Vstup do ORSAY KLUBUVstup do ORSAY KLUBU:Členom ORSAY KLUBU sa môže stať každá zákazníčka ORSAY, ktorá nakúpi v predajni ORSAY alebo v e-shope ORSAY. Ak je zákazníčka neplnoletá, jeden z rodičov musí byť prítomný pri vypĺňaní formulára žiadosti a súhlasiť s tým.

Doba trvania členstva a predĺženie členstva: KLUBOVÁ KARTA sa deaktivuje, pokiaľ v priebehu troch rokov nedôjde k nákupu. Nazbierané KLUBOVÉ BODY prepadnú (pozri „Prepadnutie bodov“). Zákazníčka si môže svoju KLUBOVÚ KARTU ORSAY znova aktivovať pri nákupe.

Využitie všetkých výhod ORSAY KLUBU: Na využitie všetkých výhod ORSAY KLUBU je vždy potrebné, aby bola predložená platná KLUBOVÁ KARTA ORSAY.

Zbieranie bodov: Zákazníčka ORSAY KLUBU dostane za jedno euro nákupnej hodnoty 4 KLUBOVÉ BODY. Zbieranie KLUBOVÝCH BODOV je v zásade možné, len ak zákazníčka predloží pri nákupe svoju platnú KLUBOVÚ KARTU ORSAY. Dodatočné pripísanie KLUBOVÝCH BODOV je vo výnimočných prípadoch možné proti predloženiu pokladničného dokladu. K zapísaným sumám darčekových poukážok ORSAY a KLUBOVÝCH poukážok sa pri uplatnení nepripíšu žiadne KLUBOVÉ BODY.

Uplatnenie KLUBOVÝCH BODOV: Od 500 KLUBOVÝCH BODOV dostane zákazníčka jednu KLUBOVÚ POUKÁŽKU v hodnote 5 eur (čo zodpovedá 120 eurám nákupnej hodnoty). Hodnota KLUBOVÝCH POUKÁŽOK sa prispôsobí podľa bodového stavu (napr. 675 KLUBOVÝCH BODOV zodpovedá KLUBOVEJ POUKÁŽKE v hodnote 6,50 eura = 650 KLUBOVÝCH BODOV), zvyšných 25 bodov zostane na konte zákazníčky KLUBU. Vo Švajčiarsku dostane zákazníčka od 800 KLUBOVÝCH POUKÁŽOK jednu KLUBOVÚ POUKÁŽKU. Hodnota KLUBOVÝCH POUKÁŽOK sa tiež prispôsobí podľa bodového stavu. Maximálne 1000 bodov ( =10€ ) môže byť vymenených na jeden krát.

KLUBOVÉ POUKÁŽKY Zákazníčka môže body zbierať vo všetkých krajinách, v ktorých KLUB existuje. KLUBOVÉ POUKÁŽKY môžu byť vystavené a uplatnené na Slovensku. KLUBOVÉ POUKÁŽKY, ktoré boli vystavené v predajni, nemôžu byť uplatnené v E-SHOPE. Vyplatenie KLUBOVÝCH POUKÁŽOK a výhod ORSAY KLUBU ani prípadnej zostatkovej hodnoty v hotovosti, alebo spätná premena POUKÁŽOK ORSAY na body CLUB POINTS nie je možná. V prípade straty alebo odcudzenia KLUBOVÝCH POUKÁŽOK a výhod ORSAY KLUBU sa tieto nenahrádzajú, ani nie sú pripísané k dobru. Ich platnosť je časovo obmedzená a ani v prípade nevyužitia ju nemožno predĺžiť. KLUBové poukážky nie je možné použiť na úhradu nákladov na dopravu a tovar so ŠPECIÁLNYMI CENAMI. Prepravné náklady musia byť zaplatené v plnej výške. Pri nákupe s KLUBOVOU POUKÁŽKOU, bude jej hodnota rozdelená rovnomerne medzi všetky zakúpené výrobky. Z tohto dôvodu, pri vrátení tovaru, dostane zákazníčka na svoje klubové konto taký počet bodov, ktorý zodpovedá hodnote zľavy získanej z KLUBOVEJ POUKÁŽKY na vrátený produkt. Napríklad, ak je pri nákupe využitá pokuka 5 EUR (500 bodov) a na jeden výrobok bola pridelená zľava 3 EUR, tak pri vrátení toho výrobku, bude na KLUBOVÉ konto zákazníčky pripísaných 300 bodov.

Prepadnutie bodov: Nazbierané KLUBOVÉ BODY prepadnú uplynutím 31.12. príslušného nasledujúceho roku.

Strata karty: V prípade straty alebo odcudzenia môže člen ORSAY KLUBU prostredníctvom kontaktného formulára podať žiadosť o novú KLUBOVÚ KARTU. Nazbierané KLUBOVÉ BODY sa pripíšu na novú KLUBOVÚ KARTU.

Vypovedanie, ukončenie členstva a zmena podmienok členstva: Každý člen ORSAY KLUBU môže svoje členstvo kedykoľvek ukončiť bez dodržania lehoty, a to písomným oznámením ORSAY KLUBU. Spoločnosť ORSAY si pri ochrane záujmov členov KLUBU vyhradzuje právo zrušiť, doplniť alebo zmeniť ORSAY KLUB za dodržania primeranej lehoty, pri existencii podstatného dôvodu aj bez dodržania takejto lehoty. V prípade zneužitia KLUBOVEJ KARTY ORSAY zákazníčkou ORSAY KLUBU si spoločnosť ORSAY okrem toho vyhradzuje mimoriadne právo výpovede.

Ochrana osobných údajov: Aby ste sa stali zákazníčkou KLUBU, musíte uviesť svoje celé meno, podpis, dátum podpisu a úplnú adresu (nutné údaje). Oznámené osobné údaje (nutné údaje, dobrovoľné údaje a príp. uvedené zmeny) zhromaždí, uloží a využije spoločnosť ORSAY GmbH, ako aj ňou poverená firma zaoberajúca sa spracovaním osobných údajov, na realizáciu ORSAY KLUBU. Ak sa zákazníčka prihlási na odber SMS alebo e-mailovej služby, svoje osobné údaje môže kedykoľvek telefonicky, resp. písomne zmeniť poštou alebo e-mailom (pozri kontaktné údaje tímu ORSAY KLUBU) alebo odber opäť odhlásiť.

Vylúčenie ručenia: Spoločnosť ORSAY GmbH nepreberá záruku za úplnosť, správnosť a aktuálnosť doručených bodových stavov, informácií a ponúk. Pri ponukách neposkytuje spoločnosť ORSAY GmbH záruku na nepretržitú disponibilitu. Spoločnosť ORSAY GmbH nepreberá ručenie za prípady, keď newsletter presmeruje zákazníčku na cudzie domovské stránky. Spoločnosť ORSAY GmbH neručí za škody, ktoré môžu vzniknúť softvérom použitým pre služby, s výnimkou prípadov, keď tieto škody úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou spôsobila spoločnosť ORSAY GmbH alebo jej poverenci.

Spoločnosť ORSAY neručí za obsah externých webových lokalít.

Viac módy a trendov na adrese orsay.com