u odnosu na standardnu ponudu Internet prodavnice. Uprkos profilisanju, lice na koje se profilisanje odnosi slobodno odlučuje o tome hoće li da iskoristi popust koji je dobila na ovaj način, ili će iskoristiti bolje uslove i obaviti kupovinu u Internet Prodavnici.

5.3. Profilisanje u Internet Prodavnici zasniva se na automatskoj analizi ili prognozi ponašanja određenog lica na veb-stranici Internet Prodavnice, npr. kroz dodavanje određenog Proizvoda u korpu, pregledom veb-stranice određenog Proizvoda u Internet Prodavnici ili analizom dosadašnje istorije izvršene kupovine u Internet Prodavnici. Uslov za takvo profilisanje je da Administrator poseduje lične podatke lica kako bi mogao da joj pošalje, na primer, kod za popust.

5.4. Lice na koje se odnose podaci ima pravo da ne podleže odluci koja se temelji isključivo na automatskoj obradi uključujući i profilisanje, i koja uzrokuje pravne posledice u odnosu na to lice ili na sličan način značajno utiče na nju.

6. PRAVA LICA NA KOJE SE ODNOSE PODACI

6.1. Pravo pristupa, ispravljanja, ograničenja, brisanja ili prenosa - Lica na koje se odnose podaci ima pravo da zatraži od Administratora pristup svojim ličnim podacima, kao i da se oni isprave, izbrišu "pravo na zaborav" ili da se njihova obrada ograniči, isto tako ima pravo na prigovor o obradi svojih podataka kao i prenosa svojih podataka. U takvoj situaciji, Administratoru nije dozvoljeno da obrađuje takve lične podatke osim ako ne dokaže postojanje pravno valjanih razloga za obradu koji su iznad interesa, prava i slobode lica na koje se podaci odnose ili osnove za utvrđivanje, istragu ili odbranu zahteva. Detaljni uslovi za ostvarivanje navedenih prava regulisani su važećim propisima Republike Srbije a posebno Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

6.2. Pravo na povlačenje saglasnosti u bilo kom trenutku - lice čije podatke Administrator obrađuje na osnovu iskazane saglasnosti , ima pravo da povuče saglasnost u bilo kom trenutku bez uticaja na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu saglasnosti pre njenog povlačenja.

6.3. Pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu - lice čije podatke obrađuje Administrator ima pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu na način određen Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Nadzorni organ u Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

6.4. Pravo na prigovor – osoba na koju se podaci odnose ima pravo da u bilo kom trenutku - iz razloga povezanih sa njenom konkretnom situacijom – podnese prigovor u vezi sa obradom svojih ličnih podataka .. U tom slučaju, Administratoru nije dozvoljeno da obrađuje takve lične podatke, osim ako ne dokaže postojanje zakonski opravdanih razloga za obradu koji nadjačavaju interese, prava i slobode lica na koje se podaci odnose ili osnova za utvrđivanje, istragu ili odbranu zahteva.

6.5. Pravo na prigovor na direktni marketing - ako se lični podaci obrađuju u svrhu direktnog marketinga, lice na koje se odnose podaci ima pravo da u bilo kom trenutku otkaže obradu svojih ličnih podataka u takve marketinške svrhe, uključujući profilisanje, u meri u kojoj se obrada odnosi na takav direktni marketing.

6.6. Da biste ostvarili prava navedena u ovoj tački politike privatnosti, možete se obratiti Administratoru slanjem odgovarajuće poruke u pisanom obliku ili putem e-maila na adresu Inspektora za zaštitu podataka kog je odredio Administrator ili Prodavac naveden na početku politike privatnosti ili pomoću kontakt obrasca koji je dostupan na veb-stranici Internet Prodavnice.

7. KOLAČIĆI (COOKIES) U INTERNET PRODAVNICI, PODACI ZA OBRADU I ANALITIKA

7.1. Kolačići (cookies) su male tekstualne datoteke koje šalje server i koji se čuvaji u veb pregledaču lica koje posećuje veb-stranicu Internet Prodavnice (npr. na tvrdom disku računara, laptopa ili memorijske kartice pametnog telefona – u zavisnosti od toga koji uređaj koristi posetilac naše Internet Prodavnice). Detaljne informacije o kolačićima, kao i istorija njihovog stvaranja, mogu se, između ostalog, naći ovde: https://sr.wikipedia.org/wiki/HTTP_kolačić

7.2. Dok posetioci koriste Internet Prodavnicu, Administrator može obrađivati podatke sadržane u kolačićima u sledeće svrhe:

7.2.1. identifikacija Korisnika usluga prijavljenih na Internet Prodavnicu i prikazivanje da su prijavljeni;
7.2.2. pamćenje proizvoda koji su dodati u korpu kako bi se Porudžbina realizovala;
7.2.3. pamćenje podataka popunjavanih Obrazaca za porudžbinu, anketa ili podataka za prijavu na Internet Prodavnicu;
7.2.4. prilagođavanje sadržaja veb-stranice Internet Prodavnice individualnim željama Korisnika usluge (npr. u izgledu boja, veličine fonta, izgleda stranice) i optimizacija korišćenja veb-stranice Internet Prodavnice;
7.2.5. vođenje anonimnih statistika koje pokazuju kako se koristiti veb-stranica Internet Prodavnice;
7.2.6. ponovni marketing, odnosno istraživanje karakteristika ponašanja posetilaca Internet Prodavnice putem anonimne analize njihovih aktivnosti (npr. ponovne posete određenih veb-stranica, ključnih reči, itd.) kako bi se stvorio njihov profil i kako bi im se pružile reklame prilagođene njihovim očekivanim interesima, takođe prilikom posete drugih veb-stranica reklamne mreže Google Inc. i Facebook Ireland Ltd.. Usluge ponovnog marketinga obavlja RTB House GmBH (Kurfurstendamm 226, 10719 Berlin, Nemačka), preduzeće Criteo GmBH Gewurzmuhlstr. 11, 80538 Minhen, Nemačka) i preduzeće Conversion Labs sp.o., (ul.Bonifraterska 17, 00-203, Varšava, Poljska).

7.3. Obično, većina veb pregledača dostupnih na tržištu automatski prihvata kolačiće. Svako ima mogućnost da definiše uslove korišćenja kolačića pomoću podešavanja svog veb pregledača. To znači da možete, na primer, delimično ograničiti (npr. privremeno) ili u potpunosti isključiti mogućnost čuvanja kolačića - međutim, u poslednjem slučaju to može uticati na funkcionisanje Internet Prodavnice (na primer, možda neće biti moguće proći put Poručivanja putem Obrasca za porudžbinu zbog toga što nisu zapamćeni Proizvodi u korpi tokom narednih koraka kreiranja Porudžbine).

7.4. Postavke veb pregledača u okviru kolačića važne su zbog saglasnosti na korišćenje kolačića od strane naše Internet Prodavnice - u skladu sa propisima, takva saglasnost može se izraziti i putem podešavanja veb pregledača. Ukoliko postoji nedostatak takve saglasnosti, podešavanja veb pregledača u okviru kolačića treba promeniti u skladu sa tim.

7.5. Detaljne informacije u vezi sa izmenom podešavanja kolačića kao i njihovog samostalnog uklanjanja u najpopularnijim veb pregledačima dostupne su u delu pomoći veb pregledača i na sledećim stranicama (dovoljno je da kliknete na naveden link):

u veb preglaču Chrome
u veb preglaču Firefox
u veb preglaču Internet Explorer
u veb preglaču Opera
u veb preglaču Safari
u veb preglaču Microsoft Edge

7.6. Kad veb-stranicu poseti bilo koje lice, Administrator svaki put prikuplja i čuva tzv. datoteku zapisnika servera koja, na primer, sadrži informacije o internet vezi za prikaz veb-stranice Prodavnice: IP adresu, datum i vreme povezivanja, količinu prenesenih podataka i zaključnog isporučioca (podaci o pristupu). Ti pristupni podaci su anonimni i podležu analizi samo kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje veb-stranice i poboljšanje naših usluga.

7.7. Administrator može da koristi u Internet Prodavnici usluge Google Analytics-a, Universal Analytics koju nudi firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD). Ove usluge pomažu Administratoru da analizira promet u Internet Prodavnici. Prikupljeni podaci obrađuju se u okviru gorenavedenih usluga na anoniman način (to su takozvani podaci za eksploataciju koji onemogućavaju identifikaciju osobe) kako bi generisali statistiku koja će im pomoći u vođenju Internet Prodavnice. Ovi podaci su sumarni i anonimni, tj. ne identifikuju (ne sadrže lične podatke) posetioca veb-stranice Internet Prodavnice. Administrator koji koristi gorenavedene usluge u Internet Prodavnici prikuplja: podatke kao izvor i medij za dobijanje posetilaca Internet Prodavnice, način njihovog ponašanja na veb-stranici Internet Prodavnice, informacije o uređajima i veb pregledačima preko kojih posećuju veb stranicu, IP i domen, geografske podatke i demografske podatke (godine, pol) i interesovanja. Moguće je na jednostavan način blokirati objave Google Analytics informacija o aktivnosti na veb-stranici Internet Prodavnice - u tu svrhu možete instalirati dodatak za veb-pregledač koji nudi Google Inc. i koji je dostupan ovde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

7.8. Administrator obrade može koristiti u Internet Prodavnici uslugu Double Click koju nudi Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Google-ova usluga DoubleClick koristi kolačiće za prikazivanje odgovarajućih reklama korisniku. Veb pregledaču korisnika usluge dodeljuje se pseudonimni identifikacioni broj (ID) kako bi proverio koje reklame su prikazane u pregledaču i koje reklame su se pojavile. Kolačići ne sadrže lične podatke. Upotreba kolačića DoubleClick omogućuje Google-u i njegovim partnerskim stranama prikazivanje reklama samo na osnovu prethodnih poseta veb-stranice Davaoca usluga ili drugih veb-stranica. Informacije koje generišu kolačići prenosi Google na server u SAD u svrhu analize i one se tamo čuvaju. Google se pridržava odredbi o zaštiti podataka iz sporazuma EU i SAD o zaštiti podataka i registrovan je u programu EU-SAD o zaštiti podataka koje sprovodi Ministarstvo trgovine SAD-a. Prenos gorenavedenih podataka od strane Google-a trećem licu odvija se isključivo na osnovu zakonskih propisa ili u okviru obrade podataka o porudžbini. Google ni pod kojim uslovima neće usklađivati podatke korisnika sa drugim podacima koje prikuplja Google.

7.9. Administrator obrade može u Internet Pordavnici upotrebljavati Google Mape koje nudi Google Inc. (1600 amfiteatar Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD). Gorenavedena usluga omogućava prikaz interaktivnih mapa direktno na veb-stranici Internet Prodavnice i korišćenje funkcije mape. Kada posetite veb-stranicu, Google dobija informacije o tome da je Korisnik Usluga odabrao odgovarajuću podstranicu naše veb-stranice. Osim toga, Google može dobiti informacije o trenutnoj lokaciji Korisnika Usluga (kao što je GPS signal koji se šalje putem mobilnog telefona) ili informacije koje navode približnu lokaciju Korisnika Usluga. Ako je korisnik usluga istovremeno prijavljen na svoj Google nalog, gorenavedeni podaci direktno se povezuju sa tim nalogom. Google čuva gorenavedene podatke kao korisničke profile i koristi ih za reklamne ciljeve, istraživanje tržišta i / ili dizajn veb-stranice u smislu potražnje. Korisnik Usluga ima pravo da se suprotstavi izradi takvih korisničkih profila, ali se mora u tom slučaju obratiti Google-u kako bi ostvario to pravo. Više informacija o cilju i ospegu prikupljanja i obrade podataka od strane Google-a, kao i o pravima Korisnika Usluga u tom domenu i mogućnosti uspostavljanja zaštite privatnosti, možete naći u politici privatnosti Google-a: https://policies.google.com/privacy?hl=sr.

7.10. Administrator obrade može koristiti uz Internet Prodavnicu tzv. priključke za portale: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube (dodatak Youtube Video Plugin). Facebook i Instagram podržava Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irska). Google+ i Youtube podržava Google Inc. (1600 amfiteatar Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD). Twitter podržava Twitter Inc. (1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA). Instagram podržava Instagram LLC (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, SAD). Korisnikov veb-pregledač uspostavlja vezu sa Facebook, Google, Twitter, Instagram, Pinterest ili YouTube serverima. Sadržaj dodatka šalje se direktno od odgovarajućeg pružaoca usluga do veb pregledača i integrisanja na veb- stranici. Integrisanjem dodataka, pružaoci usluga dobijaju informacije da je veb pregledač Korisnika Usluga generisao odgovarajuću stranicu, čak i ukoliko Korisnik Usluga nema profil ili trenutno nije prijavljen. Te se informacije (uključujući IP adresu) prenose direktno iz veb pregledača na odgovarajući server dobavljača u SAD-u i tamo se čuvaju.

Ako je Korisnik Usluga prijavljen (ulogovan) na neku od usluga, operateri gorenavedenih portala mogu da pripišu posetu Korisnika veb-stranici Prodavnice profilu Kupca na portalima gorenavedenih subjekata. U slučaju interakcije sa dodacima, na primer, interakcije putem pritiska opcije "Like", +1", "Twitter ili Instagram", informacije o tim interakcijama se takođe šalju direktno na servere dostavljača gorenavedenih usluga i tamo se čuvaju. Svrha i opseg prikupljanja podataka, kao i dalja obrada i korišćenje podataka od strane dobavljača, kao i relevantna prava i mogućnosti podešavanja u domenu zaštite privatnosti mogu se naći u informacijama o zaštiti podataka na stranicama sledećih subjekata:

Politika privatnosti Facebook-a: http://www.facebook.com/policy.php
Politika privatnosti Google-a: https://policies.google.com/privacy?hl=hr&gl=ZZ
Politika privatnosti Twitter-a: https://twitter.com/privacy
Politika privatnosti Instagram-a: https://help.instagram.com/155833707900388
Politika privatnosti Pinterest-a: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Kako bi se sprečilo povezivanje podataka prikupljenih putem gorenavedenih dodataka sa profilom Korisnika Usluga u određenoj usluzi, Korisnik Usluge može se odjaviti od usluge pre nego što poseti našu veb-stranicu. Korisnik Usluge može takođe potpuno blokirati učitavanje dodataka pomoću dodataka za veb pregledač, npr. korišćenjem blokade skripte "NoScript" (http://noscript.net).

7.11. Administrator obrade može koristiti u Internet Prodavnici uslugu Akanoo koju nudi firma Akanoo GmbH (Mittelweg 121, 20148 Hamburg, Nemačka). Akanoo koristi kolačiće koji pomažu u analizi načina na koji Korisnik Usluga koristi web stranicu Internet Prodavnice. Informacije koje generiše Akanoo prenose se na server Akanoo GmbH u Nemačkoj i tamo se čuvaju. Akanoo koristi te informacije u cilju praćenja ponašanja posetilaca veb-stranice Prodavnice koristeći anonimne podatke. Akanoo dodatak omogućava prepoznavanje i ocenu korisničkog profila na veb-stranici i pruža Administratoru analize i optimizacijske usluge vezane za korišćenje veb-stranice. IP adresa koju šalje veb pregledač pomoću programa Akanoo skraćuje se pre čuvanja, tako da nije moguće izvršiti direktnu identifikaciju određene osobe. Anonimni korisnički profil nije povezan sa ličnim podacima Korisnika Usluga. Korisnik Usluga može blokirati dalju analizu prikupljenih podataka brisanjem sačuvanih kolačića u podešavanjima web pregledača. Korisnik Usluga može odustati od čuvanja kolačića odabirom odgovarajućih podešavanja u veb pregledaču ("Do-Not-Track").

7.12. Administrator obrade može u Internet Prodavnici koristiti uslugu AppsFlyer koju nudi AppsFlyer Ltd. (100 1st Street, 25. kat, San Francisco, California 94105 USA). AppsFlyer sadrži informacije o svojstvima i radnjama Klijenata. AppsFlyer dobija ove informacije kao rezultat slanja podataka na servere u SDK. Podaci koje prikuplja SDK sadrže informacije kao što su: IP adresa, korisnik, platforma, SDK verzija, ID anonimnog korisnika, vremenska oznaka Developer Key, identifikatori uređaja kao što su: IDFA (ID oglašavača), Google ID, model uređaja, proizvodnja, verzija operativnog sistema, dešavanja u Prodavnici i status mreže (WiFi / 3G). Korisnički podaci koje prikuplja platforma AppsFlyer predstavljaju se Orsay-u radi analize rada aplikacije. Ukoliko krajnji korisnik odbije opciju prikupljanja podataka, AppsFlyer to neće nadalje činiti za taj uređaj. Analitičko praćenje aplikacije AppsFlyer zaustavljeno je u svim aplikacijama.

7.13. Administrator obrade u Internet Prodavnici može koristiti Ve Interactive uslugu koju nudi Ve Global UK Limited (White Collar Factory, Old Street Yard, London, Engleska, EC1Y 8AF). Ve Interactive prikuplja podatke Korisnika Usluga koji posećuju Internet Prodavnicu putem kolačića i drugih sličnih tehnologija. Detaljne informacije o tehnologijama koje koristi Ve dostupne su u Ve politici u odeljku kolačića: https://www.ve.com/cookies-policy. Detaljna lista svrha u koje Ve prikuplja lične podatke dostupna je u politici privatnosti: https://www.ve.com/privacy-policy. Ve prikuplja lične podatke korisnika, konkretno kontakt podatke i podatke o ponašanju. Ve koristi te lične podatke za donošenje zaključaka o ličnim preferencijama korisnika i za personalizaciju korisničkog iskustva na internetu, na primer prikazivanjem prilagođenih ponuda prilikom posete veb-stranice Prodavnice ili na sličan način prilagođavanjem veb-stranice Prodavnice za Korisnika Usluga i prikazivanjem prilagođenih reklama prilikom posećivanja veb-stranica Administratora ili trećih strana. Korisnik Usluga može na različite načine sprečiti da Ve obrađuje lične podatke. Dostupne opcije za sprečavanje obrade podataka obuhvaćene su u politici privatnosti Ve, uključujući: podršku za odabir opcije opt-out na adresi: https://www.ve.com/privacy-policy#opting-out ili pomoću mehanizma opt-out IAB Europe na adresi: http://www.youronlinechoices.com/opt-out-interface.

7.14. Administrator obrade učestvuje u partnerskim programima raznih marketinških partnera, pružajući usluge reklamne integracije u obliku tekstualnih linkova, linkova slika, reklamnih banera ili ulaznih maski. Marketing partneri koriste kolačiće koji omogućuju analizu korišćenja veb-stranice. Marketing partneri takođe koriste tzv. web beacons (nevidljiva grafika). Web beacons se mogu koristiti za ocenu informacija poput prometa posetilaca na tim veb-stranicama. Informacije generisane preko kolačića i signala koji pružaju informaciju o korišćenju ove veb-stranice (uključujući anonimnu IP adresu) i isporuci reklamnih formata prenose se na servere Administratora i tamo se čuvaju. Te se informacije mogu proslediti dalje njihovim trgovinskim partnerima. Partneri Administratora ne povezuju IP adresu računara Korisnika Usluga sa drugim podacima. Administrator sarađuje u gorenavedenom opsegu sa sledećim partnerima: Kwanko S.A. (60 bulevar Marechal Joffre, 92-340 Bur la Ren, Francuska), AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin, Nemačka), Convertiser Sp. z o.o., ul. Długosza 2-6, 51-162 Vroclav, Poljska).

7.15. "Upotreba ličnih podataka u cilju štampanja personalizovanog reklamnog materijala
Adnymics"
Zajedno sa porudžbinom možete da dobijate personalizovanu specijalnu ponudu u vidu reklamnog materijala. Preporučeni proizvodi su odabrani na osnovu Vaših prethodnih kupovina. Osnova za obradu podataka temelji se prema Art.6. ust. 1 lit. f) RODO.
Partner koji se bavi procesiranjem podataka u cilju njihove obrade i štampanja personalizovane ponude je firma Adnymics (Adnymics GmbH, sa sedištem u Denisstraße 1b, 80335 Minhen, Nemačka) koja je angažovana od strane ORSAY Gmbh i temelji date lične podatke u cilju realizacije porudžbine.
Preporuka je generisana na osnovu proizvoda koje je klijent poslednje pogledao ili kupio putem ORSAY internet prodavnice.
Više informacija u vezi sa pretvaranjem Vaših podataka od strane Adnymics možete pronaći u politici privatnosti koja je objavljena na sledećoj adresi: https://adnymics.com/datenschutz/

8. ZAVRŠNE ODREDBE

8.1. Internet Prodavnica može da sadrži veze ka drugim veb-stranicama. Administrator poziva da se, prilikom posete drugih veb-stranica, upoznate sa politikom privatnosti koja je tamo ustanovljena.

8.2. U slučaju suprotnosti bilo koje odredbe Politike privatnosti sa pozitivnim propisima Republike Srbije a naročito sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, primenjivaće se Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

9.  INFORMACIJA O NAŠIM PRODAJNIM OBJEKTIMA

U našim prodajnim objektima su na pojedinim mestima postavljene kamere. Video nadzor služi za otkrivanje opasnosti, izbegavanje prestupa, a u njihovom slučaju za čuvanje dokaza. Pravna osnova video nadzora definisana je prema čl. 6 st. 1 t. f) DSGVO, pri čemu naše potrebe proističu iz gorenavedenih razloga. Podaci se čuvaju maksimalno 72 sata, a potom se uklanjaju u slučaju da svrha zbog koje su podaci prikupljeni više nema primenu.

10. ORSAY KLUB

Kako biste se pridružili ORSAY KLUBU, potrebno je da navedete svoje ime i prezime, adresu, datum rođenja, a zatim da stavite potpis i datum popunjavanja informacija. Nakon registracije, Klijent dobija članski broj koji može dodati u podatke ORSAY KLUBA. Osim toga, registrujemo sve podatke koji se odnose na kupovine koje je izvršio član KLUBA (u ORSAY prodajnim objektima, preko online prodavnice ili putem ORSAY aplikacije), zamene i povraćaje proizvoda ili korišćenje drugih ekskluzivnih ponuda za ČLANOVE KLUBA (popusti i vaučeri), nakon pokazivanja KLUB kartice ili članskog broja.

Kako i ORSAY, tako i naši nalogodavci obrađuju podatke u cilju implementacije sistema KLUB KARTICE i utvrđivanja bilansa poena članova KLUBA. ORSAY koristi ove podatke takođe i za sopstvene reklamne ciljeve, analize klijenata, kao i za slanje informacija, ponuda i personalizovanih reklama štampanih za ČLANOVE KLUBA, pod uslovom da je ČLAN KLUBA za to dao posebnu saglasnost, kao i za komunikaciju putem e-maila i/ili SMS-a.
Ne postoji pravna obaveza davanja svojih podataka ORSAY-u. Ipak, klijenti se ne mogu pridružiti ORSAY KLUBU ukoliko ne navedu neophodne podatke. Davanje podataka je u potpunosti dobrovoljno. Osobe koje ne navedu svoje podatke, neće snositi nikakve pravne posledice, ali isto tako, neće moći da se pridruže ORSAY KLUBU i da koriste specijalne usluge i ponude.

ČLAN ORSAY KLUBA ima pravo da povuče svoju saglasnost u bilo kom trenutku, koja počinje ubuduće da važi. To može uraditi slanjem obaveštenja na e-mail adresu: club@orsay.com ili poštom na adresu:

ORSAY CLUB
Ordiser d. o. o.
Jurija Gagarina 16
11070 Beograd
Novi Beograd

U ovom slučaju, ipak nije moguće dalje učestvovanje u ORSAY KLUBU. Članica KLUBA može da kontaktira ORSAY u bilo kom trenutku, koristeći prethodno navedene podatke za kontakt, a u cilju dobijanja informacija o čuvanju podataka, u slučaju drugih pitanja i nedoumica ili pitanja koja se odnose na obradu ličnih podataka u ORSAY KLUBU.