OPŠTI USLOVI ORSAY CLUB POGODNOSTI


x

ORSAY KLUB-POGOJI SODELOVANJA
OBMOČJE VELJAVNOSTI IN ČLANSTVO V ORSAY KLUBU

ORSAY GmbH, Lossenfeld 12, 77731 Willstätt-Sand, Nemčija, vpisana v trgovinski register pri Okrožnem sodišču v Freiburgu i. Br. pod številko HRB 370336 , elektronski naslov: service@orsay.com, kontaktna telefonska številka: 080 35 04  (v nadaljevanju ORSAY“) izdaja člansko kartico ORSAY KLUBSKA KARTICA. Ti pogoji sodelovanja urejajo odnos med podjetjem ORSAY in končnim kupcem, ki je član ORSAY KLUBA (v nadaljevanju imenovan „član KLUBA“). Član ORSAY KLUBA lahko brezplačno postane fizična oseba, starejša od 18 let, ki opravi nakup v katerikoli stacionarni trgovini ORSAY ali v SPLETNI TRGOVINI ORSAY (orsay.com), ki je dostopna preko spletne strani ali preko mobilne aplikacije ORSAY (v nadaljevanju skupaj tudi poimenovani: spletna trgovina Orsay). S podpisom prijave član KLUBA sprejema te pogoje sodelovanja. Član KLUBA mora takoj obvestiti spremembe svojih prijavnih podatkov. Član KLUBA je sprejet v ORSAY KLUB z izdajo članske kartice (ORSAY KLUBSKA KARTICA).

KORIŠČENJE VSEH UGODNOSTI ORSAY KLUBA Za koriščenje ugodnosti ORSAY KLUBA je vedno potrebno
predložiti veljavno kartico ORSAY KLUBSKO KARTICO, v obliki izdane plastične kartice ali v elektronski obliki. 
KLUBSKA KARTICA IN NAČINI NJENE PRIDOBITVE
Orsay Klub kartica je na razpolago v fizični obliki plastične kartice s črtno kodo ali v elektronski obliki (e-kartica). Obe kartici, se pridobita z izpolnitvijo in podpisom elektronske pristopnice po postopku opisanim v nadaljevanju. E-kartica se pridobi v spletni trgovini Orsay v obliki sporočila elektronske pošte ali preko mobilne aplikacije Orsay. Ena fizična oseba lahko ima le en uporabniški račun. Član lahko upravlja s svojim uporabniškim računom preko spletne trgovine Orsay in mobilne aplikacije Orsay. 
Orsay Klub kartico je mogoče pridobiti z izpolnitvijo ter podpisom elektronske prijave preko aplikacije New Orsay Club, ki je na voljo na pametni tablici v stacionarnih trgovinah Orsay. Fizična oseba izpolni elektronsko pristopnico ter potrdi svojo registracijo z elektronskim podpisom in z uporabo e-pošte in hkrati poda soglasje k tem splošnim pravilom in članstvu v Orsay Klubu ter varstva osebnih podatkov spletne trgovine orsay.com. Fizična oseba že v stacionarni trgovini Orsay ob izpolnitvi in oddaji elektronske pristopnice prejme plastično kartico Orsay s črtno kodo. Član lahko nato preko spletne trgovine Orsay oziroma mobilne aplikacije Orsay pridobi e-kartico v skladu s temi splošnimi pogoji. Pogoj za pridobitev e-kartice je registracija v spletni trgovini s serijsko številko plastične kartice in e-naslovom kot potrditvenim podatkom. Pogoj za pridobitev e-kartice v obliki sporočila e-pošte je vnos naslova e-pošte. Pogoj za pridobitev e-kartice v obliki mobilne aplikacije je registracija v Orsay mobilno aplikacijo.
Prav tako je mogoče Orsay Klub kartico pridobiti v spletni trgovini Orsay ob spletnem nakupu z uporabo funkcije »dodaj Orsay Klub kartico v košarico«, izpolnitvijo elektronske pristopnice ter potrditvijo registracije z uporabo e-pošte. Prosilec z elektronsko potrditvijo pristopnice poda soglasje k tem splošnim pravilom in članstvu v Orsay Klubu ter varstvu osebnih podatkov spletne trgovine orsay.com. 
Orsay Klub kartico je mogoče pridobiti tudi z izpolnitvijo elektronske pristopnice in sprejemom splošnih pogojev preko mobilne aplikacije Orsay ter potrditvijo registracije z uporabo e-pošte. Pogoj za pridobitev Orsay Klub kartice preko mobilne aplikacije je, da fizična oseba naloži na svoj mobilni telefon brezplačno mobilno aplikacijo Orsay ter preko mobilne aplikacije opravi nakup. Stroške nalaganja aplikacije krije pristopnik sam. Aplikacijo lahko naložijo le imetniki mobilnih telefonov z operacijskim sistemom, za katere je razvita mobilna aplikacija Orsay. 
Po oddani elektronski pristopnici bodisi preko spletne strani Orsay ali z uporabo mobilne aplikacije Orsay,fizična oseba na e-naslov, naveden ob prijavi, prejme e-pošto z unikatno aktivacijsko povezavo in navodili za aktivacijo Orsay Klub kartice. V primeru, da ne potrdi unikatne aktivacijske povezave v roku 3 (treh) dni od dneva elektronske prijave, uporabniškega računa elektronske Orsay kartice ni več mogoče aktivirati. V primeru, da uporabniški račun ni aktiviran v roku 7 (sedmih) dni, se osebni podatki, ki so bili posredovani na elektronski pristopnici, izbrišejo, fizična oseba pa lahko ponovi postopek pridobitve Orsay Klub kartice. Fizična oseba po uspešni aktivaciji Orsay Klub kartice prejme na e-naslov, naveden v prijavi, e-pošto o uspešno aktiviranem računu in e-kartico. Uporabniški račun imetnika postane aktiven takoj po uspešno izvedeni aktivaciji. 
Spletna trgovina Orsay in mobilna aplikacija Orsay predstavljata vstopno točko, kjer je imetnik Orsay Klub kartice seznanjen s stanjem Klub točk na Orsay Klub kartici in drugimi ugodnostmi, lahko pa tudi ureja svoje podatke v skladu s temi splošnimi pogoji ter izvaja druge pomembne spremembe s svojo Orsay Klub kartico. 

ZBIRANJE TOČK Član KLUBA lahko v vseh državah, kjer obstaja KLUB, zbira KLUB TOČKE in za vsak evro vrednosti nakupa pridobi 4 KLUB TOČKE. Zbiranje KLUB TOČK je mogoče le, če član KLUBA pri nakupu predloži veljavno kartico ORSAY KLUBSKO KARTICO ali pri spletnem nakupu vpiše številko kartice. Kasnejši pripis in pridobitev KLUB TOČK sta možna le v izjemnih primerih ob predložitvi računa. Na vpisane zneske darilnih bonov ORSAY, Orsay darilnih kartic, KLUB bonov za popuste in KLUB KUPONOV se ob unovčenju ne pripišejo in ne pridobijo nobene KLUB TOČKE. Ob storniranju nakupa (vračilo, zamenjava, reklamacija itd.) se ustrezni dobropis ponovno odšteje od dobroimetja točk. Če so bili z ozirom na te dobropise boni/kuponi že izdani ali pa so bili unovčeni ob nakupu v spletni trgovini, se morebitno negativno stanje poračuna s prometom (prodajami) v prihodnjih obračunskih obdobjih. KLUB TOČKE Ob storniranju nakupa (vračilo, zamenjava, reklamacija itd.) se ustrezni dobropis ponovno odšteje od dobroimetja točk. Če so bili z ozirom na te dobropise boni/kuponi že izdani, se morebitno negativno stanje poračuna s prometom (prodajami) v prihodnjih obračunskih obdobjih.
UNOVČENJE TOČK KLUB TOČKE je mogoče unovčiti v trgovinah ORSAY v naslednjih državah, in sicer za KLUB KUPON, ki ustreza naslednjim vrednostim točk: Slovenija - Vsakih 500 KLUB TOČK se unovči za en KLUB KUPON v vrednosti 5€ - naenkrat se lahko unovči največ 1000 KLUB TOČK (=10€). V trgovini lahko KLUB KUPON natisnete le med nakupom. KLUB KUPONE, natisnjene v trgovini, lahko
unovčite v spletni trgovini ali v aplikaciji. Če je bilanca točk KLUB-a višja od 500 KLUBSKIH TOČK, se točke, ki še niso bile pretvorjene v KLUB KUPONE, lahko odkupijo pri spletnem nakupu. V tem primeru se od zneska odšteje popust, ki ustreza številu KLUB točk. Unovčenje točk v drugih državah poteka v skladu z veljavnimi pravili lokalne ORSAY trgovine. Stanje točk se po unovčenju ustrezno prilagodi. Neunovčene KLUB TOČKE ostanejo na računu člana KLUBA.

KLUB KUPONI KLUB KUPONE lahko unovčite v vseh trgovinah ORSAY v državi, kjer so bili izdani. KLUB
KUPONOV in ugodnosti KLUBA ORSAY ter morebitnih razlik v vrednosti ni mogoče izplačati v gotovini,
prav tako ni mogoča ponovna pretvorba KUPONOV ORSAY nazaj v KLUB TOČKE. Ob izgubi ali kraji
KLUB KUPONOV in ugodnosti ORSAY KLUBA ti ne bodo niti nadomeščeni niti povrnjeni. Veljavnost
KLUB KUPONOV in ugodnosti KLUBA ORSAY je časovno omejena in je tudi v primeru, da jih ne
unovčite ali koristite, ni možno podaljšati. KLUB KUPON se ob unovčenju procentualno porazdeli
na vse kupljene izdelke. To pomeni, da se bodo za vse artikle, ki se ne vračajo, na računu označeni
popusti odbili (unovčili) s KLUB KUPONA. Pri vračilih se znesek KLUB KUPONA, ki je bil unovčen na
izdelkih, ki se vračajo, vrne na račun člana KLUBA v obliki točk. Če se je s KLUB KUPONA za 5€ na
vrnjenem izdelku unovčilo na primer 2,50€, se po vračilu izdelka pripiše na račun 250 točk. CLUB
KUPONOV ni mogoče uporabiti za poštne stroške ali izdelke s posebno ceno, torej jih je potrebno
plačati v celoti.
PROPAD TOČK Zbrane KLUB TOČKE zapadejo s pretekom 31. 12. vsakokratnega naslednjega leta.
IZGUBA, UNIČENJE ALI KRAJA KARTICE V primeru izgube, uničenja ali kraje kartice lahko član KLUBA preko ORSAY ekipe zahteva novo kartico ORSAY KLUBSKO KARTICO (po elektronski pošti na naslov club@orsay.com ali po pošti na naslov ORSAY GmbH, Im Lossenfeld 12, 77731 Willstätt-Sand, Nemčija, ali na naslov ORSAY KLUB, Ordislo d. o. o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, Slovenija). Zbrane KLUB TOČKE se pripišejo na novo
kartico ORSAY KLUBSKA KARTICA. Druga možnost je, da član KLUBA uporablja e-kartico KLUBSKA KARTICA v ORSAY aplikaciji.

ODPOVED, PRENEHANJE ČLANSTVA IN SPREMEMBA POGOJEV ČLANSTVA Vsak član ORSAY
KLUBA lahko kadarkoli prekine svoje članstvo brez dodatnega roka s pisnim obvestilom ORSAY KLUBU
(po elektronski pošti na naslov club@orsay.com, ali po pošti na naslov ORSAY GmbH, Im Lossenfeld 12,
77731 Willstätt-Sand, Nemčija, ali na naslov ORSAY KLUB, Ordislo d. o. o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija). Podjetje ORSAY si pridržuje pravico, da članstvo v ORSAY KLUBU ustavi, dopolni ali spremeni, ob upoštevanju ustreznega roka, če je podan tehten razlog pa tudi brez takšnega roka, in ob zavarovanju interesov članov KLUBA. ORSAY si tudi pridržuje pravico, da ima v primeru, da članKLUBA kakor koli zlorabi ORSAY KLUBSKO KARTICO, pravico do izredne odpovedi. ORSAY ima pravico ukiniti članstvo najkasneje po 3 letih nedejavnosti in izbrisati ORSAY KLUBSKO KARTICO in vse podatke člana KLUBA, tako da ponovna aktivacija ni več mogoča.

VAROVANJE PODATKOV-SOGLASJE Da bi postali član KLUBA morate v elektronsko pristopnico, ki jo lahko izpolnite na pametni tablici v aplikaciji New Orsay Club v stacionarni trgovini ORSAY, na spletni strani www.orsay.com ali v mobilni aplikaciji ORSAY, vpisati svoje polno ime, datum rojstva, podpis, datum podpisa in polni naslov v obrazec za prijavo (obvezni podatki). 
Elektronsko pristopnico je v stacionarni trgovini ORSAY potrebno tudi elektronsko podpisati, v primeru včlanitve v ORSAY KLUB preko spletne strani ORSAY ali mobilne aplikacije ORSAY pa se namesto elektronskega podpisa uporabi aktivacija in potrditev uporabniškega računa preko uporabe e-pošte člana KLUBA. Pri posredovanju podatkov za pridobitev ORSAY KLUB KARTICE ali pri kasnejših spremembah podatkov lahko vsaka fizična oseba odda le en aktualen elektronski naslov in le eno aktualno številko mobilnega telefona. Posamezen elektronski naslov oziroma posamezna številka mobilnega telefona se v bazi imetnikov ORSAY KLUB KARTICE lahko vodi le pri enem imetniku ORSAY KLUB KARTICE. ORSAY te podatke potrebuje za komuniciranje z imetnikom in pripravo ter posredovanje ponudb in ugodnosti za imetnike. 
Po prijavi član KLUBA prejme člansko številko, ki se pripiše sporočenim podatkom (obvezni podatki, prostovoljni podatki in morebitne spremembe podatkov) člana KLUBA („podatki o stranki“). Tudi podatki o nakupih, med drugim kupljeno ali vrnjeno blago/storitve, cene, lokacija in datum se v trgovini ORSAY, SPLETNI TRGOVINI ORSAY ali v mobilni aplikaciji ORSAY zbirajo in pošljejo podjetju ORSAY, vedno kadar član KLUBA ob nakupu ali zamenjavi ali vračilu artiklov predloži kartico ali navede člansko številko ali pa uveljavlja druge ugodnosti članstva (npr. popuste in bone oziroma kupone). Tako Orsay, kot tudi njegovi obdelovalci osebnih podatkov, Ordislo d. o. o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, bodo obdelovali osebne podatke (vključno s podatki o strankah, podatki o nakupih, podatki o ugodnostih in prostovoljno posredovane podatke, med drugim pri anketah in aktivnostih) z namenom izvajanja sistema ORSAY KLUB in za določitev stanja točk člana
KLUBA ter zagotavljanja drugih ugodnosti ter registracije člana v ORSAY KLUB. ORSAY, če je član v elektronski pristopnici podal potrebno soglasje, te podatke uporablja tudi za lastne reklamne namene in bo na podlagi podatkov podatkov opravljal analize strank za pripravo prilagojenih ponudb svojih izdelkov z uporabo e-pošte, SMS, MMS, telefona ali klasične pošte, neposredno trženje izdelkov, akcijskih prodajah, ugodnostih ter drugih sprememb oz. novosti, izvajanje tržnih raziskav o kvaliteti izdelkov ter potrebah po dodatnich izdelkih ali storitvah in v prihodnosti članom KLUBA zagotoviti informacije, ponudbe in individualno oglaševanje - če je član KLUBA to dovolil z ločenim soglasjem po elektronski pošti ali SMS-u. Na podlagi predložitve Orsay Klub kartice ob posameznem nakupu Orsay obdeluje tudi podatke o nakupljenih izdelkih, plačilu, koriščenju ugodnosti, času in kraju nakupa, načinih plačila, zbranih točkah in drugih pridobljenih ugodnostih. Orsay lahko vse navedene podatke, na podlagi zakonitega interesa obdeluje tudi za namen analiziranja in preučevanja nakupalnih navad, kar izvaja z namenom optimiziranja ponudbe in stroškov ter za dvig zadovoljstva strank. 
Orsay obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 04. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES in v skladu z nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. 
Orsay z osebnimi podatki ravna posebej skrbno in onemogoča dostop nepooblaščenim osebam. V nekaterih primerih je potrebno zaradi posameznih primerov obdelav, ki jih Orsay ne izvaja samostojno, osebne podatke posredovati izvajalcem – zunanjim obdelovalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun in po navodilih Orsay (npr. distribucijski partnerji, klicni centri, tiskarji, oglaševalske agencije, lastniki programske opreme idr.) ter Ordislo d.o.o. ter subjektom, ki so del skupine Orsay in državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve ali legitimnega interesa za potrebe vodenja konkretnega postopka, če se izkažejo s pisno osebno privolitvijo oz. pooblastilom člana Kluba. 

Član KLUBA ima pravico, da pisno preko elektronske pošte na naslov club@orsay.com ali preko pošte na naslov Orsay GmbH, Im Lossenfeld 12, 77731 Willstatt-Sand, Nemčija zahteva dostop do informacij, ali Orsay obdeluje njegove osebne podatke ter seznanitev s temi osebnimi podatki, ima pravico, da te osebne podatke prejme. Na enak način lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarja obdelavi osebnih podatkov ter avtomatiziranemu sprejemanju posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, prekliče dana soglasja za različne namene obdelave, zahteva poprave oz. dopolnitve in izbris podatkov. Članu Kluba tako pripadajo vse pravice iz Uredbe GDPR, in sicer pravica do dostopa, popravka, omejitve, izbrisa ali prenosa, pravica do preklica soglasja, pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu in pravica do ugovora ter pravica do nasprotovanju neposrednemu trženju, kot so izrecno navedene in opredeljene v 6. točki varstva osebnih podatkov spletne strani orsay.com., ki je dostopna na spletnem naslov https://www.orsay.com/sl-si/help/privacy-policy.html.

Podatki so shranjeni za čas članstva v Klubu in še dodatno obdobje po prenehanju članstva, vendar ne dlje kot do časa zastaranja terjatev do posameznika, na katerega se nanašajo osbeni podatki, zaradi poslovne dejavnosti, ki jo izvaja Orsay.
S sodelovanjem v ORSAY KLUBU se član KLUBA strinja z opredeljenim obsegom obdelave podatkov. Soglasje je prostovoljno. Če član KLUBA tega ne želi, sodelovanje v ORSAY KLUBU žal ni mogoče. Član KLUBA lahko kadarkoli prekliče soglasje, po elektronski pošti na naslov club@orsay.com ali po pošti na naslov ORSAY GmbH, Im Lossenfeld 12, 77731 Willstätt-Sand, Nemčija. Vendar pa v tem primeru nadaljnje sodelovanje v ORSAY KLUBU ni mogoče. 

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI ORSAY Ne prevzema nobene odgovornosti (ne daje nobenih zagotovil,
jamstev, garancij) glede popolnosti, točnosti in pravočasnosti posredovanih podatkov o stanju točk,
informacij in ponudb, in tudi ne glede trajne in neprekinjene razpoložljivosti našega spletnega sistema
trgovanja. ORSAY ne daje nobenih zagotovil glede stalne razpoložljivosti ponudb. ORSAY ne odgovarja
za nobeno škodo, ki bi jo lahko povzročila programska oprema, ki se uporablja za storitve, razen če je to
škodo povzročil ORSAY ali njegovi zastopniki namerno ali iz hude malomarnosti. Sestavni del teh splošnih pogojev so tudi varstvo osebnih podatkov spletne strani orsay.com, ki se smiselno uporabljajo tudi za KLUB ORSAY in so dostopni na spletnem naslovu https://www.orsay.com/sl-si/help/privacy-policy.html.

Stanje: 07.2021