Pravidlá ochrany súkromných údajov 2018


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

INTERNETOVÉHO OBCHODU ORSAY.COM

OBSAH:

1.    VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2.    PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA ÚDAJOV
3.    ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD, DOBA A ROZSAH SPRACÚVANIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE
4.    PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE
5.    PROFILOVANIE V INTERNETOVOM OBCHODE
6.    PRENOS ÚDAJOV
7.    PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
8.    COOKIES V INTERNETOVOM OBCHODE, PREVÁDZKOVÉ ÚDAJE A ANALÝZA
9.    INFORMÁCIE O NAŠICH PREDAJNIACH
10.    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
11.    KLUB ORSAYA

 

1.    VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1    Tieto zásady ochrany osobných údajov Internetového obchodu majú len informačný charakter, čo znamená, že nestanovujú  povinnosti pre Zákazníkov Internetového obchodu. Zásady ochrany osobných údajov obsahujú najmä pravidlá týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré vykonáva Prevádzkovateľ v Internetovom obchode, vrátane právneho základu, účelu a rozsahu spracúvania osobných údajov a práv dotknutých osôb, ako aj informácie o používaní súborov cookie a analytických nástrojov.

1.2    Prevádzkovateľmi osobných údajov zhromažďovaných prostredníctvom Internetového obchodu sú spoločnosť ORDISLOVAK, s.r.o., so sídlom Križkova 9, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 04, IČO: 36 284 939, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 39744/B a spoločnosťORSAY GMBH, so sídlom Lossenfeld 12, 77731 Willstätt - Sand, Nemecko);  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu vo Freiburgu a Br. s číslom HRB 370336, adresa elektronickej pošty: info@orsay.com, kontaktný telefón: +(48) 801 367 729 a faxové číslo: +(48) 71 734 89 99 - ďalej len „Prevádzkovateľ”.

1.3    Predávajúcim a Poskytovateľom služieb v Internetovom obchode je spoločnosť  ORDISLOVAK, s.r.o., so sídlom Križkova 9, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04, IČO: 36 284 939, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 39744/B, adresa elektronické pošty: service@orsay.com, kontaktné telefónne číslo: 0 800 606 114. 

1.4    Kontaktné údaje zodpovednej osoby, ktorú určil Správca: datenschutz@orsay.com.

1.5    Osobné údaje sú v Internetovom obchode  spracúvané Prevádzkovateľom v súlade s platnými právnymi predpismi, a to najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – ďalej len „GDPR” alebo „Nariadenie GDPR”. Oficiálne znenie nariadenia GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

1.6    Používanie Internetového obchodu, vrátane nakupovania je dobrovoľné. Dobrovoľné je tiež uvedenie osobných údajov Zákazníkom Internetového obchodu s výhradou dvoch výnimiek: (1) uzavretie zmlúv s Prevádzkovateľom - neposkytnutie osobných údajov potrebných k uzatvoreniu a plneniu Kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní Elektronických služieb a iných zmlúv s Prevádzkovateľom v prípadoch a v rozsahu uvedenom na stránkach  Internetového obchodu, vo Všeobecných obchodných podmienkach a v týchto zásadách ochrany osobných údajov má za následok to, že zmluva nebude uzatvorená. Poskytnutie osobných údajov je v takom prípade zmluvnou podmienkou a ak chce dotknutá osoba uzatvoriť danú zmluvu s Prevádzkovateľom, je povinná požadované údaje uviesť. Rozsah údajov nevyhnutných k uzatvoreniu zmluvy je vopred uvedený na stránkach Internetového obchodu a vo Všeobecných obchodných podmienkach Internetového obchodu; (2) zákonné povinnosti Správcu - poskytnutie osobných údajov je zákonným požiadavkom a vyplýva zo všeobecne platných právnych predpisov, ktoré predpisujú Prevádzkovateľovi povinnosť spracúvať osobné údaje (napr. spracúvanie údajov za účelom vedenia účtovníctva a daňovej evidencie) a ich neposkytnutie neumožní Prevádzkovateľovi tieto povinnosti plniť. 

1.7    Prevádzkovateľ vynakladá maximálne úsilie k ochrane záujmov dotknutých osôb, ktorých údaje spracúva a predovšetkým je zodpovedný a garantuje, že osobné údaje sú: (1) spracúvané v súlade so zákonom; (2) získané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a aby neboli podrobené ďalšiemu spracúvaniu, ktoré by bolo v rozpore s týmito účelmi; (3) primerané, relevantné a odpovedajúce účelom, pre ktoré sú spracúvané; (4) uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby, a to po obdobie nie dlhšie ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania a (5) spracúvané takým spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení.

1.8    S ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou  pre práva a slobody fyzických osôb Prevádzkovateľ musí prijať vhodné technické a organizačné opatrenia, aby bol schopný preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením GDPR. Tieto opatrenia sa v prípade potreby preskúmavajú a aktualizujú. Prevádzkovateľ používa technické opatrenia, ktoré bránia nepovoleným osobám získať a zmeniť osobné údaje prenášané v elektronickej podobe. 

1.9    Všetky slová, súslovia a skratky uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov začínajúce veľkým písmenom (napr. Predávajúci, Internetový obchod, Elektronická služba) treba chápať v súlade s ich definíciou uvedenou vo Všeobecných obchodných podmienkach Internetového obchodu, ktoré sú dostupné na stránkach Internetového obchodu.

2.    ZÁKLAD SPRACÚVANIA ÚDAJOV

2.1    Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a prípadoch, kedy je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok: (1) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely; (2)  spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej jednou zo strán je dotknutá osoba, alebo na prijatie opatrení na žiadosť  dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvy; (3)  spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa;; alebo (4) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

2.2    Pre spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom je vždy vyžadovaná existencia najmenej jedného právneho základu uvedeného v bode 2.1 zásad ochrany osobných údajov. Konkrétne dôvody spracúvania osobných údajov Zákazníkov Internetového obchodu Prevádzkovateľom sú uvedené v nasledujúcom bode ochrany osobných údajov – vo vzťahu k účelu spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom.

3.    ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD, DOBA A ROZSAH SPRACÚVANIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE

3.1    Účel, právny základ, doba a rozsah spracúvaných údajov Prevádzkovateľom vyplýva vždy z činností vykonávaných Zákazníkom v Internetovom obchode. Napríklad, ak sa Zákazník rozhodne, že si nakúpi v Internetovom obchode a vyberie si osobný odber zakúpeného Produktu namiesto dodania kuriérom, tak vtedy budú jeho osobné údaje spracúvané na účely plnenia Kúpnej zmluvy, ale nebudú už poskytnuté prepravcovi, ktorý zaisťuje doručovanie zásielok pre Prevádzkovateľa. 

3.2    Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje v Internetovom obchode na nasledujúce účely, v rozsahu, po dobu a podľa právneho základu uvedeného nižšie:

 

Účel spracovania údajov a  Prevádzkovateľ Právny základ pre spracovanie a doba
 uchovávania údajov
Rozsah spracovávaných údajov
Vytvorenie zákazníckeho účtu na ORSAY.COM/CZ
ORSAY GMBH
Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR (súhlas). Meno a priezvisko; dátum narodenia (nepovinný údaj); adresa elektronickej pošty; Klubová karta (nepovinný údaj).
Plnenie Kúpnej zmluvy alebo poskytovanie Elektronických služieb alebo prijatie opatrenia na žiadosť dotknutej osoby, pred uzavretím zmluvy.
ORDISLOVAK, s.r.o.
Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR  (plnenie zmluvy).
Údaje sa uchovávajú po dobu nevyhnutnú na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Meno a priezvisko; adresa elektronickej pošty; kontaktné telefónne číslo; doručovacia adresa (ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, mesto, štát), adresa bydliska/podnikania/sídla (ak sa líši od doručovacej adresy).
V prípade Zákazníkov, ktorí nie sú Spotrebiteľmi, môže Prevádzkovateľ dodatočne spracúvať názov firmy a daňové identifikačné číslo (DIČ) Zákazníka.
Uvedený rozsah je maximálny –  napr. v prípade osobného odberu nie je nutné uviesť adresu doručenia.
 
Priamy Marketing
ORSAY GMBH
Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem Prevádzkovateľa).
Údaje sa uchovávajú po dobu existencie oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ale nie dlhšie ako je premlčacia doba na náhradu škody dotknutej osobe. Premlčaciu dobu určujú právne predpisy, najmä občiansky zákonník (všeobecná premlčacia doba je tri roky. V prípade Zákazníkov, ktorí nie sú Spotrebiteľmi je premlčacia doba 4 roky).
Prevádzkovateľ nemôže spracúvať údaje na účely priameho marketingu, ak dotknutá osoba namieta spracúvanie.
Meno a adresa elektronickej pošty.
Marketing
ORSAY GMBH
Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR (súhlas).
Údaje sú uchovávané do odvolania súhlasu dotknutej osoby s ich ďalším spracúvaním pre tento účel.
Meno a adresa elektronickej pošty.
Vyjadrenie názoru zo strany Zákazníka o uzatvorenej Kúpnej zmluve 
ORSAY GMBH
Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Meno a adresa elektronickej pošty.
Vedenie účtovníctva
ORDISLOVAK, s.r.o. 
Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.
Údaje sú uchovávané po dobu stanovenou právnymi predpismi ukladajúcimi Prevádzkovateľovi uchovávať  účtovnú dokumentáciu.
Meno a priezvisko; adresa bydliska/podnikania/ sídla (ak sa líši od doručovacej adresy), názov firmy a daňové identifikačné číslo (DIČ) Zákazníka.
Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa
ORDISLOVAK, s.r.o.
ORSAY GMBH
Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.   
Údaje sa uchovávajú po dobu existencie oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ale nie dlhšie ako je premlčacia doba na náhradu škody dotknutej osobe. Premlčaciu dobu určujú právne predpisy, najmä občiansky zákonník (všeobecná premlčacia doba je tri roky. V prípade Zákazníkov, ktorí nie sú Spotrebiteľmi je premlčacia doba 4 roky).
Meno a priezvisko; kontaktné telefónne číslo; adresa elektronickej pošty; doručovacia adresa (ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, mesto, štát), adresa bydliska/podnikania/sídla (ak sa líši od doručovacej adresy).

V prípade Zákazníkov, ktorí nie sú Spotrebiteľmi, môže Prevádzkovateľ dodatočne spracúvať názov firmy a daňové identifikačné číslo (DIČ) Zákazníka.


4.    PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE

4.1    Pre správne fungovanie Internetového obchodu, vrátane plnenia Zmlúv o predaji je nutné, aby Prevádzkovateľ využíval služby tretích strán (ako napr. poskytovateľ softvéru, kuriér alebo subjekt zaisťujúci platby). Prevádzkovateľ využíva výhradne služby takých sprostredkovateľov, ktorí poskytujú dostatočné záruky na to, že sa prijmú primerané technické a organizačné opatrenia takým spôsobom, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky Nariadenia GDPR a chránilo práva dotknutých osôb.

4.2    Prevádzkovateľ neposkytuje údaje v každom prípade a všetkým príjemcov alebo kategóriám príjemcov uvedeným v zásadách ochrany osobných údajov – Prevádzkovateľ poskytuje údaje len vtedy, ak je to nevyhnutné na realizáciu účelu spracúvania osobných údajov, a to len v rozsahu nevyhnutnom na jeho realizáciu. Napríklad, ak si Zákazník vyberie možnosť osobného odberu, tak jeho údaje nebudú poskytnuté prepravcovi, ktorý spolupracuje s Prevádzkovateľom.

4.3    Osobné údaje Zákazníkov Internetového obchodu môžu byť poskytnuté nasledujúcim príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

4.3.1.    prepravcovia / špeditéri / kuriérsky sprostredkovatelia – v prípade  Zákazníka, ktorý využíva v Internetovom obchode spôsob doručenia zásielky kuriérom, Prevádzkovateľ poskytne získané osobné údaje Zákazníka, na jeho žiadosť a v rozsahu potrebnom na realizáciu dodania Produktu Zákazníkovi, vybranému prepravcovi, špeditérovi alebo sprostredkovateľovi, ktorý doručuje zásielky.

4.3.2.    subjekty, ktoré zaisťujú elektronické platby, alebo platby kartou – v prípade, kedy Zákazník využíva v Internetovom obchode možnosť elektronickej platby alebo platby platobnou kartou, vtedy Prevádzkovateľ poskytuje získané osobné údaje Zákazníka vybranému subjektu, ktorý sprostredkúva vyššie uvedené platby v Internetovom obchode pre Prevádzkovateľa, a to v rozsahu potrebnom na realizáciu platby uskutočnené Zákazníkom.

4.3.3.    poskytovateľ systému hodnotiacich dotazníkov – Trusted Shops GmbH (Subbelrather Strasse 15c, 50823 Kolín nad Rýnom, Nemecko; zastupiteľstvo v Poľsku: Żelazna 28/30, Budova Sienna Center, 00-832 Varšava) – v prípade, že Zákazník súhlasil s poskytnutím hodnotenia uzatvorenej Kúpnej zmluvy, Prevádzkovateľ poskytne získané osobné údaje Zákazníka vybranému subjektu, ktorý dodáva systém hodnotiacich dotazníkov pre Prevádzkovateľa v Internetovom obchode, v rozsahu, ktorý je potrebný na to, aby Zákazník vyjadril svoj názor prostredníctvom hodnotiaceho dotazníka. 

4.3.4.    poskytovateľ služieb, ktorý dodáva Prevádzkovateľovi technické, informatické a organizačné riešenia, ktoré mu umožňujú vedenie obchodnej činnosti, vrátane Internetového obchodu a Elektronických služieb poskytovaných prostredníctvom neho Internetového obchodu (najmä poskytovateľ softvéru pre riadenie Internetového obchodu, poskytovateľ e-mailu a hostingu a poskytovateľ softvéru pre riadenie spoločnosti a poskytovanie technickej podpory Prevádzkovateľovi, poskytovateľ softvéru a služieb pre marketing, poskytovateľ archivačných služieb, poskytovateľ služieb v oblasti ochrany majetku) – Prevádzkovateľ poskytuje zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému dodávateľovi/poskytovateľovi, ktorý koná výhradne podľa pokynov Prevádzkovateľa a v rozsahu, ktorý je potrebný na realizáciu daného účelu spracúvania údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

4.3.5.    poskytovatelia účtovných, právnych a poradenských služieb, ktorí poskytujú Správcovi účtovnú, právnu alebo poradenskú podporu (najmä účtovná kancelária, advokátska kancelária alebo inkasná firma) – Správca poskytuje získané osobné údaje Zákazníka vybranému poskytovateľovi, ktorý koná výhradne podľa pokynov Prevádzkovateľa a v rozsahu, ktorý je potrebný na realizáciu daného účelu spracúvania údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov

5.    PROFILOVANIE V INTERNETOVOM OBCHODE

5.1    Nariadenie GDPR ukladá Prevádzkovateľovi povinnosť informovať o automatizovanom rozhodnutí, vrátane profilovania, ktoré je uvedené v čl. 22 ods. 1 až 4 Nariadenia GDPR a poskytnúť zmysluplné informácie týkajúce sa pravidiel ich využívania, rovnako ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania údajov pre dotknutú osobu. S ohľadom na túto skutočnosť Prevádzkovateľ poskytuje v tomto bode ochrany osobných údajov informácie týkajúce sa možného profilovania.

5.2    Prevádzkovateľ môže využiť v Internetovom obchode profilovanie na účely priameho marketingu, ale rozhodnutia, ktoré Správca prijme na jeho základe sa nevzťahujú k uzavretiu alebo k odmietnutiu uzavretia Kúpnej zmluvy, alebo k možnosti využitia Elektronických služieb v Internetovom Obchode. Výsledkom využitia profilovania v Internetovom obchode môže byť napr. poskytnutie zľavy konkrétnej dotknutej osoby, poslanie zľavneného kódu, pripomenutie o nedokončených nákupoch, zaslanie ponuky na Produkt, ktorý môže zodpovedať záujmom, alebo preferenciám tejto dotknutej osoby alebo tiež ponúknutie lepších podmienok v porovnaní so štandardnou ponukou Internetového obchodu. Mimo profilovania, dotknutá osoba slobodne rozhoduje, či využije takto ponúknutú zľavu alebo lepšie podmienky a uskutoční nákup v Internetovom obchode.

5.3    Profilovanie v Internetovom obchode je založené na automatickej analýze alebo prognóze správania sa dotknutej osoby na stránkach Internetového obchodu, napr. pridaním určitého Produktu do košíka, zobrazením stránky konkrétneho produktu v Internetovom obchode, alebo tiež prostredníctvom analýzy histórie uskutočnených nákupov v Internetovom obchode. Podmienkou takéhoto profilovania je fakt, že Prevádzkovateľ musí mať osobné údaje dotknutej osoby, aby jej následne mohol poslať napr. zľavnený kód.

5.4    Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

6.    PRENOS ÚDAJOV

Pre správne fungovanie Internetového obchodu ORSAY.COM, vrátane plnenia uzatváraných zmlúv je nutné, aby Prevádzkovateľ využil služby externých subjektov. Prevádzkovateľ využíva iba služby takých spracovateľov, ktorí poskytujú dostatočné záruky na to, že sa prijmú primerané technické a organizačné opatrenia takým spôsobom, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky Nariadenia GDPR a chránilo práva dotknutých osôb. Osobné údaje môžu byť prenesené do tretej krajiny, alebo Medzinárodnej organizácii v súvislosti s použitím softvéru virtuálneho disku, softvéru na posielanie newslettera, alebo iných produktov, ktoré sú potrebné pre činnosť Prevádzkovateľa. Osobné údaje sú v takej situácii bezpečné, pretože príslušné ochranné opatrenia a rozhodnutia sú zaistené prostredníctvom certifikačného mechanizmu v spojení s vymáhateľnými záväzkami príjemcu údajov k príslušným bezpečnostným opatreniam (program Privacy Shield, štandardné doložky o ochrane údajov, ktoré prijala Európska komisia v súlade s postupom preskúmania uvedeným v čl. 93 ods. 2 Nariadenia GDPR, štandardné doložky o ochrane osobných údajov, ktoré prijal dozorný orgán a ostatné záruky ochrany uvedené v čl. 46 ods. 2 Nariadenia GDPR). K prenosu údajov prostredníctvom Prevádzkovateľa nedochádza v každom prípade a  všetkým príjemcov alebo kategóriám príjemcov uvedeným v zásadách ochrany osobných údajov – Prevádzkovateľ prenáša údaje len vtedy, ak je to nevyhnutné na realizáciu účelu spracúvania osobných údajov, a to len v rozsahu nevyhnutnom na jeho realizáciu.

7.    PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

7.1    Právo na prístup, opravu, obmedzenie, vymazanie alebo prenosnosť – dotknutá osoba má právo od Prevádzkovateľa požadovať prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu, vymazanie (právo „na zabudnutie”) alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu a tiež právo preniesť svoje údaje. Prevádzkovateľ už v takomto prípade nemôže spracúvať tieto osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Podrobné podmienky pre vykonávanie vyššie uvedených práv sú uvedené v čl. 15-21 Nariadenia GDPR.

7.2    Právo na odvolanie súhlasu v ľubovoľnej chvíli – údaje dotknutej osoby, ktoré spracúva Prevádzkovateľ na základe vyjadreného súhlasu (na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR), potom má dotknutá osoba právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

7.3    Právo podať sťažnosť dozornému orgánu – dotknutá osoba, ktorej údaje spracúva Prevádzkovateľ, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu spôsobom a postupom podľa Nariadenia GDPR a národných právnych predpisov. Dozorným orgánom na Slovensku je Úrad na ochranu osobných údajov; https://dataprotection.gov.sk/uoou.  Dozorným orgánom v Poľsku je Predseda úradu na ochranu osobných údajov (Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Dozorným orgánom v Nemecku je Federálny splnomocnenec pre ochranu údajov a slobodu informácií (Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit) a regionálne dozorné orgány.

7.4    Právo namietať – dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácii proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané  na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) (verejný záujem alebo výkon verejnej moci) alebo f) (oprávnený záujem Prevádzkovateľa) GDPR, vrátane profilovania. Prevádzkovateľ už v takomto prípade nemôže spracúvať tieto osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

7.5    Právo namietať spracúvanie na účely priameho marketingu – ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom..

7.6    Aby bolo možné uplatniť práva uvedené v tomto odseku ochrany osobných údajov, je potrebné kontaktovať Prevádzkovateľa písomne alebo elektronicky na adresu zodpovednej osoby, ktorého určil Prevádzkovateľ. Dotknutá osoba môže uplatniť práva tiež prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na stránkach Internetového obchodu alebo môže kontaktovať Predávajúceho na adrese uvedené v úvode týchto zásad ochrany osobných údajov. 

8.    COOKIES V INTERNETOVOM OBCHODE, PREVÁDZKOVÉ ÚDAJE A ANALÝZA

8.1    Súbory cookie sú malými textovými informáciami v podobe textových súborov, ktoré odosiela server, a ktoré sa ukladajú na strane osoby, ktorá navštívi Internetový obchodu (napr. na pevnom disku počítača, notebooku, alebo na pamäťovej karte smartphonu – v závislosti od toho, aké zariadenie používate pri návšteve nášho Internetového obchodu). Podrobné informácie o súboroch cookie, rovnako ako aj históriu ich vzniku nájdete tu: https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

8.2    Správca môže spracúvať údaje obsiahnuté v súboroch cookie, keď si návštevníci prehliadajú stránky Internetového obchodu k nasledujúcim účelom:

8.2.1.    identifikácia Zákazníkov prihlásených v Internetovom obchode a zobrazenie stavu o prihlásení;

8.2.2.    zapamätanie Produktov, ktoré boli pridané do košíka za účelom vytvorenia Objednávky;

8.2.3.    zapamätanie údajov z vyplnených Objednávkových formulárov, dotazníkov alebo prihlasovacích údajov do Internetového obchodu;

8.2.4.    prispôsobenie obsahu stránok Internetového obchodu k jednotlivým preferenciám Zákazníka (týkajúce sa napr. farby, veľkosti písma, rozloženia stránky) a optimalizácia využívania stránok Internetového obchodu;

8.2.5.    vedenie anonymných štatistík, ktoré ukazujú, akým spôsobom sa využívajú stránky Internetového obchodu;

8.2.6.    remarketingu, tzn. skúmanie charakteristík správania sa návštevníkov Internetového obchodu prostredníctvom anonymnej analýzy ich činností (napr. opakované návštevy daných stránok, kľúčové slová atď.) za účelom vytvorenia ich profilu a poskytnutia im takýchto reklám, ktoré budú prispôsobené ich očakávaniam, tiež vtedy, keď si prezerajú iné internetové stránky v reklamnej sieti Google Inc. a Facebook Ireland Ltd. Služby remarketingu sú vykonávané prostredníctvom spoločnosti RTB House GmBH (Kurfurstendamm 226, 10719 Berlín, Nemecko), spoločnosti Criteo GmBH Gewurzmuhlstr. 11, 80538 Mníchov, Nemecko) a spoločnosti Conversion Labs sp. z o.o., (ul. Bonifraterska 17, 00-203 Varšava).

8.3    V predvolenom nastavení webových prehliadačov má väčšina z nich povolené ukladanie súborov cookie. Každý má možnosť určovať podmienky využívania súborov cookie pomocou nastavenia vlastného webového prehliadača. Znamená to, že je možné čiastočne obmedziť (napr. dočasne), alebo úplne zakázať možnosť ukladania súborov cookie – v takom prípade to však môže mať vplyv na niektoré funkcie v Internetovom obchode (napr. môže byť znemožnený prechod celým procesom Objednávky prostredníctvom Objednávkového formulára kvôli tomu, že produkty v nákupnom košíku nebudú uložené počas ďalších krokov vytvárania Objednávky).

8.4    Pre využívanie nášho Internetového obchodu je dôležité nastavenie internetového prehliadača a súborov cookie – súhlas môže byť vyjadrený aj prostredníctvom nastavenia internetového prehliadača. V prípade, že súhlas nebol udelený, je možné zmeniť nastavenie súborov cookie v internetovom prehliadači.

8.5    Podrobnosti o zmene nastavení súborov cookie a ich samostatného odstránenia najpopulárnejších webových prehliadačov sú dostupné v sekcii pomoc webového prehliadača a na nasledujúcich stránkach (stačí kliknúť na daný odkaz):


v prehliadači Chrome 
v prehliadači Firefox
v prehliadači Internet Explorer
v prehliadači Opera 
v prehliadači Safari 
v prehliadači Microsoft Edge 
8.6    Prevádzkovateľ pri každej návšteve stránky akýmkoľvek užívateľom zhromažďuje a uchováva tzv. súbor logov, ktorý obsahuje napr. informácie o internetovom pripojení za účelom zobrazenia stránok Internetového obchodu: IP adresa, dátum a čas pripojenia, množstvo prenesených údajov a poskytovateľa služieb (prístupové údaje). Tieto prístupové údaje sú anonymizované a sú analyzované výhradne za účelom zabezpečenia bezproblémového fungovania stránok a zlepšenia našich služieb. 

8.7    Prevádzkovateľ môže v Internetovom Obchode využívať služby Google Analytics, Universal Analytics, ktoré poskytuje firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Tieto služby pomáhajú Prevádzkovateľovi analyzovať správanie sa návštevníka v Internetovom obchode. Zhromaždené údaje sú spracúvané v rámci týchto služieb anonymným spôsobom (jedná sa o tzv. prevádzkové údaje, ktoré znemožňujú identifikáciu osoby) pre generovanie pomocných štatistík pre správu Internetového obchodu. Tieto údaje sú kumulatívne a anonymné, tzn. neobsahujú identifikačné vlastnosti (osobné údaje) návštevníkov stránok Internetového obchodu. Prevádzkovateľ pomocou vyššie uvedených služieb v Internetovom obchode zhromažďuje také údaje, akými sú zdroje a médiá, ktoré priviedli návštevníkov Internetového obchodu, spôsob ich správania sa v Internetovom obchode, informácie o zariadeniach a prehliadačoch z ktorých prišli na naše stránky, anonymizovanou IP a doménu, geografické a demografické údaje (vek, pohlavie) a záujmy. Poskytovanie informácií o svojej aktiviě na stránkách Internetového obchodu spoločnosťou  Google Analytics je možné jednoduchým spôsobom zablokovať - na tento účel si môžete do prehliadača nainštalovať doplnok, ktorý poskytuje firma Google Inc., ktorý je k dispozícii tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

8.8    Prevádzkovateľ môže v Internetovom obchode využívať služby Double Click, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Služba DoubleClick od spoločnosti Google využíva súbory cookie na zobrazovanie vhodných reklám pre užívateľov. Internetový prehliadač Zákazníka má pridelené identifikačné číslo (ID) za účelom zistenia, ktoré reklamy boli v prehliadači zobrazené a ktoré reklamy boli aktivované. Cookies neobsahujú žiadne osobné údaje. Používanie súborov cookie DoubleClick umožňuje Google a jeho partnerským stranám iba zobrazenie reklám na základe predchádzajúcich návštev na internetových stránkach Poskytovateľa alebo na iných internetových stránkach. Informácie vygenerované súbormi cookie sa prenášajú cez Google na server spoločnosti v USA za účelom analýzy, kde sa uchovávajú. Google dodržiava ustanovenia ochrany údajov, podľa dohody EÚ - USA o ochrane súkromia a je zaregistrovaný v programe ochrany súkromia EÚ - USA, ktorý realizuje  Ministerstvo obchodu USA. Prenos týchto údajov prostredníctvom spoločnosti Google tretím stranám prebieha iba na základe zákona alebo pri spracúvaní danej objednávky. Google nebudú v žiadnom prípade prispôsobovať údaje používateľa k iným údajom, ktoré Google zhromažďuje.

8.9    Prevádzkovateľ môže v Internetovom obchode využívať služby Google Maps, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc., (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Táto služba umožňuje zobrazenie interaktívnych máp priamo na stránkach Internetového obchodu a používanie ich funkcií. Tým, že navštívite webové stránky, Google dostane informáciu o tom, že si Zákazník zvolil zodpovedajúcu podstránku našich internetových stránok. Okrem toho môže spoločnosť Google dostávať informácie o aktuálnej polohe Zákazníka (napríklad GPS signál vysielaný prostredníctvom mobilného telefónu), alebo informácie označujúce približnú polohu Zákazníka. V prípade, kedy je Zákazník súčasne prihlásený k svojmu účtu v systéme Google, sú tieto údaje priamo spojené s týmto účtom. Google uchováva tieto údaje ako úžitkové profily a používa ich na reklamné účely, prieskumu trhu a/alebo k projektovaniu webových stránok z hľadiska dopytu. Zákazník má právo vzniesť námietku voči vytvoreniu takých používateľských profilov, pričom je potrebné kontaktovať spoločnosť Google. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracúvaní prostredníctvom spoločnosti Google, a tiež na tému práv, ktoré má Zákazník v tejto oblasti, či o možnostiach nastavenia ochrany osobných údajov, môžete nájsť v zásadách ochrany osobných údajov Google: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

8.10    Prevádzkvoateľ môže používať v Internetovom obchode tzv. pluginy z portálov: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube (plugin Youtube Video Plugin). Facebook a Instagram sú prevádzkované prostredníctvom Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko). Google+ a YouTube sú prevádzkované prostredníctvom spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Twitter je prevádzkovaný spoločnosťou Twitter Inc. (1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA). Firma Instagram je prevádzkovaná prostredníctvom Instagram Instagram LLC (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA). Prehliadač používateľa sa pripojí k serverom Facebook, Google, Twitter, Instagram, Pinterest, alebo YouTube. Obsah pluginu je posielaný priamo od vhodného dodávateľa do vášho prehliadača a integrovaný na internetových stránkach. Integráciou pluginu poskytovatelia služieb prijímajú informáciu, že prehliadač Zákazníka aktivoval správnu stránku, a to aj v prípade, že Zákazník nemá profil, alebo nie je momentálne prihlásený. Tieto informácie (vrátane vašej IP adresy) sú poskytované priamo z prehliadača do správneho servera dodávateľa v USA, kde sú uchovávané. Ak je Zákazník prihlásený k jednej zo služieb, tak prevádzkovatelia týchto portálov môžu priradiť jeho návštevu na internetových stránkach obchodu k profilu Zákazníka na portáloch týchto subjektov. V prípade interakcie s pluginmi, napríklad prostredníctvom "Páči sa mi to", "+1", "Twitter" alebo "Instagram", sú informácie o týchto interakciách tiež priamo zasielané na server poskytovateľov týchto služieb, kde sú uchovávané. Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracúvanie a využívanie údajov zo strany poskytovateľov, rovnako ako príslušné práva a možnosti nastavenia v oblasti ochrany osobných údajov môžete nájsť v informáciách o ochrane osobných údajov na stránkach vyššie uvedených subjektov:

    Facebooka:  https://sk-sk.facebook.com/policies
    Google:  https://policies.google.com/
    Twittera:  https://twitter.com/en/
    Instagram https://www.facebook.com/help
    Pinterest: https://policy.pinterest.com/cs/.

Aby sa zabránilo spojeniu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto pluginov s profilom Zákazníka v danej službe, Zákazník sa môže odhlásiť z danej služby predtým, ako navštívi naše webové stránky. Používateľ môže tiež úplne zablokovať načítavanie pluginov pomocou doplnkov do prehliadača, napr. pomocou zablokovania skriptov "NoScript" (https://noscript.net/). 

8.11    Prevádzkovateľ môže využívať v Internetovom obchode službu Shop Akanoo, ktorú poskytuje firma Akanoo GmbH, (Mittelweg 121, 20148 Hamburg, Nemecko). Akanoo používa súbory cookie, ktoré pomáhajú analyzovať, akým spôsobom Zákazníci používajú stránky Internetového obchodu. Generované informácie Akanoo sú prenášané na server Akanoo GmbH v Nemecku, kde sú uchovávané. Akanoo používa tieto informácie za účelom sledovania správania sa návštevníkov stránok Internetového obchodu s využitím anonymných údajov. Plugin Akanoo  umožňuje poznanie a posúdenie profilu používateľa na internetových stránkach, poskytnutie analýz a optimalizačných služieb pre Prevádzkovateľa, ktoré sú spojené s používaním internetových stránok. Posielaná IP adresa cez prehliadač pomocou Akanoo je skrátená pred uložením tak, že nie je možná priama identifikácia konkrétnej osoby. Anonymný profil používateľa nie je spojený s osobnými údajmi o Zákazníkovi. Zákazník môže zablokovať ďalšiu analýzu zhromaždených údajov prostredníctvom vymazania uložených súborov cookie v nastaveniach internetového prehliadača. Zákazník môže zrušiť ukladanie súborov cookie príslušnou voľbou v nastaveniach prehliadača ("Do-Not-Track").

8.12    Prevádzkovateľ môže v Internetovom obchode využívať služby, ktoré poskytuje firma AppsFlyer Ltd. (100 1st Street, 25th floor, San Francisco, California 94105 USA). AppsFlyer obsahuje informácie týkajúce sa vlastností a činností Zákazníkov. AppsFlyer získava tieto informácie odosielaním údajov na servery SDK. Údaje zhromaždené prostredníctvom SDK obsahujú také informácie, ako sú: IP adresa, používateľ, platforma, verzia SDK, anonymné ID používateľa, časová signatúra Developer Key, identifikátory zariadení ako: IDFA (identifikátor pre poskytovateľov reklám), ID Google, model zariadenia, výroba, verzia operačného systému, udalosti v Obchode a stav siete (WiFi / 3G). Údaje používateľa zhromaždené prostredníctvom platformy AppsFlyer sú predložené Orsay s cieľom analýzy fungovania aplikácie. Ak sa koncový používateľ rozhodne pre odmietnutie zberu údajov, nebude aplikácia AppsFlyer údaje v budúcnosti v súvislosti s týmto zariadením zhromažďovať. Analytické sledovanie aplikácie AppsFlyer je zastavené vo všetkých aplikáciách.

8.13    Prevádzkovateľ môže v Internetovom obchode používať služby Ve Interactive, ktoré poskytuje firma Ve Global UK Limited (White Collar Factory, Old Street Yard, Londýn, Anglicko, EC1Y 8AF). Ve Interactive zhromažďuje údaje Zákazníkov navštevujúcich Internetový obchod prostredníctvom súborov cookie a iných podobných technológií. Podrobné informácie o technológií, ktoré používa Ve Interactive sú k dispozícii v zásadách ochrany osobných údajov Ve Interactive v časti cookies: https://www.ve.com/cookies-policy. Podrobný zoznam účelov, na ktoré spoločnosť Ve zhromažďuje osobné údaje, je k dispozícii v pravidlách ochrany osobných údajov: https://www.ve.com/privacy-policy. Ve Interactive zhromažďuje osobné údaje používateľov, najmä kontaktné informácie a údaje o ich správaní. Ve Interactive využíva tieto osobné údaje na vyvodenie záverov o osobných preferenciách používateľa a na personalizáciu skúseností používateľa v sieti, napríklad prostredníctvom zobrazovania personalizovaných ponúk pri návšteve Internetového obchodu alebo podobným spôsobom na personalizáciu stránok Internetového obchodu pre Zákazníka, a zobrazovanie personalizovaných reklám počas navštevovania internetových stránok Prevádzkovateľa alebo  strán tretích subjektov. Zákazník môže zabrániť spracúvaniu osobných údajov spoločnosťou  Ve Global UK Limited rôznymi spôsobmi. Dostupné možnosti pre zabránenie spracúvania údajov sú zahrnuté v zásadách ochrany osobných údajov Ve Interactive, okrem iných: pomocou tlačidla opt-out na adrese: https://www.ve.com/privacy-policy#opting-out, alebo využitím mechanizmu opt-out IAB Europe na adrese http://www.youronlinechoices.com/opt-out-interface.   

8.14    Prevádzkovateľ poskytuje Zákazníkovi možnosť použitia aplikácie FitFinder, ktorú poskytuje firma Fit Analytics GmbH (Voigtstr. 3, 10247 Berlín, Nemecko), ktorá uľahčuje výber správnej veľkosti oblečenia podľa preferencií. Vďaka Aplikácii sú spracúvané nasledujúce údaje: pohlavie, výška, váha, vek, názov značka referenčne (nepovinné), veľkosť podprsenky, typ postavy, preferencie týkajúce sa modelu oblečenia, informácie o predchádzajúcich nákupoch. Údaje sú anonymizované a sú uchovávané pomocou tzv. súborov cookie. Súbor cookie relácie, ak nebol odstránený, identifikuje Zákazníka ako používateľa stránok Internetového obchodu po dobu 10 dní. V niektorých prípadoch tiež súbor cookie umožňuje okamžité zobrazenie pokynov týkajúcich sa veľkosti na detailnej stránke daného produktu, rovnako na internetovej stránke orsay.com, ako aj obchodov spolupracujúcich s aplikáciou FitFinder. 

8.15    Prevádzkovateľ sa zúčastňuje v partnerských programoch rôznych marketingových partnerov, ktorí poskytujú služby a integráciu reklám vo forme textových odkazov, vzhľadových odkazov, reklamných bannerov alebo vstupných masiek. Marketingoví partneri používajú súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Marketingoví partneri tiež používajú tzv. signalizátory web beacon (neviditeľné grafika). Tieto signalizátory web beacon môžu byť použité na vyhodnotenie takých informácií, ako je pohyb návštevníkov na týchto stránkach. Informácie generované pomocou súborov cookie a navigačné signály týkajúce sa používania týchto internetových stránok (vrátane anonymnej IP adresy) a dodávania reklamných formátov sú prenášané na server partnerov Prevádzkovateľa, kde sú uchovávané. Tieto informácie môžu byť poskytované ich obchodným partnerom. Partneri Prevádzkovateľa nespájajú IP adresu počítača Zákazníka s inými údajmi. Prevádzkovateľ spolupracuje v tejto oblasti s nasledujúcimi partnermi: Kwanko S.A. (60 bulwar Marechal Joffre, 92-340 Bourg la Reine, Francúzsko), AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlín, Nemecko), Convertiser Sp. z o.o., ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław). 

8.16. Využitie osobných údajov na potreby tlače personalizovaných letákov Adnymics
Spolu s objednávkou môžete obdržať špeciálnu personalizovanú ponuku vo forme letáku. Odporúčané produkty boli vybrané na základe Vašich predošlých nákupov. Základom spracovania osobných údajov je Art.6. ust. 1 lit. f) RODO.
Partnerom, ktorý spracováva osobné údaje s cieľom spracovania a vytlačenia personalizovanej ponuky je firma Adnymics (Adnymics GmbH, sídlom u Denisstraße 1b, 80335 Mníchov, Nemecko), pracujúca na zákazku ORSAY Gmbh. Pracuje na základe osobných údajov, ktoré boli uvedené s cieľom realizácie objednávky.
Tipy boli vygenerované na základe nedávno prezeraného alebo zakúpeného tovaru Zákazníkom v e-shope ORSAY.
Viac informácií na tému spracovania Vašich osobných údajov Adnymics môžete nájsť v spracovaní osobných údajov zverejnených na adrese: https://adnymics.com/datenschutz/

9.    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Prevádzkovateľ odporúča, aby ste sa po prechode na iné stránky oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov,  platnými pre tieto webové stránky. 

10.   INFORMÁCIE O NAŠICH PREDAJNIACH

Priestory kamenných predajní sú čiastočne monitorované kamerami. Videozáznam slúži k monitorovaniu hrozieb, trestných priestupkov, či ako dôkaz, pokiaľ dôjde k páchaniu takýchto činov. Právnym základom pre video monitoring je § 15 ods. 7, ale naše potreby vyplývajú z vyššie uvedených dôvodov. Vytvorené záznamy sa uchovávajú najviac 72 hodín, a potom sú vymazané, ak zámer, kvôli ktorému boli vytvorené, nemá opodstatnenie.

11.   KLUB ORSAY

Pre vstup do KLUBU ORSAY je nutné uviesť Vaše meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia a dátum vyplnenia žiaodsti. Po registrácii Zákazníčka dostane členské číslo, ktoré môže vložiť k údajom v KLUBE ORSAY. Okrem toho registrujeme všetky údaje, ktoré sa vzťahujú k nákupom a sú uskutočnené členkou KLUBU (v kamennej predajni ORSAY, v internetovom obchode alebo v aplikácii ORSAY), výmeny a vrátenia tovaru alebo využitie iných exkluzívnych ponúk pre ZÁKAZNÍČKY KLUBU (zľavy a bonusy), po predložení KLUBOVEJ karty alebo členského čísla.
Rovnako ako ORSAY, tak aj naši zamestnanci spracovávajú KLUBOVÉ KARTY s cieľom zaznamenávať údaje do systému a spočítať bodov zákazníčok KLUBU. ORSAY tieto údaje využíva k vlastným reklamným cieľom, analýzam zákazníčok a k zasielaniu informácií, ponúk a personalizovaných tlačených reklám ZÁKAZNÍČKAM KLUBU, pod podmienkou, že ZÁKAZNÍČKA KLUBU poskytla ORSAY svoj súhlas a tiež súhlas ku komunikácii prostredníctvom e-mailu a/alebo SMS.

Neexistuje právna povinnosť k poskytovaniu Vašich údajov spoločnosti ORSAY. Zákazníčky sa nemôžu ku KLUBU ORSAY pridať, pokiaľ neuvedú požadované údaje. Poskytnutie údajov je absolútne dobrovoľné. Osoby, ktoré svoje údaje neuvedú, neponesú žiadne právne dôsledky, ale zároveň sa nebudú môcť pridať do KLUBU ORSAY a využiť špeciálne ponuky a služby.

ZÁKAZNÍČKA KLUBU ORSAY má právo kedykoľvek odstúpiť od svojho súhlasu s budúcimi následkami. Môže tak učiniť zaslaním e-mailu na adresu club@orsay.com alebo poštou na adresu:

ORDIPOL sp. z o.o.
ul. Logistyczna 1
55-040 Bielany Wrocławskie
Poľsko

V takom prípade však nie je možná ďalšia účasť v KLUBE ORSAY. Členky