Prywatność danych


Polityka prywatności
sklepu internetowego orsay.com

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej szczegółowo poinformujemy Państwa o sposobie postępowania z Państwa danymi.
 

SPIS TREŚCI: 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH 
3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM 
4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM 
5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM 
6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 
7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA 
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
9. INFORMACJA O NASZYCH SALONACH 
10. KLUB ORSAY 
11. DPD ZWRACA ETYKIETĘ

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka ORSAY GMBH (adres siedziby: Im Lossenfeld 12, 77731 Willstätt - Sand, Niemcy i adres do doręczeń: ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie); wpisana do Rejestru Handlowego w Sądzie Rejonowym we Freiburgu i Br. pod numerem HRB 370336, adres poczty elektronicznej: info@orsay.com, numer telefonu kontaktowego: + (48) 801 367 729 oraz numer faksu: +(48) 71 734 89 99 - zwana dalej „Administratorem”.

1.3. Sprzedawcą oraz Usługodawcą w Sklepie Internetowym jest spółka "ORDIPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000068811; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000.00 zł.; NIP: 6772001669; REGON: 351359195 oraz adres poczty elektronicznej: info@orsay.com.

1.4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora: datenschutz@orsay.com.

1.5. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego na terenie Polski przez "ORDIPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielanach Wrocławskich: Piotr Lejza, adres poczty elektronicznej: iod@orsay.com.

1.6. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej i innych umów z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

1.8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.9. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

1.10. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
Wykorzystujemy podane przez Ciebie dane do przetwarzania umowy sprzedaży, podczas procesu zamawiania, w funkcjach w koszyku, podczas dostawy i przetwarzania zwrotów, w celu przypomnienia o anulowanych zamówieniach oraz podczas przetwarzania Twoich zapytań. 

3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych
Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)
Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.
Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Imię, adres poczty elektronicznej
Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)
Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na
Imię, adres poczty elektronicznej
Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO Imię, adres poczty elektronicznej
Prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO
Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych lub rachunkowych
Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

 

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

4.3. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji Międzynarodowej w związku z wykorzystywaniem oprogramowania wirtualnego dysku, oprogramowania do wysyłki newsletterów lub innych produktów niezbędnych do prowadzenia naszej działalności. Dane osobowe w takiej sytuacji są bezpieczne, ponieważ odpowiednie zabezpieczenia i decyzje są zapewnione poprzez mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield, standardowe klauzule umowne przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z procedurą sprawdzającą o której mowa w art.93 ust.2 Rozporządzenia RODO, standardowe klauzule ochrony danych osobowych przyjętych przez organ nadzorczy i innych wskazanych w art. 46 ust. 2 Rozporządzenia RODO).

Po rejestracji do newslettera, będziemy regularnie wysyłać Ci wiadomości e-mail z naszymi atrakcyjnymi ofertami i nowymi produktami, a także przypomnienia o niedokończonych zamówieniach i czekających produktach w koszyku.

ORSAY analizuje zachowanie odbiorców swojego newslettera (np. wpółczynnik otwarć ect.). Dzięki temu mamy możliwość jego optymalizacji pod kątem treści oraz terminu wysyłki. Nieaktywne adresy mailowe są stale usuwane z naszej listy. Zamawiając newsletter, zgadzasz się na opisaną wyżej analizę zachowania użytkownika.

4.4. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
4.4.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
4.4.2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane
osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
4.4.3. dostawca systemu ankiet opiniujących – Trusted Shops GmbH (Subbelrather Strasse 15c, 50823 Kolonia, Niemcy; przedstawicielstwo w Polsce: ul. Żelazna 28/30, Budynek Sienna Center, 00-832 Warszawa) - w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.
4.4.4. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi, dostawcy usług i oprogramowania do marketingu, dostawcy usług archiwizacyjnych, dostawcy usług z zakresu zabezpieczenia i niszczenia mienia) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
4.4.5. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4.4.6. Podmioty wchodzące w skład grupy przedsiębiorstw marki Orsay – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta podmiotom wchodzącym w skład grupy przedsiębiorstw, które są przedstawicielami Administratora w krajach, w których prowadzi swoją działalność.

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, i które wywołuje wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią wpływa. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

5.2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

5.3. Administrator może korzystać również z tzw. "profilowania" do celów marketingu bezpośredniego, także w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.  Działania te nie wywołują wobec osoby, której dane dotyczą żadnych skutków prawnych. Tak jak w przypadku sklepu internetowego nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy korzystania z jakichkolwiek Usług Elektronicznych oferowanych przez Administratora . Są stosowane w celu stworzenia profilu użytkownika i dostarczenia mu reklam dopasowanych do jego przewidywanych zainteresowań.

5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Dodatkowo osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. 

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa krajowego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Organem nadzorczym w Niemczech jest Federalny Pełnomocnik ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji (Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit) oraz regionalne organy nadzorcze.

6.4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Administratora lub Sprzedawcy wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

7.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
7.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
7.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
7.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
7.2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
7.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;
7.2.6. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.. Usługi remarketingu są wykonywane przez spółkę RTB House GmBH (Kurfurstendamm 226, 10719 Berlin, Niemcy), spółkę Criteo GmBH Gewurzmuhlstr. 11, 80538 Monachium, Nimecy), spółkę Conversion Labs sp. z o.o., (ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa), spółkę Cityads Media Polska Sp. z o.o. (ul. Kleszczowa 41/8, 02-485 Warszawa).

7.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

7.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

7.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

7.6. Administrator zbiera i przechowuje przy każdym odwiedzeniu strony przez jakąkolwiek osobę tzw. plik dziennika serwera, który na przykład zawierający informacje o połączeniu internetowym w celu wyświetlenia strony Sklepu: adres IP, datę i godzinę połączenia, ilość przesłanych danych oraz wnioskującego dostawcę (dane dostępu). Te dane dostępowe są zanonimizowane i są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony i ulepszenia naszych usług.

7.7. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7.8. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Double Click dostarczanej przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługa DoubleClick firmy Google wykorzystuje pliki cookies do dostarczania reklam odpowiednich dla użytkownika. Przeglądarce internetowej Usługobiorcy przydzielany jest pseudonimowy numer identyfikacyjny (ID) w celu sprawdzenia, które reklamy zostały wyświetlone w przeglądarce i które reklamy zostały wywołane. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Stosowanie plików cookies DoubleClick pozwala Google i jej stronom partnerskim jedynie na wyświetlanie reklam na podstawie poprzednich wizyt na stornie internetowej Usługodawcy lub innych witrynach internetowych. Informacje generowane przez ciasteczka są przekazywane przez Google do serwera w USA w celu analizy i tam przechowywane. Google przestrzega postanowień dotyczących ochrony danych zawartych w umowie UE-USA o tarczach ochronnych i jest zarejestrowany w programie UE-USA o tarczach ochronnych realizowanym przez Departament Handlu USA. Przekazywanie powyższych danych przez Google osobom trzecim odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub w ramach przetwarzania danych zamówienia. Google w żadnym wypadku nie będzie dopasowywać danych użytkownika do innych danych gromadzonych przez Google.

7.9. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Google Maps dostarczanej przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Powyższa usługa umożliwia wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego i korzystanie z funkcji mapy. Odwiedzając stronę internetową, Google otrzymuje informacje o tym, że Usługobiorca wybrał odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto Google może otrzymywać informacje o aktualnej lokalizacji Usługobiorcy (takie jak sygnał GPS wysyłany przez telefon komórkowy) lub informacje określające przybliżoną lokalizację Usługobiorcy. Jeśli usługobiorca jest jednocześnie zalogowany do swojego konta w systemie Google, powyższe dane są bezpośrednio powiązane z tym kontem. Google przechowuje powyższe dane jako profile użytkowe i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania witryny internetowej pod kątem popytu. Usługobiorca ma prawo do sprzeciwienia się utworzeniu takich profili użytkowników, przy czym należy skontaktować się z Google w celu skorzystania z tego prawa. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez Google, a także na temat  praw przysługujących Usługobiorcy w tym zakresie oraz możliwości ustawienia ochrony prywatności, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

7.10. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z tzw. wtyczek portali: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube (wtyczka Youtube Video Plugin). Facebook i Instagram są obsługiwane przez Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Google+ i Youtube są obsługiwane przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Twitter jest obsługiwany przez Twitter Inc. (1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA). Firma Instagram jest obsługiwana przez Instagram LLC (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA). Przeglądarka użytkownika nawiązuje połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter, Instagram, Pinterest lub Youtube. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio od odpowiedniego dostawcy do przeglądarki i integrowana na stronie. Integrując wtyczki, dostawcy usług otrzymują informację, że przeglądarka Usługobiorcy wywołała odpowiednią stronę, nawet jeśli nie Usługobiorca nie posiada profilu lub nie jest aktualnie zalogowany. Informacje te (w tym adres IP) są przekazywane bezpośrednio z przeglądarki do serwera odpowiedniego dostawcy w USA i tam przechowywane. Jeśli Usługobiorca jest zalogowany do jednej z usług, operatorzy powyższych portali mogą przypisać jego wizytę na stronie internetowej Sklepu do profilu Usługobiorcy na portalach powyższych podmiotów. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład poprzez przycisk "Lubię to", "+1", "Twitter" lub "Instagram", informacje o tych interakcjach są również przesyłane bezpośrednio do serwerów dostawców powyższych usług i tam przechowywane. Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez dostawców, jak również odpowiednie prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych, na stornach powyższych podmiotów:

Polityka prywatności Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php;
Polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ;
Polityka prywatności Twittera: https://twitter.com/privacy;
Polityka prywatności Instagram https://help.instagram.com/155833707900388;
Polityka prywatności Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

W celu uniemożliwienia powiązania danych zbieranych za pośrednictwem powyższych wtyczek z profilem Usługobiorcy w danej usłudze, Usługobiorca może wylogować się z danej usługi przed odwiedzeniem naszej witryny internetowej. Usługobiorca może również również całkowicie zablokować ładowanie wtyczek za pomocą dodatków do przeglądarki, np. za pomocą blokady skryptów "NoScript" (http://noscript.net/).

7.11. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Akanoo dostarczanej przez firmę Akanoo GmbH, (Mittelweg 121, 20148 Hamburg, Niemcy). Akanoo używa plików cookies, które pomagają analizować, w jaki sposób Usługobiorcy korzystają ze strony Sklepu Intrenetowego. Informacje generowane Akanoo są przekazywane do serwera Akanoo GmbH w Niemczech i tam przechowywane. Akanoo wykorzystuje te informacje w celu śledzenia zachowania odwiedzających stronę internetową Sklepu przy użyciu anonimowych danych. Wtyczka Akanoo umożliwia poznanie i ocenę profilu użytkownika na stronie internetowej oraz dostarczenie Administratorowi analiz i usług optymalizacyjnych związanych z użytkowaniem strony internetowej. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę za pomocą Akanoo jest skracany przed zapisaniem, tak że nie jest możliwa bezpośrednia identyfikacja konkretnej osoby. Anonimowy profil użytkownika nie jest połączony danymi osobowymi Usługobiorcy. Usługobiorca może zablokować dalsze analizowanie zebranych danych poprzez usunięcie zapisanych plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Usługobiorca może zrezygnować z zapisywania plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce ("Do-Not-Track").

7.12. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi AppsFlyer dostarczanej przez firmę AppsFlyer Ltd. (100 1st Street, 25th floor, San Francisco, California 94105 USA). AppsFlyer zawiera informacje dotyczące właściwości i działań Klientów. AppsFlyer uzyskuje te informacje w wyniku wysyłania danych na serwery do SDK. Dane zebrane przez SDK zawierają informacje, takie jak: adres IP, użytkownik, platforma, wersja SDK, anonimowe ID użytkownika, sygnatura czasowa Developer Key, identyfikatory urządzeń takie jak: IDFA (identyfikator dla reklamodawców), ID Google, model urządzenia, produkcja, wersja systemu operacyjnego, zdarzenia w Sklepie oraz stan sieci (WiFi / 3G). Dane Użytkownika zebrane przez platformę AppsFlyer są przedstawiane Orsayowi w celu analizy działania aplikacji. Jeśli użytkownik końcowy zdecyduje się odmówić zbierania danych, aplikacja AppsFlyer nie będzie tego robić w przyszłości w odniesieniu do tego urządzenia. Śledzenie analityczne aplikacji AppsFlyer jest zatrzymywane we wszystkich aplikacjach.

7.13. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Ve Interactive dostarczanej przez firmę Ve Global UK Limited (White Collar Factory, Old Street Yard, London, England, EC1Y 8AF). Ve Interactive zbiera dane Usługobiorców odwiedzających internetową Sklepu poprzez pliki cookie i inne podobne technologie. Szczegółowe informacje na temat technologii, z których korzysta Ve są dostępne w polityce Ve w zakresie plików cookies: https://www.ve.com/pl/polityka-plikow-cookie. Szczegółowa lista celów, dla których Ve gromadzi dane osobowe jest dostępna w polityce prywatności: https://www.ve.com/pl/polityka-prywatnosci. Ve zbiera dane osobowe od użytkowników, w szczególności informacje kontaktowe i dane behawioralne. Ve wykorzystuje te dane osobowe do wyciągania wniosków na temat osobistych preferencji użytkownika oraz do personalizacji doświadczeń użytkownika w sieci, na przykład poprzez wyświetlanie spersonalizowanych ofert podczas odwiedzania strony internetowej Sklepu lub w podobny sposób personalizację strony internetowej Sklepu dla Usługobiorcy oraz wyświetlanie spersonalizowanych reklam podczas odwiedzania stron internetowych Administratora lub stron podmiotów trzecich. Usługobiorca może zapobiec przetwarzaniu danych osobowych przez Ve na różne sposoby. Dostępne opcje zapobiegania przetwarzaniu danych są zawarte w polityce prywatności Ve, m.in.: obsługa przycisku opt-out pod adresem: https://www.ve.com/pl/polityka-prywatnosci#opting-out lub korzystanie z mechanizmu opt-out IAB Europe pod adresem http://www.youronlinechoices.com/opt-out-interface.

7.14. Administrator udostępnia Usługobiorcy możliwość skorzystania z aplikacji FitFinder, dostarczanej przez firmę Fit Analytics GmbH (Voigtstr. 3, 10247 Berlin, Nimecy), która ułatwia dobór odpowiedniego rozmiaru odzieży do preferencji. Za pomocą Aplikacji są przetwarzane następujące dane: płeć, wzrost, waga, wiek, nazwa marki referencyjne (opcjonalnie), rozmiar biustonosza, typ figury, preferencje odnośnie modelu odzieży, informacje o poprzednich zakupach. Dane są zanonimizowane i są przechowywane za pomocą tak zwanego pliku cookie. Plik cookie sesji, o ile nie zostanie usunięty, identyfikuje Usługobiorcę jako użytkownika strony Sklepu Internetowego w czasie 10 dni od pierwszego użycia. W niektórych przypadkach plik cookie umożliwia również natychmiastowe wyświetlenie zaleceń dotyczących rozmiaru na szczegółowej stronie danego produktu, zarówno na stronie internetowej orasy.com jak również sklepów współpracujących z aplikacją FitFinder.

7.15. Administrator uczestniczy w programach partnerskich różnych partnerów marketingowych, dostarczających usługi integracji reklam w formie linków tekstowych, linków wizerunkowych, banerów reklamowych lub masek wejściowych. Partnerzy marketingowi używają plików cookies, które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Partnerzy marketingowi używają również tzw. sygnalizatorów web beacon (niewidoczna grafika). Te sygnalizatory web beacon mogą być używane do oceny informacji takich jak ruch odwiedzających na tych stronach. Informacje generowane przez pliki cookies i sygnały nawigacyjne dotyczące korzystania z tej strony internetowej (w tym anonimowy adres IP) oraz dostarczania formatów reklamowych są przekazywane do serwerów partnerów Administratora i tam przechowywane. Informacje te mogą być przekazywane z kolei ich partnerom handlowym. Partnerzy Administratora nie łączą adresu IP komputera Usługobiorcy z innymi danymi. Administrator współpracuje w powyższym zakresie z następującyumi partnerami: Kwanko S.A. (60 bulwar Marechal Joffre, 92-340 Bourg la Reine, Francja), AWIN AG, (Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin, Niemcy), Convertiser Sp. z o.o., (ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław).

7.16. Wykorzystanie danych osobowych w celu wydruku personalizowanych ulotek Adnymics
Wraz z zamówieniem możesz otrzymać spersonalizowaną ofertę specjalną w formie ulotki. Rekomendowane produkty zostały wybrane na podstawie Twoich poprzednich zakupów. Podstawą przetwarzania danych jest Art.6. ust. 1 lit. f) RODO.
Partnerem przetwarzającym dane w celu opracowania oraz wydruku spersonalizowanej oferty jest firma Adnymics (Adnymics GmbH, z siedzibą przy Denisstraße 1b, 80335 Monachium, Niemcy), działająca na zlecenie ORSAY Gmbh, bazując na danych osobowych podanych w celu realizacji zamówienia.
Rekomendacja została wygenerowana na podstawie produktów ostatnio oglądanych oraz zakupionych przez Klienta sklepu internetowego ORSAY.
Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych przez Adnymics można znaleźć w polityce prywatności opublikowanej pod adresem: https://adnymics.com/datenschutz/

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

9. INFORMACJA O NASZYCH SALONACH

Tereny salonów stacjonarnych są częściowo monitorowane przez kamery. Nadzór wideo służy do wykrywania zagrożeń, unikania przestępstw, a w ich przypadku, do przechowywania dowodów. Podstawą prawną nadzoru wideo jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym nasze zapotrzebowania wynikają z wyżej wymienionych powodów. Dane są przechowywane maksymalnie przez 72 godziny, a następnie usuwane w przypadku, gdy cel, dla którego zostały zgromadzone, nie ma już zastosowania.

10. KLUB ORSAY

Aby dołączyć do KLUBU ORSAY, należy podać swoje imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, a następnie złożyć podpis i datę wypełnienia informacji. Po rejestracji Klient otrzyma numer członkowski, który może przypisać do danych KLUBU ORSAY. Ponadto, rejestrujemy wszystkie dane dotyczące zakupów dokonanych przez członka KLUBU (w salonie stacjonarym ORSAY, w sklepie online czy w aplikacji ORSAY), wymian i zwrotów produktów lub korzystania z innych ekskluzywnych ofert dla KLUBOWICZÓW (rabatów i bonów), po przedstawieniu karty KLUBOWEJ lub numeru członkowskiego. 

Zarówno ORSAY, jak i nasi zleceniodawcy przetwarzają dane w celu wdrożenia systemu KARTY KLUBOWEJ i ustalenia bilansu punktowego członków KLUBU. ORSAY wykorzystuje te dane również do własnych celów reklamowych, analiz klientów oraz do wysyłania informacji, ofert i personalizowanych reklam drukowanych do KLUBOWICZÓW, pod warunkiem, że KLUBOWICZ udzielił na to ORSAY odrębnej zgody, a także na komunikację e-mail i/lub SMS.
Nie ma prawnego obowiązku udostępniania swoich danych dla ORSAY. Klienci nie mogą jednak dołączyć do KLUBU ORSAY, jeśli nie podadzą wymaganych danych. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoby, które nie podadzą swoich danych, nie poniosą żadnych niedogodności prawnych, ale jednocześnie nie będą mogły dołączyc do KLUBU ORSAY i korzystać ze specjalnych ofert i usług.

KLUBOWICZ ORSAY ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, wysyłając wiadomość e-mail na adres club@orsay.com lub pocztą na adres:

ORDIPOL sp. z o.o.
ul. Logistyczna 1
55-040 Bielany Wrocławskie
Polska

W takim przypadku nie jest jednak możliwe dalsze uczestnictwo w KLUBIE ORSAY. Członek KLUBU może skontaktować się z ORSAY w dowolnym momencie, korzystając z wyżej wymienionych danych kontaktowych, w celu uzyskania informacji o przechowywanych danych, w przypadku innych pytań i wątpliwości lub pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w KLUBIE ORSAY.

11. DPD ZWRACA ETYKIETĘ

Integracyjna etykieta zwrotna DPD (Direct Parcel Distribution).
Na stronie DPD (https://www.dpd.com/pl/pl/) znajduje się link do zakupu etykiety zwrotnej. Nie przekazujemy żadnych danych do DPD.
Wszystkie dane wprowadzone na stronie DPD podlegają wytycznym DPD dotyczącym ochrony danych.
Wytyczne DPD dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem: https://www.dpd.com/pl/pl/o-dpd/ochrona-danych-osobowych