Zaštita podataka


 

Politika privatnosti i upotrebe kolačića

Hvala vam na interesovanju za našu internet stranicu.

Zaštita vaše privatnosti za nas je od izuzetne važnosti. U nastavku ćemo se potruditi da vas detaljno informišemo o tome kako postupamo sa vašim podacima o ličnosti, bez obzira na načine ili sredstva komunikacije (on-line ili uživo).

SADRŽAJ:

 1. OPŠTE ODREDBE
 2. ZAKONSKI OSNOV OBRADE PODATAKA
 3. SVRHA, OSNOV, OBIM I PERIOD OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI
 4. PRIMAOCI PODATAKA / PRENOS PODATAKA
 5. PROFILISANJE
 6. PRAVA LICA NA KOJA SE PODACI ODNOSE
 7. KOLAČIĆI (COOKIES) I ANALITIKA
 8. REGISTRACIJA U INTERNET PRODAVNICI (korisnički nalog)
 9. ZAVRŠNE ODREDBE
 10. ORSAY KLUB
 11. INFORMACIJA O NAŠIM PRODAJNIM OBJEKTIMA
 12. IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

 1. OPŠTE ODREDBE
  1. Ova politika privatnosti informativnog je karaktera i odnosi se na obradu podataka Korisnika Usluga/Kupaca (korisnika internet prodavnice tj. lica koja koriste usluge Internet prodavnice, registruju se i/ili ostavljaju podatke o ličnosti na stranicama Internet prodavnice Orsay.com, kupca, kao i neposredno u našim prodajnim objektima, u daljem tekstu  "Klijent/i"). Ova politika pre svega sadrži pojedinosti koje se tiču obrade podataka o ličnosti od strane Administratora obrade  (Rukovaoca), uključujući zakonske osnove, svrhe, obim obrade podataka o ličnosti, kao i prava lica na koja se podaci odnose. Isto tako i informacije o korišćenju "kolačića" (cookies) i alata za analizu podataka u Internet Prodavnici.
  2. Administratori, odnosno zajednički rukovaoci podataka o ličnosti u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti su:

- kompanija ORSAY GMBH sa sedištem na adresi: Im Lossenfeld 12, 77731 Willstätt - Sand, SR Nemačka  upisana u Trgovinski registar u Okružnom sudu u gradu Freiburg pod brojem HRB 370336, e-mail adresa service@orsay.com; i

- privredno društvo - ORDISER DOO BEOGRAD - NOVI BEOGRAD, Jurija Gagarina 16, lokal 152, Beograd, Srbija, matični broj 20951206, PIB 108199435 e-mail adresa je service@orsay.com; kontakt telefon: 0800 191 066 (besplatna info-linija, (ponedeljak-petak od 07 do 20h)).

  1. Administratori će se truditi da održavaju poverljivost vaših podataka o ličnosti i obezbeđivanje  ostvarivanja vaših prava. U cilju lakše i efikasnije komunikacije i ostvarivanja vaših prava, administratori su se složili da svoja prava možete ostvarivati tako što ćete poslati e-mail na datenschutz@orsay.com, u kom ćete nas jednostavno obavestiti o svom zahtevu i pravu koje želite da ostvarite. U slučajevima neophodnosti provere identiteta, u cilju postupanja po vašem zahtevu, administratori mogu od vas zatražiti da priložite primerak dokumenta kojim dokazujete svoj identitet.

  1. Vaše podatke o ličnosti Administratori obrađuju u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, posebno Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ovde i u daljem tekstu kao Zakon ili ZZPL), kao i u skladu sa uredbom Evropskog Parlamenta i Saveta (EU) 2016/679 od 27. aprila 2016.godine o zaštiti fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodnog kretanja takvih podataka kao i ukidanja Direktive 95/46/EZ (u daljem tekstu "GDPR" ili "Uredba ").
  2. Metapodaci

Našu internet prodavnicu možete koristiti bez davanja bilo kakvih podataka o ličnosti o sebi. U tom slučaju, obrađivaće se samo metapodaci na osnovu Vašeg korišćenja iste (više o tome u delu upotrebe kolačića).

  1. Korišćenje Internet Prodavnice i kupovina putem Internet prodavnice je dobrovoljna, stoga je i davanje podataka o ličnosti od strane Korisnika usluga dobrovoljno, uz dva izuzetka:
 1. sklapanje ugovora sa Administratorom – pružanje podataka o ličnosti predstavlja ugovornu obavezu i ukoliko lice, na koje se podaci odnose, želi da sklopi ugovor sa Administratorom, onda je potrebno da dostavi neophodne podatke zarad zasnivanja i realizacije ugovornog odnosa, u skladu sa važećom regulativom. Vrste podataka koje su potrebne za sklapanje ugovora navedene su na određenim stranicama Internet prodavnice, Uslovima korišćenja sajta i opštim uslovima poslovanja.  Nepružanje istih rezultira nemogućnošću sklapanja odgovarajućeg ugovora;
 2. zakonska obaveza Administratora – obaveza pružanja podataka o ličnosti proističe iz zakonskih propisa koje Administratora obavezuju da izvrši obradu podataka o ličnosti (npr. obrada podataka u svrhe vođenja poreskih ili poslovnih knjiga). Nepružanje tih podataka sprečava Administratora da te zahteve ispuni;

  1. Administratori posebno vode računa o zaštiti prava i interesa lica čije podatke o ličnosti obrađuje u smislu Zakona te se trude da podatke koje su prikupili budu:
   (1) obrađeni u skladu sa zakonom;
   (2) prikupljeni u tačno određene svrhe, u skladu sa zakonom i da ih ne obrađuje na način koji nije u skladu sa tim svrhama;
   (3) činjenično tačni i adekvatni u odnosu na svrhu za koji se obrađuju;
   (4) čuvani u obliku koji omogućava identifikaciju lica na koja se podaci odnose, ne duže nego što je to neophodno kako bi se podaci obradili, i
   (5) obrađeni na način koji garantuje bezbednost ličnih podataka, uključujući zaštitu od nedozvoljene ili nezakonite obrade kao i slučajnog gubitka, uništavanja ili oštećenja, odgovarajućim merama.
  2. Uzimajući u obzir prirodu, obim, kontekst i svrhu obrade kao i rizik narušavanja prava ili slobode fizičkih lica, Administratori preduzimaju određene tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi se obrada odvijala u skladu sa Zakonom i GDPR-om. Implementirane mere redovno se kontrolišu i ažuriraju. Administratori obrade primenjuju odgovarajuće mere kako bi sprečili neovlašćeni pristup i zloupotrebu podataka od strane neovlašćenih lica, kao što su npr.: pseudonimizacija, kriptozaštita, sposobnost obezbeđivanja trajne poverljivosti, integriteta, raspoloživosti i otpornosti sistema i usluga obrade, autorizacije, logovanja, obezbeđivanje uspostavljanja ponovne raspoloživosti i pristupa podacima o ličnosti u slučaju fizičkih ili tehničkih incidenata u najkraćem roku (back-up-ovanje, cloud), redovna testiranja, ocenjivanja i procenjivanja delotvornosti tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera bezbednosti obrade  itd.;

  1. Sve reči, izrazi i akronimi koji se pojavljuju u ovoj politici privatnosti i koji počinju velikim slovom (npr. Prodavac, Internet Prodavnica, Elektronska Usluga, Korisnik Usluga, Kupac, Klijent) treba tumačiti u skladu sa njihovom definicijom sadržanom u Uslovima korišćenja sajta i opštim uslovima  poslovanja koji  su dostupni na internet stranicama Internet Prodavnice.

 1. ZAKONSKI OSNOVI OBRADE PODATAKA
  1. Administratori su ovlašćeni vršiti obradu podataka o ličnosti u slučajevima kada je ispunjen barem jedan od sledećih osnova obrade:
 1. osoba na koju se odnose podaci je dala pristanak za obradu svojih podataka o ličnosti u jednu ili više konkretnih svrha; (npr. svoj pristanak dajete prilikom otvaranja korisničkog naloga ili prijave na newsletter, kao i korišćenje marketinških kolaćiča);
 2. obrada je neophodna za sačinjavanje ugovora u kojem jedna strana predstavlja lice na koje se podaci odnose ili kako bi se pre sklapanja ugovora preduzele radnje na zahtev lica na koje se podaci odnose (npr. kontakt forme, naručivanje proizvoda itd.);
 3. obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza za koje su odgovorni Administratori (zakonski osnov) (npr. izdavanje faktura itd.); ili
 4. obrada je neophodna iz razloga koji proističu iz legitimnih interesa Administratora ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose i koji zahtevaju zaštitu ličnih podataka, pogotovo ako je lice na koje se podaci odnose dete (npr. video nadzor u našim objektima).

  1. Svaki put kada je ispunjen bar jedan od zakonskih osnova navedenih u tački 2.1. Administratori će imati pravo da vrše obradu podataka o ličnosti, shodno ovoj politici. Konkretni osnovi obrade podataka o ličnosti Klijenta koje izvršavaju Administratori, u određene svrhe, navedene su u sledećoj tački Politike privatnosti.

 1. SVRHA, OSNOV, OBIM I PERIOD OBRADE 
  1. Svrha, osnov, period i obim obrade podataka o ličnosti Klijenta, koje obrađuju Administratori, zavisi od i proističe iz radnji određenog Klijenta.
  2. U zavisnosti od svrhe zbog koje obrađujemo vaše podatke, obrađivaćemo jednu ili više vrsta podataka:
 • vaše identifikacione podatke (ime, prezime, elektronska adresa (e-mail), adresa, broj telefona, jezik i tržište sa kog komunicirate sa nama, (podaci za kontakt));
 • finansijski podaci i podaci o transakcijama (podaci o plaćanju ili o kartici);
 • informacije o povezivanju, geolokaciji i/ili pretraživanju (ako komunicirate sa nama putem svog mobilnog uređaja)(npr. podaci o lokaciji u cilju vašeg pronalaženja najbližeg maloprodajnog objekta, identifikacioni broj uređaja itd.);
 • komercijalne informacije (ako ste se prijavili na naš Newsletter),
 • informacije o vašim izborima (podaci o vašim kupovinama, porudžbinama, povraćajima).
  1. Kada vas zamolimo da unesete podatke o ličnosti, kako bismo vam obezbedili pristup bilo kojoj funkciji ili usluzi, određena polja označena su kao obavezna, jer su to podaci koji su nam neophodni kako bismo  vam obezbedili traženu uslugu (shodno tački 1.5. ove Politike) ili kako bi smo vam omogućili pristup željenoj funkciji. Ukoliko se odlučite da sa nama ne podelite neophodne  podatke, nećete moći sprovesti korisničku registraciju ili možda nećete moći da koristite određene usluge ili funkcije.
  2. Administratori obrade mogu obrađivati podatke o ličnosti u sledeće svrhe, po sledećim osnovama,  periodima i opsegu:

Svrha obrade podataka

Pravni osnov za obradu

i period čuvanja podataka

Obim prikupljanih i obrađenih podataka

pristup našim Internet stranicama i hosting: stranice možete posetiti bez davanja bilo kakvih podataka o ličnosti. Podaci o pristupu obrađuju se isključivo u svrhu obezbeđivanja nesmetanog rada stranice i poboljšanja naše ponude;

Pristup je dobrovoljan (pristanak)

Podaci o pristupu biće brisani najkasnije sedam dana nakon završetka posete internet lokaciji;

Svaki put kada se Internet lokacija pozove (pristupa istoj), internet server automatski obrađuje samo takozvanu datoteku evidencije servera (log file), koja sadrži, na primer, ime zahtevane datoteke, vašu IP adresu, datum i vreme poziva, količinu prenetih podatka i dobavljača zahteva (pristupne podatke), te dokumentuje poziv.

Registracija Klijenata na našim Platformama i prodajnim objektima

ORSAY club

zarad objedinjavanja  informacija koje se tiču pregleda i kupovine proizvoda, te omogućavanje olakšanog odabira specijalnih ponuda i pogodnosti (npr. slanje rođendanskih vaučera);

Registracija je dobrovoljna, u cilju olakšanog zasnivanja odgovarajućeg ugovornog odnosa. 

učlanjenje u klub – Pristanak, Obrada se vrši do opoziva pristanka  

Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena po osnovu pristanka pre opoziva.

Legitimni je interes Administratora za povezivanje vašeg naloga sa kupovinama i podacima o vašim aktivnostima.

Registrovani Klijenti bez ostvarenih kupovina – 5 godina od registracije.

Ukoliko ste istom prilikom dali pristanak za obradu vaših podataka i u marketinške svrhe i prijem newsletter-a, isti će biti obrađivani i čuvani do opoziva.

Newsletter – obustava obrade po odjavljivanju. Brisanje podataka po protoku roka od 3 godine od odjavljivanja, sa razloga zaštite prava i interesa Administratora i lica na koje se podaci odnose u slučajevima nastanka eventualnih šteta po  iste.

Identifikacija klijenata:

titula, ime i prezime; e-mail adresa; kontakt telefon; adresa (ulica, kućni broj, broj stana, poštanski broj, grad, država), istorija kupovina,

Online dodatno: podaci o ponašanju(interakciji/pregledima), IP adresa

ORSAY club: dodatno datum rođenja;

Analiza korisničkog profila  u pogledu pregleda proizvoda, te omogućavanje lakšeg pronalaženja odgovarajućih proizvoda, shodno prethodnim odabirima i pregledima, bez ostvarivanja pravnih posledica po to lice ili odluka koje značajno utiču na njegov položaj.

Zaključivanje i realizacija ugovora o prodaji /ugovora na daljinu

preduzimanje radnji na zahtev lica na koje se podaci odnose,

 • identifikacija vas kao klijenta;
 • omogućavanje komunikacije;
 • Pitanja o vašem zadovoljstvu postupkom kupovine može vam biti poslata e-poštom nakon kupovine.
 • upravljanje plaćanjima, fakturisanjima;
 • upravljanje povraćajima proizvoda;

pristanak lica, ugovorni i zakonski


Podaci se čuvaju tokom perioda neophodnog za zaključenje, izvršenje, raskid ili istek na drugi način zaključenog ugovornog odnosa i u cilju poštovanja pravnih obaveza Rukovalaca (najviše 10 godina od kupovine);

Prenos podataka pužaocima usluga plaćanja je naš legitimni interes u efikasnom utvrđivanju ili izvršenju zahteva za plaćanje.

Ukoliko ste dali pristanak za obradu vaših podataka i u marketinške svrhe, isti će biti obrađivani i čuvani do opoziva;

Maksimalan obim: titula, ime i prezime; e-mail adresa; kontakt telefon; adresa isporuke ( ulica, kućni broj, broj stana, poštanski broj, grad, država), adresa prebivališta /vođenja firme /sedišta (ako se razlikuje od adrese za isporuku), podaci o plaćanju/transakciji;

On-line: dodatno, podaci o ponašanju (interakciji/pregledima), IP adresa;

U slučaju Klijenata koji nisu potrošači u smislu Zakona o elektronskoj trgovini, Administrator može dodatno obrađivati naziv firme i poreski identifikacioni broj (PIB)

Marketing

 • kako bi smo sprovodili oglašivačke aktivnosti te upravljali vašom prijavom na Newsletter (odjava je moguća u svakom trenutku)
 • slanje prilagođenih informacija o proizvodima i uslugama (personalizacija)
 • promotivne aktivnosti
 • oglašavanja na internetu
 • poboljšanje razumevanja vaših potreba i sklonosti koje se odnose na naše proizvode i usluge 

Direktan marketing  - Pristanak - Podaci se obrađuju do momenta opoziva lica na koje se podaci odnose. Isti se brišu po protoku perioda od 3 godine od opoziva.

Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena po osnovu pristanka pre opoziva.

Kako bismo vam prikazali prilagođene informacije, smatramo da imamo legitimni interes da  obavimo profilisanje na osnovu informacija koje imamo o vama, npr. pregledi proizvoda i kupovna i  podataka koje ste nam vi poverili .   Takođe smatramo da je obrada ove vrste podataka  korisna i za vas jer vam omogućava da unapredite korisničko iskustvo i  pristupite informacijama u skladu sa svojim ranijim izborima. 

Ime, elektronska adresa ( e-mail)

obrada podataka

podrazumeva analizu vašeg profila kao klijenta kako bi se utvrdili izbori, a samim tim i koji

proizvodi i usluge najviše odgovaraju vašem stilu prilikom

slanja informacija. Na primer, kao što su istorija vaše pretrage, izbora ili kupovine i podataka o ličnosti koje ste nam priložili, kao što su starosna dob ili jezik.  Na osnovu istorije vaše

kupovine i pretrage,  predlagaćemo vam proizvode za koje smatramo da će vas zanimati;

Korisnička podrška

(interna i externa)

 • kako bi smo odgovorili na vaša pitanja, sugestije, pritužbe ili zahteve putem obrasca za kontakt postavljenim na ovim internet stranicama
 • Izražavanje mišljenja Klijenata o zaključenim Ugovorima

Osnovi: pristanak, ugovorni, zakonski ali i legitimni je interes   Administratora u analizi stepena zadovoljstva korisnika i unapređivanja korisničkog iskustva, te obezbeđivanja usluga višeg kvaliteta.

Zakonski - kada je vaš upit povezan sa ostvarivanjem prava shodno zakonskoj regulativi, o kojima vas obaveštavamo u nastavku ili u vezi sa zahtevima koji se odnose na naše proizvode ili usluge;

Podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za postizanje svrhe zbog koje su prikupljeni, a da pritom ne postoji drugi osnov, odnosno obaveza obrade;

Minimalno: e-mail - neophodan za

upravljanje i obrađivanje zahteva, upita

u slučajevima telefonskog kontaktiranja, telefonski poziv može biti snimljen za potrebe osiguravanja kvaliteta usluga i mogućnosti odgovaranja na zahtev.

Externi pružalac usluga podrške:

ECHO CENTAR d.o.o.

Tošin Bunar 274A

11000 Beograd

Analiza kvaliteta pruženih usluga i proizvoda

 • Prikupljeni podaci mogu biti obrađivani u analitičke i statističke svrhe u cilju poboljšanja kvaliteta

usluga i proizvoda, kao i poslovanja kompanije.

 Legitiman je interes Administratora da unapređuje korisničko iskustvo i radi na poboljšanju svojih proizvoda i usluga. 

Podaci o pretragama i realizovanim kupovinama

Podaci prikupljeni putem dobrovoljnih anketa

Vođenje poreskih i računovodstvenih knjiga

Zakonski osnov - Podaci se čuvaju tokom perioda određenog zakonskim propisima kojima se zahteva od Administratora da čuva poreske i računovodstvene knjige

Ime i prezime; adresa prebivališta /sedišta (ako se adresa razlikuje od adrese za isporuku), naziv firme i poreski identifikacioni broj (PIB)

Određivanje, istraga ili odbrana zahteva koji mogu biti pokrenuti od strane Administratora ili koji se mogu pokrenuti protiv Administratora

Legitimni je interes Administratora da vrši obradu i čuva određeni obim podataka, koji u bitnom doprinose pravnoj sigurnosti i bezbednosti plaćanja, ali ne duže od perioda zastarevanja pravnih zahteva u odnosu na lice na koje se podaci odnose i Administratora

Ime i prezime; kontakt telefon; e-mail adresa; adresa dostave (ulica, kućni broj, broj stana, poštanski broj, grad, država), adresa prebivališta /vođenja firme/ sedišta (ako se adresa razlikuje od adrese za isporuku) ekonomski podaci/ podaci o transakcijama,

U slučaju Klijenata koji nisu potrošači, Administrator obrade može dodatno obraditi naziv firme i poreski identifikacijski broj (PIB)

  1. Vaše podatke o ličnosti obrađujemo tokom vremena koje je neophodno za postizanje navedenih svrha. Kada se iscrpi svrha ili lice na koje se podaci odnose opozove svoj pristanak ili protekne određeni vremenski period, a da pritom ne postoji nijedan drugi osnov obrade isti će biti brisani iz naših baza podataka. Za određene vrste podataka može se javiti potreba i obaveza da se oni čuvaju ili obrađuju duži vremenski period u skladu sa važećim zakonima. Čuvamo ih skladištene i zaštićene na odgovarajući način (podaci će biti ograničeni za dalju obradu) i isti će biti brisani po protoku zakonskih rokova.
 1. PRIMAOCI PODATAKA / PRENOS PODATAKA
  1. Prilikom obrade i čuvanja prikupljenih podataka, u napred navedene svrhe, može se desiti da postoji potreba da se isti proslede i trećim licima - institucijama ili kompanijama koje vrše određene usluge za Administratore podataka. Npr. za pravilno funkcionisanje Internet Prodavnice, uključujući i realizaciju zaključenih Ugovora o prodaji, neophodno je da Administrator angažuje treća lica kao što su: pružaoci usluga hostinga, kurirske službe, kreditne institucije zadužene za plaćanje ili ako je primenljivo, pružaoci usluga platnog prometa za odabranu uslugu plaćanja. U nekim slučajevima izabrani pružaoci usluga plaćanja takođe sami prikupljaju podatke ako tamo otvorite račun. U tom slučaju, tokom procesa naručivanja morate se prijaviti kod pružaoca usluga plaćanja sa svojim pristupnim podacima. U tom pogledu primenjuje se izjava o zaštiti podataka odgovarajućeg provajdera platnih usluga.

Administrator će angažovati jedino treća lica - obrađivače koji garantuju primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera na način da obrada podataka ispunjava zahteve Zakona i Uredbe, te štite bezbednost podataka i prava lica čiji se podaci obrađuju.

U pretežnom delu, pružaoci usluga nalazi se u zemljama Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora.

  1. Prenos podataka od strane Administratora ka trećim licima ne nastaje u svakom slučaju i ne u odnosu na sve klijente, vrste podataka o ličnosti, primaoce ili kategorije primalaca, navedene u ovoj Politici privatnosti. Administrator pruža podatke isključivo onda kada je to neophodno za realizaciju određene svrhe obrade podataka o ličnosti i samo u meri, obimu u kojoj je to neophodno. Na primer, ako Klijent koristi uslugu isporuke na kućnu adresu, njegovi podaci će se saopštiti prevozniku/kurirskoj službi koja sarađuje sa Administratorom u cilju ostvarivanja svrhe kupovine preko Internet prodavnice i dostave proizvoda, Newsletter - Bilten u naše ime šalje pružalac usluga kome prosleđujemo vašu e-adresu.
  2. Lični podaci mogu se prenositi u treće zemlje ili međunarodne organizacije, shodno važećoj regulativi. U navedenim slučajevima, neki od ovih pružaoca usluga ne nalaze se na teritorijama Evropske ekonomske zone, ali obezbeđuju adekvatan nivo zaštite podataka shodno odluci koju izdaje nadležni organ za zaštitu podataka u Srbiji. U slučajevima postojanja potreba da se obrada vaših podataka vrši van teritorije EEA, prenos istih će biti sproveden uz primenu odgovarajućih zaštitnih mera i uz neprekidno očuvanje bezbednosti podataka, sve u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U komunikaciji sa vama koristimo usluge Google Cloud i G Suite kompanije Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Međutim imajući u vidu da se serveri nalaze i u Sjedinjenim Američkim Državama sa američkom kompanijom Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043 USA, dodatno imamo zaključen Ugovor o obradi podataka koji se bazira na standardnim ugovornim klauzula EU o zaštiti podataka o ličnosti u smislu člana 46. stav 2. tač.c GDPR, kao pogodnim garancijama zaštite podataka o ličnosti.


 1. Lični podaci Klijenata mogu se preneti sledećim primaocima ili kategorijama primalaca:
  1. prevoznici / špediteri / kurirski posrednici - u slučaju da Klijent koristi uslugu dostave  u Internet prodavnici, Administrator obrade će prikupljene podatke o ličnosti dostaviti odabranom prevozniku, špediteru ili posredniku koji obavlja isporuku u ime Administratora obrade, u obimu koji je minimalan i neophodan, kako bi se realizovala isporuka proizvoda Klijentu.

Kurirska služba: City Express, Svetog Save 36, Beograd;

   1. kreditne institucije koja rukovode elektronskim plaćanjem ili platnom karticom, platnim prometom,  uključujući i entitete za detekciju i sprečavanje prevara - u slučaju da Klijent kao način plaćanja koristi elektronsko plaćanje ili kreditnu karticu, Administrator obrade, prikupljene podatke o ličnosti dostavlja odabranom licu (kompaniji – pružaocu usluga), koje izvršava neophodna plaćanja u Internet Prodavnici na zahtev Administratora, u meri u kojoj je to neophodno i shodno načinu uplate koji je Klijent odabrao.
   2. Prikupljene podatke o ličnosti Klijenta Administratori mogu dostavljati odabranim pružaocima usluga ili im mogu omogućiti povremeni uvid (npr. prilikom održavanja sistema), u meri neophodnoj kako bi se određeni cilj(svrha) realizovao u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Pružaocima usluga koji Administratorima obezbeđuju tehnička, informatička i organizaciona rešenja i koji omogućavaju nesmetano obavljanje poslovnih aktivnosti (npr. - dobavljači softvera za vođenje Internet prodavnice, dobavljači elektronske pošte i hostinga, dobavljači softvera za upravljanje privrednim društvom i pružanje tehničke pomoći, pružaoci usluga i softvera za marketing, arhiviranje i u oblasti zaštite i uništavanja imovine itd.);
   3. pružaocima računovodstvenih, pravnih i savetodavnih usluga (npr.: računovodstvena agencija, advokatska kancelarija ili društvo za naplatu potraživanja) – Administrator obrade dostavlja prikupljene podatke o ličnosti Klijenta odabranom pružaocu usluga koji vrši obradu određenih podataka  u njegovo ime i u meri neophodnoj za realizaciju svrhe obrade podataka u skladu sa ovom Politikom privatnosti;
   4. u okviru ORSAY kompanije – u cilju sprovođenja određenih poslovnih aktivnosti, organizovanja i administriranja, pružanja određenih usluga, restrukturiranja itd., vaši podaci u određenom obimu biće razmenjivani između  kompanije ORSAY GMBH sa sedištem na adresi: Im Lossenfeld 12, 77731 Willstätt - Sand, SR Nemačka i ORDISER DOO BEOGRAD - NOVI BEOGRAD, Jurija Gagarina 16, lokal 152, Beograd, Srbija;
   5. U slučaju da u celosti ili delimično prodamo ili prenesemo privredno društvo ili resurse drugoj kompaniji u okviru ili van ORSAY kompanije ili ako sprovedemo neku drugu poslovnu radnju usled reorganizacije kompanije, možemo da otkrijemo vaše lične podatke licu koje će ubuduće preuzeti privredno društvo ili resurse. Ako dođe do takve prodaje ili prenosa, uložićemo razumne napore da preuzimaoca uputimo u svrhe i osnove obrade podataka o ličnosti koje ste nam poverili na način koji je u skladu sa našom Politikom privatnosti i kolačića. U tom slučaju, smatramo da imamo legitimni interes koji se sastoji iz reorganizacijskih potreba strukture kompanije.

 1. PROFILISANJE
  1. Zakon i GDPR obavezuju Administratora da pruži informacije o automatskom odlučivanju, uključujući  profilisanje i važnosti predviđenih posledica takve obrade po lice na koje se podaci odnose. Imajući u vidu navedeno, Administrator pruža informacije o mogućem profilisanju.
  2. U cilju pružanja preciznije i bolje ponude određenom Korisniku usluga/Klijentu, odnosno licu koje vrši pregled naše ponude proizvoda Administrator može koristiti profilisanje u Internet Prodavnici. Odluke koje se na osnovu njega donose, ne odnose se na automatsko zaključivanje ili odbijanje sklapanja Ugovora o prodaji ili na mogućnost korišćenja elektronskih usluga u Internet Prodavnici. Posledica korišćenja profilisanja u Internet Prodavnici može biti, na primer: davanje popusta određenoj osobi ili grupaciji lica, slanje koda za popust, podsećanje na nedovršene kupovine, slanje predloga Proizvoda koji može odgovarati interesima ili željama određenog lica ili ponuda boljih uslova u odnosu na standardnu ponudu Internet prodavnice. S tim da lice na koje se profilisanje odnosi slobodno odlučuje o tome hoće li iskoristiti popust koji je dobilo na ovaj način, ili bolje uslove i obaviti kupovinu u Internet Prodavnici.
  3. Profilisanje se zasniva na automatskoj analizi ili prognozi ponašanja određenog lica na stranicama Internet Prodavnice, npr. kroz dodavanje određenog Proizvoda u korpu, pregledom stranice određenog Proizvoda u Internet Prodavnici ili analizom dosadašnje istorije izvršenih kupovina u Internet Prodavnici.
  4. U vezi sa korišćenjem softvera za slanje "Newsletter-a" ili drugih proizvoda potrebnih za efikasno obavljanje našeg poslovanja i pružanja usluga analizira se ponašanje korisnika (npr. stopa isporuke i otvaranja), pretplatnika na "Newsletter". Kao rezultat toga bilten usluga se neprekidno optimizuje u pogledu sadržaja i slanja. U slučajevima nemogućnosti dostave istih na prijavljene elektronske adrese, iste će biti brisane sa naših Newsletter lista. Prijava na "Newsletter" obuhvata ovakvu vrstu analize.
  5. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.
 1. PRAVA LICA NA KOJE SE ODNOSE PODACI
  1. Lica na koja se podaci odnose, u zavisnosti od osnova po kome se njihovi podaci prikupljaju i obrađuju mogu imati sledeća zakonom predviđena prava:
   1. Pravo na obaveštavanje o obradi/informisanje/pravo na pristup podacima - Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od Administratora zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, pristup tim podacima;
   2. Pravo na ispravku/dopunu podataka - pravo da zatraži korekciju netačnih ili nepotpunih podataka o ličnosti koje Administrator obrađuje;
   3. Pravo na brisanje - pravo na zaborav - Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu; osim ako se dalja obrada  ne vrši zarad ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informisanja;  ispunjavanja zakonskih obaveza;  sa razloga javnog interesa ili zaštite i ostvarivanja pravnih zahteva;
   4. Pravo na ograničavanje obrade - Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti od strane Administratora ograniči, suspenduje ako je ispunjen jedan od zakonom predviđenih slučajeva;
   5. Pravo na prigovor na obradu – Lice na koje se podaci odnose, ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, ima pravo da u svakom trenutku Administratoru podnese prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti, koja se vrši u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Administratora, uključujući profilisanje;
    1. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje;
   6. Automatizovano donošenje pojedinačnih odluka i profilisanje - Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj;
   7. Pravo na prenosivost podataka – pod zakonom predviđenim uslovima lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo Administratoru primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom licu - Administratoru;
   8. Pravo na opoziv pristanka - Lice na koje se podaci odnose ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.
   9. Pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;
  2. Kako biste ostvarili bilo koje od navedenih prava (izuzev prava na pritužbu Povereniku) možete se obratiti Administratoru slanjem odgovarajuće poruke u pisanoj formi ili putem e-maila na adresu Lica za zaštitu podataka o ličnosti (tačka 1.3) ili pomoću kontakt obrasca koji je dostupan na stranici Internet Prodavnice sa naznakom „za Lice za zaštitu podataka od ličnosti“.

 1. KOLAČIĆI (COOKIES) I ANALITIKA
  1. Kako bi omogućili upotrebu određenih funkcija Internet prodavnice, učinili je atraktivnijom, te omogućili prikazivanje odgovarajućih proizvoda ili istraživanje tržišta, na različitim stranicama koristimo takozvane kolačiće. Navedeno služi ostvarivanju legitimnih interesa Administratora u optimizovanoj prezentaciji ponude u skladu sa čl. 12 st. 1 tač. 6 Zakona.
  2. Kolačići (cookies) su male tekstualne datoteke koje šalje server i koji se čuvaju u internet pregledaču lica koje posećuje Internet stranice (npr. na disku računara, laptopa ili memorijske kartice pametnog telefona – u zavisnosti od toga koji uređaj koristi posetilac naše Internet stranice).
  3. Prilikom posete Internet stranicama, Administrator može sa razloga optimizacije usluga obrađivati podatke prikupljene putem kolačiće u sledeće svrhe:
   1. identifikacija Korisnika usluga u Internet Prodavnici i prikazivanje da li su prijavljeni;
   2. pamćenje proizvoda koji su dodati u korpu kako bi se Porudžbina realizovala;
   3. pamćenje podataka popunjavanih Obrazaca za porudžbinu, anketa ili podataka za prijavu na Internet Prodavnicu;
   4. prilagođavanje sadržaja stranica individualnim Korisnicima usluge (npr. jezik, valuta);
   5. vođenje anonimnih statistika koje pokazuju kako se koristiti stranica Internet Prodavnice;
   6. ponovni marketing, odnosno istraživanje karakteristika ponašanja posetilaca Internet Prodavnice putem anonimne analize njihovih aktivnosti (npr. ponovne posete određenih stranica, ključnih reči, itd.) kako bi se stvorio njihov profil i kako bi im se pružile reklame prilagođene njihovim očekivanim interesima, kao i prilikom posete drugih internet stranica reklamne mreže Google Inc. i Facebook Ireland Ltd. Usluge ponovnog marketinga sprovodi privredno društvo RTB House GmBH (Kurfurstendamm 226, 10719 Berlin, SR Nemačka), privredno društvo Criteo GmBH Gewurzmuhlstr. 11, 80538 Minhen, SR Nemačka) i privredno društvo Conversion Labs sp.o., (ul.Bonifraterska 17, 00-203, Varšava, Poljska).
  4. Neki kolačići koje koristimo brišu se na kraju sesije pregledača, tj. nakon što zatvorite pregledač (tzv. kolačići sesije). Ostali kolačići ostaju na vašem uređaju i omogućavaju da prepoznamo vaš pregledač prilikom sledeće posete (trajni kolačići). Trajanje čuvanja možete videti u pregledu  podešavanja kolačića vašeg internet pregledača.
  5. Svaki pregledač se razlikuje u načinu na koji upravlja podešavanjima kolačića. Svako ima mogućnost da definiše načine korišćenja kolačića pomoću podešavanja svog internet pregledača. To znači da možete, na primer, delimično ograničiti (npr. privremeno) ili u potpunosti isključiti mogućnost čuvanja kolačića, s tim da ukoliko u potpunosti onemogućite prijem istih, možda nećete biti u mogućnosti da pristupite određenim stranicama ili funkcionalnostima Internet Prodavnice (na primer, možda neće biti moguće proći put Poručivanja putem Obrasca za porudžbinu zbog toga što nisu zapamćeni Proizvodi u korpi tokom kreiranja Porudžbine, ili pak nećete biti u mogućnosti pristupiti određenim internet stranicama ili njihovim delovima).
  6. Postavke internet pregledača, koje se odnose na kolačiće, važne su sa razloga pristanka na korišćenje kolačića od strane naše Internet Prodavnice. Ukoliko niste saglasni sa  prikupljanjem podataka na navedeni način, molimo Vas da podešavanja svog Internet pregledača uskladite sa željenim.
  7. Možete blokirati ili onemogućiti kolačiće u bilo kom trenutku promenom konfiguracije pregledača. Možete uticati na instalaciju svih ili samo određenih vrsta kolačića. Detaljne informacije u vezi sa izmenom podešavanja kolačića kao i njihovog samostalnog uklanjanja u najpopularnijim internet pregledačima dostupne su u delu pomoći internet pregledača i na sledećim stranicama (dovoljno je da kliknete na naveden link):

Internet Explorer ™: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari ™: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac /10.14  

Chrome ™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

Firefox ™ https://support.mozilla.org/de/kb/allow-and-reject-cookies 

Opera ™: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies 

  1. Kad internet stranicu poseti bilo koje lice, Administrator svaki put prikuplja i čuva tzv. datoteku zapisnika servera koja, na primer, sadrži informacije o internet vezi za prikaz internet stranice Prodavnice: IP adresu, datum i vreme povezivanja, količinu prenetih podataka i zaključnog isporučioca (tzv. podaci o pristupu), status prenosa, tip internet pregledača, operativni sistem i interfejs, jezik i verziju softvera pregledača. Pristupni podaci su anonimni i podležu analizi samo kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje internet stranice i poboljšanje korisničkog iskustva.

Vaša IP adresa će se koristiti kako bi Vam se omogućio pristup Internet prodavnici ili aplikaciji. Kad više ne bude bila potrebna u tu svrhu, ista će biti skraćena. Metapodaci („podaci o podacima“), uključujući i skraćenu IP adresu koriste se za poboljšanje kvaliteta i usluga u Internet prodavnici ili aplikaciji analiziranjem ponašanja korisnika.

Google

  1. U Internet Prodavnici Administrator može koristi usluge Google Analytics-a, (Universal) Analytics koju nudi firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Ove usluge Administrator koristi zarad ostvarivanja njegovih legitimnih interesa za prikazom  optimizovane ponude, u skladu sa čl. 12 st.1 tač. 6 Zakona, odnosno, čl. 6 st. 1 tač.f GDPR. Google (Universal) Analytics omogućava analizu upotrebe internet stranice, generiše statistiku koja pomaže u vođenju Internet Prodavnice. Automatski prikupljeni podaci o upotrebi internet stranice obično se prenose na Google server u SAD-u i tamo se čuvaju. Pre prenosa u državama članicama Evropske unije ili u državama EEZ, IP adresa se skraćuje aktiviranjem anonimizacije IP na ovim internet stranicama. Puna IP adresa se prenosi samo na Google server u SAD-u i tamo se skraćuje u izuzetnim slučajevima. Anonimizovana IP adresa koju je pregledač poslao kao deo Google Analytics uglavnom se ne spaja sa ostalim Google podacima. Nakon svrhe i završetka upotrebe Google analitike od Administratora, podaci prikupljeni u ovom kontekstu biće izbrisani.

Prikupljeni podaci su anonimni i sumarni, tj. ne sadrže u klasičnom smislu podatke o ličnosti posetioca Internet Prodavnice. Administrator koji koristi gore navedene usluge, u Internet Prodavnici prikuplja sledeće podatke: izvor medija sa kog se pristupa Internet Prodavnice, način postupanja na stranici Internet Prodavnice, informacije o uređajima i internet pregledačima preko kog se posećuju internet stranice, IP i domen, geografske podatke i demografske podatke (godine, pol) i interesovanja. Moguće je na jednostavan način blokirati usluge Google Analytics odnosno prikupljanje informacija o aktivnosti na internet stranici Internet Prodavnice i u tu svrhu možete instalirati dodatak za internet pregledač koji nudi Google Inc. i koji je dostupan ovde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Što se tiče podataka koje Google prenosi i skladišti na serverima u SAD-u, američka kompanija Google LLC je sertifikovana po EU-US Privaci Shield-u. Trenutni sertifikat možete pogledati ovde. Na osnovu ovog sporazuma između SAD-a i Evropske komisije, ona je utvrdila adekvatan nivo zaštite podataka za kompanije sertifikovane u skladu sa štitom za zaštitu privatnosti.

  1. Ove internet stranice takođe mogu koristi Google Signals. U pitanju je proširena funkcija Google Analytics koja omogućava takozvano „praćenje više uređaja“. To znači da sve dok su uređaji sa internet konekcijom povezani Google nalogom, Google može da kreira izveštaje o ponašanju pri korišćenju (posebno o broju korisnika na svim uređajima), čak i ako promenite uređaj. Google koristi ove podatke, pod uslovom da ste aktivirali podešavanje „personalizovano oglašavanje“ na svom Google nalogu. Svrha navedenog se ogleda u ostvarivanju legitimnih interesa Administratora u optimizovanoj prezentaciji ponude u skladu navedenim članovima Zakona i GDPR. U ovom pogledu Administrator ne obrađuje podatke o ličnosti, dobija samo statistiku zasnovanu na Google Signals.

U bilo kom trenutku možete deaktivirati postavku „personalizovano oglašavanje“ na svom Google nalogu i tako se usprotiviti prikupljanju podataka putem Google Signals.

  1. Kao deo primene Google Analytics, Administrator može u Internet Prodavnici koristiti uslugu DoubleClick. Ova usluga koristi kolačiće zarad prikazivanja odgovarajućih reklama korisniku, što omogućava prepoznavanje vašeg pregledača kada posetite druge internet lokacije. Google će koristiti ove informacije za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na internet stranicama i za pružanje drugih usluga povezanih sa aktivnostima na internet lokacijama. Navedeno služi ostvarivanju legitimnih interesa za optimalnim marketingom internet stranice u skladu sa čl. 12 st. 1 tač.6 Zakona. Informacije koje automatski generiše kolačić, o vašoj poseti ovoj internet lokaciji obično se prenose na Google server u SAD-u i tamo se čuvaju. IP adresa se skraćuje aktiviranjem anonimizacije IP na ovoj internet lokaciji, pre prenosa u države članice Evropske unije ili druge države EEZ. Puna IP adresa biće poslata samo Google serveru u SAD i tamo skraćena u izuzetnim slučajevima. Anonimizovana IP adresa koju je vaš pregledač poslao kao deo Google analitike neće se spojiti sa ostalim Google podacima.

Google takođe može prenositi ove podatke trećim licima ako je to potrebno po zakonu ili ako treće strane obrađuju ove podatke u ime Google-a. Nakon svrhe i završetka upotrebe Google DoubleClick-a, podaci prikupljeni u ovom kontekstu biće izbrisani.

DoubleClick kolačiće možete deaktivirati u svakom trenutku - link. Više informacija o podešavanjima kolačića možete dobiti od Saveza za digitalno oglašavanje. Svoj pregledač možete podesiti na način da budete obavešteni o podešavanju kolačića i pojedinačno odlučujete da li ćete ih prihvatiti ili isključiti prihvatanje kolačića u određenim slučajevima ili uopšte. Ukoliko se u podešavanjima opredelite da ne prihvatite kolačiće, funkcionalnost naše Internet prodavnice može biti ograničena.

  1. Administrator obrade može u Internet Prodavnici upotrebljavati Google Mape koje nudi Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska). Navedena usluga omogućava vizuelni prikaz geografskih informacija, interaktivnih mapa direktno na stranici Internet Prodavnice i korišćenje funkcije mape. Kada koristite Google mape, Google prenosi ili obrađuje vaše podatke o korišćenju funkcija Mape, koji mogu da uključuju podatke o IP adresi i približnoj lokaciji. Ako je korisnik usluga istovremeno prijavljen na svoj Google nalog, gore navedeni podaci direktno se povezuju sa tim nalogom. Google čuva gore navedene podatke kao korisničke profile i koristi ih za reklamne ciljeve, istraživanje tržišta i / ili dizajn internet stranice u smislu potražnje. Administrator nema uticaja na obradu ovih podataka. Google iste prenosi i skladišti na serverima u SAD-u, koji pripadaju američkoj kompaniji Google LLC koja je sertifikovana po EU-US Privacy Shield-u.

Kako bi ste deaktivirali uslugu Google Maps i time sprečili prenos podataka Google-u, morate deaktivirati funkciju Java Script u svom pregledaču. U ovom slučaju, Google Maps se ne može koristiti ili samo u ograničenoj meri. Dodatne informacije o Google-ovoj obradi podataka možete pogledati u Politikama privatnosti kompanije Google. Uslovi korišćenja Google mapa sadrže detaljne informacije o usluzi mapa.

Obrada podataka odvija se na osnovu sporazuma između zajednički odgovornih lica u skladu sa čl. 43 Zakona, odnosno čl. 26 GDPR, koje možete pogledati ovde.

  1. Skript kod „Google Fonts“ integrisan je na ovim Internet stranicama. Google Fonts je usluga kompanije Google Ireland Limited, kompanije koja je osnovana i posluje po irskom zakonu sa sedištem u Gordon House, Barrov Street, Dublin 4, Irska. Navedeni kod služi ostvarivanju legitimnih interesa Administratora, odnosno zarad jedinstvene i uniformne prezentacije sadržaja u Internet prodavnici. U tom kontekstu uspostavlja se veza između pregledača koji koristite i Google servera. Na taj način Google saznanje da je Administratorovim Internet stranicama pristupljeno preko vaše IP adrese. Google te podatke prenosi i skladišti na serverima u SAD-u, shodno već navedenom. Vise o tome možete pogledati ovde.

online marketing

 Google Ads ponovno oglašavanje

  1. Google Ads (Google Ireland Limited) se koristi za oglašavanje Internet prodavnice u rezultatima Google pretrage i na internet stranicama trećih lica. U tu svrhu, kada posetite naš sajt postavljen je takozvani remarketing kolačić Google-a koji automatski omogućava oglašavanje zasnovano na interesovanjima pomoću pseudonimnog CookieID-a i na osnovu stranica koje ste posetili. Ovo služi ostvarivanju legitimnih interesa u pogledu optimizacije marketinga Internet prodavnice. Nakon svrhe i završetka upotrebe Google Ads ponovnog oglašavanja, podaci prikupljeni u ovom kontekstu biće izbrisani.

Dalja obrada podataka odvijaće se samo ako ste se saglasili sa Google-om da istoriju vašeg internet  pregledača povezuje sa Google nalogom i da informacije sa vašeg Google naloga koriste za personalizaciju oglasa koje ćete nalaziti na mreži. U ovom slučaju, ako ste prijavljeni na Google nalog tokom posete našoj Internet prodavnici, Google će koristiti vaše podatke zajedno sa podacima Google analitike za kreiranje i definisanje lista ciljnih grupa za ponovno oglašavanje na  uređajima (remarketing). U tu svrhu Google privremeno povezuje vaše lične podatke sa podacima Google analitike kako bi se formirale ciljne grupe. Prenos podataka vrši se shodno već navedenom.

Kolačiće za ponovno oglašavanje možete deaktivirati putem ovog linka.

  1. Affilinet partnerski program

Naše internet stranice mogu učestvovati u partnerskom programu Affilinet, koji nudi kompanija AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin, SR Nemačka (u daljem tekstu: „affilinet“). Ovo je takozvani affiliate sistem u kojem lica registrovana kod affilinet-a (takođe „oglašivači“) oglašavaju proizvode i usluge takozvanih „oglašivača“ na svojim internet lokacijama koristeći reklamni materijal. Ovo služi ostvarivanju legitimnih interesa Administratora u optimizaciji i ekonomskoj eksploataciji on-line ponude. Pomoću kolačića, affilinet može pratiti proces odgovarajuće porudžbine i posebno razumeti kada ste kliknuli na odgovarajuću vezu (link), a a zatim naručili proizvod preko affiliate partner programa.

Možete se usprotiviti postavljanu istih u bilo kom trenutku podešavanjem vašeg internet pregledača u skladu s tim. Već postavljeni kolačići mogu se u bilo kom trenutku izbrisati putem Internet pregledača ili drugih softverskih programa.

Više informacija o obradi podataka u affilinet-u možete pronaći ovde.

  1. Još neke od kompanija sa kojima možemo deliti podatke u okviru postavki kolačića su:

Dodaci društvenih mreža

  1. Korišćenje dodataka društvenih mreža WhatsApp pomoću Shariff rešenja.

Dugmad društvenih mreža mogu biti korišćena u Internet prodavnici i služe ostvarivanju legitimnih interesa Administratora u svrhu optimizacije marketinga i ponude. Kako bi se povećala zaštita vaših podataka prilikom posete Internet prodavnici, ovi tasteri nisu neograničeno integrisani u stranicu kao dodaci, već samo pomoću HTML veze. Ova integracija osigurava da se prilikom poziva određene stranice u Internet prodavnici, koja sadrži takve dugmiće, ne uspostavi veza sa serverima dobavljača odgovarajuće društvene mreže.

Ako kliknete na jedno od dugmadi, otvara se novi prozor vašeg pregledača i poziva se stranica odgovarajućeg dobavljača usluga, na kojoj možete pritisnuti dugme Sviđa mi se („Like“) ili Podeliti („Share“) (ako je potrebno nakon unosa podataka za prijavljivanje).

Svrha i opseg prikupljanja podataka i dalja obrada i korišćenje podataka od strane dobavljača na njihovim stranicama, kao i opcija kontakta i vaša srodna prava i opcije podešavanja za zaštitu privatnosti mogu se pronaći u informacijama o zaštiti podataka dobavljača – ovde.

  1. U Internet Prodavnici mogu se koristiti tzv. priključci za društvene mreže("plug-ins"): Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google+ i Youtube. Facebook i Instagram podržava Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irska). Twitter podržava Twitter Inc. (1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA). Pinterest Inc. (651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA). Google+ i Youtube podržava Google Inc. (1600 amfiteatar Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD). Zbirno-provajderi.

Kada u Internet prodavnici pozovete stranicu koja sadrži takav priključak (dodatak), vaš pregledač uspostavlja direktnu vezu sa serverima Facebook, Google, Twitter ili Instagram. Sadržaj dodatne komponente se direktno prenosi u pregledač od strane odgovarajućeg dobavljača i integriše u stranicu. Integrisanjem dodataka provajderi dobijaju informacije da je vaš pregledač pristupio odgovarajućoj stranici Administratorove Internet prodavnice, čak i ako nemate profil ili trenutno niste prijavljeni. Ove informacije (uključujući IP adresu) prenose se direktno iz pregledača na server odgovarajućeg dobavljača (moguće u SAD) i tamo se skladište. Ako ste prijavljeni na neku od usluga, provajderi mogu direktno podeliti vašu posetu Internet prodavnici na vašem profilu odgovarajuće društvene mreže. Ako ste u interakciji sa dodatnim komponentama, na primer pritisnite dugme "Like" ili "Share", odgovarajuće informacije se takođe prenose direktno na server dobavljača i tamo skladište. Informacije takođe mogu biti objavljene na društvenoj mreži i prikazati se tamošnjim kontaktima. Navedeno služi ostvarivanju legitimnih interesa, a u svrhu marketinške optimizacije ponude.

Svrha i obim prikupljanja podataka, dalje obrade i upotrebe podataka od strane provajdera(dobavljača), kao i opcija za kontakt, ostvarivanje vaših prava i opcije podešavanja za zaštitu privatnosti možete pogledati Politike privatnosti provajdera.

https://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Kako bi se sprečilo povezivanje podataka prikupljenih putem gore navedenih dodataka sa profilom Korisnika Usluga provajdera, Korisnik usluge može se odjaviti sa usluge, pre nego što poseti našu internet stranicu. Korisnik Usluge može takođe potpuno blokirati učitavanje dodataka pomoću dodataka za internet pregledač, npr. korišćenjem blokade skripte "NoScript" (http://noscript.net).

  1. Youtube video dodaci -  Sadržaj trećih lica (nezavisnih proizvođača) integrisan je na ovim internet stranicama. Ovu uslugu omogućava Google (provajder, pružalac usluge). Youtube je usluga kompanije Google Ireland Limited, kompanije koja je registrovana i posluje po irskom zakonu sa sedištem u Gordon House, Barrov Street, Dublin 4, R Irska.

Postavka proširene zaštite podataka aktivira se za video snimke sa Youtube -a koji su integrisani na ovim internet stranicama. To znači da se nikakve informacije posetilaca stranice ne prikupljaju i ne čuvaju na Youtube osim ako ne reprodukuju video. Integracija video zapisa služi legitimnim interesima u svrhu marketing optimizacije ponude.

Svrha i obim prikupljanja podataka, dalje obrade i upotrebe podataka od strane provajdera, kao i opcija za kontakt, ostvarivanje vaših prava i opcije podešavanja za zaštitu privatnosti možete pogledati Politike privatnosti provajdera Google-a https://policies.google.com/privatnost

Naše prisustvo na mrežama Facebook i Google

  1. Naše prisustvo na društvenim mrežama i platformama služi boljoj i aktivnijoj komunikaciji sa našim kupcima i zainteresovanim stranama. Pružamo informacije o proizvodima i trenutnim specijalnim promocijama.

Kada posetite strane Administratora na društvenim mrežama, vaši podaci se mogu automatski prikupiti i sačuvati u svrhu istraživanja tržišta i oglašavanja. Od ovih podataka, koristeći pseudonime, mogu biti kreirani takozvani profili upotrebe. Oni se mogu koristiti, na primer, za postavljanje reklama unutar i izvan platformi koje verovatno odgovaraju vašim interesovanjima. U tu svrhu, na vašem uređaju se obično koriste kolačići. Ponašanje posetilaca i interesovanja korisnika skladište se u ovim kolačićima. Sve i skladu sa čl. 12 st.1 Zakona (čl.6 st.1 GDPR).

Što se tiče pomenutih platformi društvenih mreža sa sedištem u SAD-u, primenjuje se ranije navedeno, odnosno isti se prenose po principu adekvatnosti zaštite.

Detaljne informacije o obradi i upotrebi podataka od strane pružalaca usluga na njihovim stranicama, kao i mogućnost kontakta i ostvarivanje vaših prava, kao i opcije podešavanja za zaštitu vaše privatnosti, posebno opcije za prigovor, mogu se naći u Politikama privatnosti pružalaca usluga. Ako vam i dalje treba pomoć u vezi sa navedenim, možete nas kontaktirati.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Obrada podataka se odvija na osnovu sporazuma između zajednički odgovornih lica u skladu sa čl.43 Zakona, odnosno čl. 26 GDPR, koji možete pogledati ovde: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Google / YouTube: https://policies.google.com/privacy 

odbijanje saglasnosti (opt-out):

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google / YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated

  1. Administrator obrade može koristiti i usluge Akanoo internet analize, koju nudi firma Akanoo GmbH (Mittelweg 121, 20148 Hamburg, SR Nemačka) u svrhu ostvarivanja legitimnih interesa u analizi, optimizaciji i ekonomskom radu online ponude. Akanoo koristi kolačiće koji pomažu u analizi načina korišćenja internet stranica Internet Prodavnice. Informacije koje generiše Akanoo prenose se na server Akanoo GmbH u SR Nemačkoj i tamo se čuvaju. Akanoo koristi te informacije u cilju analize ponašanja posetilaca Internet Prodavnice, koristeći anonimne podatke. Akanoo dodatak omogućava prepoznavanje i ocenu korisničkog profila na internet stranici i pruža Administratoru analizu i optimizacijske usluge vezane za korišćenje internet stranice. IP adresa koju šalje internet pregledač skraćuje se pre čuvanja, tako da nije moguće izvršiti direktnu identifikaciju određene osobe. Anonimni korisnički profil nije povezan sa ličnim podacima Korisnika Usluga. Korisnik Usluga može blokirati dalju analizu prikupljenih podataka brisanjem sačuvanih kolačića u podešavanjima internet pregledača. Korisnik Usluga može odustati od čuvanja kolačića odabirom odgovarajućih podešavanja u internet pregledaču ("Do-Not-Track"). Ako koristite nekoliko različitih pregledača, morate da uredite postavke zasebno u svakom od pregledača. Brisanje se odvija čim osnovna svrha legitimnog interesa bude iscrpljena i više ne budu postojali uslovi za zakonito obrađivanje.
  2. Kako bi što bolje sagledali upotrebu mobilne aplikacije, koristi se usluga AppsFlyer-a, koja nam pruža informacije u vezi sa karakteristikama i aktivnostima naših korisnika. AppsFlyer je SaaS (Software as a service) platforma za analitiku i atribuciju mobilnog marketinga. Uključuje informacije o preuzimanjima i instalacijama naše mobilne aplikacije, kao i sve informacije u vezi sa "događajima u aplikaciji" kao što su kupovine putem aplikacije. AppsFlyer dobija ove informacije kao rezultat podataka koji se prenose iz naše aplikacije u mobilnoj aplikaciji krajnjeg korisnika na svoj server. Prikuplja informacije kao što su: IP adrese, pregledač, platforma, verzija aplikacije, anonimizovani korisnički ID, verziju aplikacije i identifikatori uređaja kao što su: IDFA (Identifikator za oglašivače), Google ID oglašavanja, model uređaja, proizvođač uređaja, verzija operativnog sistema, događaji u aplikaciji i status mreže (WLAN / 3G). Korisnički podaci koje prikuplja platforma AppsFlyer dostupni su Administratoru radi analize rada aplikacije. Ukoliko krajnji korisnik odbije opciju prikupljanja podataka, AppsFlyer to neće nadalje činiti za taj uređaj. Analitičko praćenje aplikacije AppsFlyer zaustavljeno je u svim aplikacijama.

Korisnici se mogu direktno obratiti AppsFlyer putem e-poruke na privacy@appsflyer.com ili popunjavanjem izlaznog formulara analitičkog praćenja na https://www.appsflyer.com/optpoutrefuse. Otkazivanje analitičkog praćenja je specifično za AppsFlyer aktivnosti i nema uticaja na druge oblasti kao što su reklamne mreže ili druge analize koje ORSAY može da koristiti.

Ukoliko krajnji korisnik odluči da odbije prikupljanje podataka, AppsFlyer će se ubuduće uzdržavati od navedenog za odgovarajući uređaj. AppsFlyer analitičko praćenje biće zaustavljeno u svim aplikacijama.

  1. korišćenje personalizovanih reklamnih banera – ova Internet prodavnica koristi remarketing tehnologiju različitih partnera (RTB House GmbH, Kurfürstendamm 226, 10719 Berlin, Criteo GmbH Gewürzmühlstr 11 D-80538 Munich). Primenom ove tehnologije u mogućnosti samo da se korisnicima koji su već posetili naš sajt i online servise i zainteresovani su za ponudu, obratimo ponovo putem ciljanog oglašavanja na stranicama partnerskih mreža. Reklama se prikazuje korišćenjem kolačića, koji mogu da prate poreklo porudžbina. Između ostalog, partnerske kompanije mogu utvrditi da ste kliknuli na partnerski link na ovom sajtu. Uz pomoć kolačića, ponašanja korisnika prilikom posete Internet stranicama mogu se analizirati, a zatim koristiti za ciljane preporuke proizvoda i oglašavanje zasnovano na interesovanjima.
  2. korišćenje usluga interaktivne korpe za kupovinu - Administrator obrade u Internet Prodavnici može koristiti usluge Ve Interactive DACH GmbH (Französische Straße 47, 10117 Berlin; u daljem tekstu "Ve"). U pružanju svojih usluga, Ve prikuplja podatke od krajnjih korisnika koji posećuju naše internet stranice. Za ovo koristi kolačiće i drugih sličnih tehnologija. Više informacija o tehnologijama koje Ve koristi pogledajte u članku Ve Cookie Policy. Detaljna lista svrha za koje Ve prikuplja lične podatke navedena je u Ve-ovoj Politici privatnosti. Generalno, Ve prikuplja podatke o ličnosti krajnjih korisnika, posebno kontakt podatke i podatke o ponašanju, putem upotrebe kolačića. Ve obrađuje te podatke zarad donošenje zaključaka o ličnim preferencijama korisnika i personalizacije korisničkog iskustva na internetu, na primer prikazivanjem prilagođenih ponuda prilikom posete internet stranicama Prodavnice ili na sličan način prilagođavanjem internet stranice Prodavnice za Korisnika Usluga i prikazivanjem prilagođenih reklama prilikom posećivanja internet stranica Administratora ili trećih strana. Ve i Administrator su zajednički odgovorni za prikupljanje ličnih podataka prema čl. 26 GDPR (odnosno čl. 43 Zakona). Korisnik Usluga može na različite načine sprečiti da Ve obrađuje njegove podatke o ličnosti. Dostupne opcije za sprečavanje obrade podataka sadržane su u Politici privatnosti Ve, uključujući: podršku za odabir opcije opt-out na adresi: https://www.ve.com/privacy-policy#opting-out  ili pomoću korišćenje mehanizma opt-out IAB Europe na adresi: http://www.youronlinechoices.com/opt-out-interface
  3. Administrator obrade učestvuje u partnerskim programima raznih marketinških partnera, pružajući usluge reklamne integracije u obliku tekstualnih linkova, linkova slika, reklamnih banera ili ulaznih maski. Marketing partneri koriste kolačiće koji omogućuju analizu korišćenja internet stranice. Marketing partneri takođe koriste tzv. web beacons (nevidljiva grafika). Web beacons se mogu koristiti za procenu informacija poput prometa posetilaca na tim internet stranicama. Informacije generisane preko kolačića i web beacon koji pružaju informaciju o korišćenju ove internet stranice (uključujući anonimnu IP adresu) i isporuci reklamnih formata prenose se na servere naših partnera i tamo se čuvaju. Prikupljene informacije mogu se proslediti dalje njihovim poslovnim partnerima. Partneri Administratora ne povezuju IP adresu računara Korisnika Usluga sa drugim podacima. Navedeno služi ostvarivanju legitimnih interesa i  svrhu optimalnog marketinga Internet prodavnice. Nakon iscrpljivanja svrhe i završetka korišćenja marketinških mera, podaci prikupljeni u ovom kontekstu biće izbrisani. Administrator sarađuje sa sledećim partnerima: AWIN AG (Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin, SR Nemačka), retailerweb GmbH & Co. KG (Kaiserstraße 23, D-90403 Nuremberg, SR Nemačka), tracdelight GmbH  c / o Burda Studios Publishing GmbH (Arabellastraße 23, 81925 Munich, SR Nemačka).

Više o korišćenju kolačića i upravljanju postavkama možete saznati od Saveza za digitalno oglašavanje - Digital Advertising Alliance (DAA).

  1. Administrator obrade u Internet Prodavnici može koristiti usluge koju nudi firma Adnymics, u cilju štampanja personalizovanog reklamnog materijala. Zajedno sa porudžbinom možete dobiti i personalizovanu specijalnu ponudu u vidu reklamnog materijala. Preporučeni proizvodi su odabrani na osnovu Vaših prethodnih kupovina. Osnov obrade podataka zasniva se na legitimnim interesima Administratora obrade. Partner koji se bavi procesiranjem podataka u cilju njihove obrade i štampanja personalizovane ponude je firma Adnymics (Adnymics GmbH, sa sedištem u Denisstraße 1b, 80335 Minhen, SR Nemačka) koja je angažovana od strane ORSAY Gmbh i obrađuje podatke o ličnosti u cilju realizacije porudžbine. Preporuka je generisana na osnovu proizvoda koje je klijent poslednje pogledao ili kupio putem ORSAY internet prodavnice. Više informacija u vezi sa obradom Vaših podataka od strane Adnymics možete pronaći u Politici privatnosti koja je objavljena na sledećoj adresi: https://adnymics.com/datenschutz/
  2. ocene kupaca i pitanja o procesu kupovine – Administrator koristi sistem za recenzije proizvoda provajdera Yotpo Ltd., David Khakhami 12, Tel Aviv, Izrael ("YotPo") - Politika privatnosti. YotPo nam pruža podršku u dobijanju vašeg mišljenja o našim proizvodima i procesu kupovine. Yotpo je dužan da se pridržava odredbi o zaštiti podataka u okviru standardnih ugovornih klauzula EU, tako da prenos podataka bude dozvoljen.
  3. "42 Performance Ads" je tehnologija ciljanja zasnovana na upotrebi kolačića iz 42-Ads GmbH. 42 Performance Ads prikuplja pseudo-anonimizovane informacije o posetama i interakcijama korisnika na sajtovima u svrhu oglašavanja. Ni pod kojim uslovima pseudo-anonimizovani podaci neće biti korišćeni za ličnu identifikaciju korisnika sajta. Na URL adresi https://ai.trk42.net/opt-out, korisnici se mogu usprotiviti postavljanju kolačića sa „42 Performance Ads“.
  4. upotreba usemax oglasa - usluge koju pružaju Emego GmbH, Werdener Str. 36, 46047 Oberhausen, SR Nemačka. Prilikom pozivanja Internet prodavnice Administratora, putem usemax servera oglasa može biti postavljen usemax kolačić, koji sadrži referencu korisničkog ponašanja surfovanja. Informacije dobijene na ovaj način koriste se za obraćanje korisniku pojedinačno i na personalizovan način putem sajta ili putem reklamnih plasmana na internet lokacijama nezavisnih provajdera koji su povezani sa usemax-om.

Korisnik može da izbriše prikupljene podatke putem sledećeg linka: https://www.usemax.de/index.php?l=rm&kunde=&id=1

Pregledač postavlja kolačić za odbijanje saglasnosti putem ove veze. Ako izbrišete kolačić za odbijanje saglasnosti, prikupljanje podataka će ponovo početi pri sledećoj poseti. Prigovor se stoga odnosi samo na uređaj i internet pregledač na kojem je sačuvan kolačić za odbijanje saglasnosti.

  1. recenzija proizvoda - Nakon kupovine proizvoda imate priliku da ocenite iste, te u bitnom utičete na održanje i poboljšanje kvaliteta proizvoda i usluga Administratora. Na e-mail adresu koju ste naveli kada ste naručivali može vam biti upućena e-poruka u svrhu ocene zadovoljstva, a sa osnova legitimnog interesa Administratora u skladu sa članom 12 st. 1 tač. 6 Zakona. U toj e-poruci možete odmah oceniti kupovinu.

Ukoliko želite da ostavite ocenu nakon kupovine ili tokom posete orsay.com, prikupićemo podatke koje ste uneli u masku za ocenjivanje. Vaša ocena kao i vaše ime i, ako je primenljivo, prvo slovo vašeg prezimena koje ste uneli u masku za ocenjivanje biće objavljeno na našem sajtu kao ocena vezana za proizvod. Vaša e-adresa neće biti objavljena sa recenzijom.

Za sistem ocenjivanja koristimo provajdera usluga Yotpo ltd. LON 27 Corsham Street N1 6DR, London, Velika Britanija, koji u ulozi Obrađivača postupa u skladu sa članom 45 Zakona, odnosno čl. 28 GDPR. Dodatne informacije možete pronaći na https://www.yotpo.com/privacy-policy/.

 U svakom trenutku možete da se usprotivite ovoj upotrebi podataka.

Ukoliko nam prosledite svoju ocenu proizvoda, prihvatate obradu gore navedenih podataka i slažete se sa tim. Svoj pristanak možete opozvati u bilo kom trenutku slanjem e-poruke na datenschutz@orsay.com. Ukoliko nam pošaljete e-mail, molimo vas da nas obavestite na šta bi trebalo da se odnosi vaše opozivanje, kako bismo što tačnije opredelili vaš zahtev. Pravni osnov za obradu je vaš pristanak, shodno članu 12 st.1 tač.1 i čl.15 Zakona, odnosno čl. 6 stav 1 tač.a i član 7 GDPR. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

 1. REGISTRACIJA U INTERENT PRODAVNICI (korisnički nalog)
  1. Registracija nije obavezna kako bi se kupovina realizovala.
  2. U slučaju da odaberete ovaj način kupovine (da svoju narudžbinu realizujete kao gost), bez otvaranja odnosno registracije naloga ili povezivanja narudžbine sa istim, u minimalnom obimu, bićete upitani za svoje podatke o ličnosti u cilju realizacije tekuće narudžbine. Na dalje, ukoliko se ne odlučite za mogućnost primanja Newsletter-a, vaši podaci neće biti obrađivani, osim u cilju poštovanja pravnih obaveza Administratora i eventualnih potreba zaštite pravnih interesa vas ili Administratora obrade.
  3. Kupac/korisnik usluge snosi svu odgovornost za tačnost i potpunost podataka koji su uneti prilikom registracije u Internet prodavnici ili naručivanja robe bez registracije.
 2. ZAVRŠNE ODREDBE
  1. Internet Prodavnica može da sadrži veze ka drugim internet stranicama. Administrator vas poziva da se prilikom posete tih drugih internet stranica, upoznate sa Politikama privatnosti koje su tamo ustanovljene.
  2. U slučaju bilo kakvog spora u vezi sa odredbama ove Politike privatnosti, kao i svih drugih pitanja, Administratori podataka o ličnosti trudiće se da iste reše vansudskim putem. U suprotnom nadležnim se treba smatrati sud u Beogradu.
 3. ORSAY KLUB
  1. Ukoliko želite da ostvarujete dodatne pogodnosti, prilagođene vašim interesovanjima pridružite se našem ORSAY KLUBU pogodnosti. Više o tome možete pročitati u Opštim uslovima ORSAY KLUB-a pogodnosti.
  2. Prilikom registracije u ORSAY KLUBU potrebno je navesti: ime i prezime, adresu, datum rođenja, a zatim staviti potpis i datum popunjavanja informacija. Nakon registracije, Klijent dobija članski broj koji se dodeljuje članovima ORSAY KLUBA. Osim navedenih, po registraciji biće obrađivani svi podaci koji se odnose na kupovine koje je izvršio član KLUBA (u ORSAY prodajnim objektima, preko ORSAY-ONLINE SHOP-a ili putem ORSAY aplikacije), zamene i povraćaji proizvoda ili korišćenje drugih ekskluzivnih ponuda za ČLANOVE KLUBA (popusti i vaučeri), a nakon pokazivanja KLUB kartice ili navođenja članskog broja.
  3. ORSAY, kao i drugi pružaoci usluga, prikupljene podatke obrađuju u cilju implementacije sistema KLUB KARTICE i utvrđivanja bilansa bodova članova KLUBA. Ove podatke ORSAY može koristi i u svrhe oglašavanja, analize klijenata, kao i za slanja informacija, ponuda i personalizovanih poruka štampanih za ČLANOVE KLUBA (npr.poklon vaučera), pod uslovom da je ČLAN KLUBA za to dao posebnu saglasnost, kao i u svrhu oglašavanja i ostvarivanja komunikacije putem e-mail-a i/ili SMS-a.
  4. Ne postoji pravna obaveza davanja podataka zarad učlanjenja u ORSAY KLUB. Davanje podataka je u potpunosti dobrovoljno. S tim da se klijenti ne mogu pridružiti ORSAY KLUBU ukoliko ne navedu neophodne podatke. Osobe koje ne navedu neophodne podatke, neće snositi nikakve pravne posledice, ali se neće moći pridružiti ORSAY KLUBU i koristiti specijalne usluge i ponude.
  5. ČLAN ORSAY KLUBA ima pravo da opozove svoju saglasnost u bilo kom trenutku, koja počinje da važi za ubuduće, shodno pravilima opoziva pristanka. Po sprovođenju postupka opoziva, prethodno član, a sada korisnik/kupac, na dalje neće moći učestvovati u pogodnostima ORSAY KLUBA. Navedeno može sprovesti slanjem obaveštenja na e-mail adresu: club@orsay.com ili poštom na adresu:

ORSAY CLUB
Ordiser d. o. o.
Jurija Gagarina 16
11070 Beograd
Novi Beograd

 Član/ica KLUBA može, u bilo kom trenutku da kontaktira ORSAY koristeći prethodno navedene podatke za kontakt,  u cilju dobijanja informacija o načinima obrade i čuvanja podataka o ličnosti, kao i u slučaju drugih pitanja ili nedoumica koja se odnose na obradu podataka o ličnosti u okviru ORSAY CLUB-a.

 1. INFORMACIJA O NAŠIM PRODAJNIM OBJEKTIMA
  1. U našim prodajnim i dostavnim objektima su na pojedinim mestima postavljene kamere za video nadzor. Isti služi za otkrivanje opasnosti, izbegavanje prestupa i krivičnih dela, te u navedenim slučajevima očuvanju dokaza. Pravni osnov video nadzora definisan je prema legitimnim interesima Administratora pri čemu potrebe proističu iz gore navedenih razloga. Podaci se čuvaju u maksimalnom periodu od 72 sata, a potom se brišu u slučaju da svrha zbog koje su podaci prikupljeni više nema primenu.
 2. IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politika privatnosti pod redovnim je pregledom i sve eventualne ispravke i dopune biće postavljene na ovoj internet stranici, stoga Vas molimo da se redovno informišete o sadržini iste i drugim Pravilama i uslovima korišćenja.

Ažurirano u junu 2021.godine.