Adatvédelmi politika 2018


TARTALOM:

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
3. A WEBÁRUHÁZI ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK KEZELÉSÉNEK CÉLJA, ALAPJA, IDEJE ÉS KÖRE 
4. A WEBÁRUHÁZ ADATAINAK TOVÁBBÍTÁSA AZ ADATOK ÁTVEVŐI
5. PROFILALKOTÁS A WEBÁRUHÁZBAN
6. AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA
7. SZEMÉLYISÉGI JOGOK, AZ ÉRINTETT JOGAI
8. SÜTIK (COOKIES) ÉS AZ ADATOK ELEMZÉSE A WEBÁRUHÁZBAN
9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10. INFORMÁCIÓK AZ ÜZLETEINKRŐL
11. KLUBU ORSAY

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A Webáruház jelen adatvédelmi szabályzata tájékoztató jellegű, ami azt jeleni, hogy a szolgáltatások igénybe vevőinek  és a Webáruház ügyfeleinek kötelességeit nem tárgyalja, továbbá azok meghatározásának alapjául nem szolgál. Az adatvédelmi szabályzat mindenekelőtt a wWebáruházi , a felhasználóinak személyes adataiok Adatkezelő általi  feldolgozására kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza, ezen belül a személyes adatok feldolgozásának kezelésének alapelveijait, céljait és körét, illetve azoknak a személyeknek a jogait, akikre az adatok vonatkoznak, valamint információkat a Webáruházban használt sütik és elemzési eszközök alkalmazására vonatkozóan. 

1.2. A Webáruház közvetítésével gyűjtött személyes adatok Kezelője az ORSAY GMBH társaság (székhelye: Im Lossenfeld 12, 77731 Willstätt - Sand, Németország, levelezési címe: ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie), mely a Freiburg és Br Területi Bíróság által kezelt Cégjegyzékben az alábbi nyilvántartási szám alatt szerepel: HRB 370336, e-mail cím: info@orsay.com, telefonszám: + (48) 801 367 729, fax: +(48) 71 734 89 99, a továbbiakban: Adatkezelő 

1.3. A Webáruházban az Eladó és a Szolgáltató valamint Adatfeldolgozó az MDO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 1132 Budapest, Váci út 30.;cégjegyzékszám: 01-09-681520, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, e-mail címe: info@orsay.com, a továbbiakban: „MDO”).

1.4. Az Adatkezelő által kijelölt Személyes adatok védelméért felelős felügyelő elérhetősége: datenschutz@orsay.com

1.5. A Webáruházban a személyes adatokat az Adatkezelő dolgozza fel, az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően, különös tekintettel az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú, 2016. április 27-i keltezésű, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint az 95/46/EK számú irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletnek megfelelően (a személyes adatok védelméről szóló általános rendelet) – a továbbiakban: „GDPR” vagy „GDPR rendelet”. A GDPR rendelet (a „Rendelet”) hivatalos szövege magyar nyelven: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU 

1.6. A Webáruház használata, ezen belül a boltban való vásárlás önkéntes alapú. Hasonlóképpen ezzel kapcsolatosan a személyes adatok megadása, a webáruházi szolgáltatásokat igénybe vevő vagy Ügyfél részéről önkéntes, két kivétellel: (1) az Eladóval való szerződések megkötése – a Webáruház honlapján és a Általános Szerződési Feltételekben és a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott esetekben és körben az adás-vételi- vagy elektronikus szolgáltatásra szóló szerződés, illetve egyéb szerződések megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatok meg nem adása a szerződés megkötését lehetetlenné teszi. A személyes adatok megadása a fent említett esetben kötelező jellegű, így az Adatkezelővel szerződni kívánó személy a szükséges és kért adatokat megadni köteles. A mindenkori szerződések megkötéséhez szükséges adatok köréről a Webáruház honlapja, illetve szabályzata rendelkezik. (2) az Adatkezelőre vonatkozó jogszabály által meghatározott esetben – a személyes adatok kezelésével az Adatkezelő a jogszabály által meghatározott szerinti kötelességét teljesíti, mely az általánosan érvényben lévő jogszabályokon alapul, melyek kötelezik az Adatkezelőt a személyes adatok kezelésére (pl. a személyes adatok kezelése könyvelés és adózás céljából) az adatok hiánya pedig lehetetlenné teszi ezen kötelezettségek teljesítését. 

1.7. Az Adatkezelő különös gondossággal jár el azon személyek érdekeinek védelme céljából, akiknek a személyes adatait kezeli, mely során biztosítja, hogy az általa gyűjtött adatok: (1) kezelése a jogszabályok szerint történik, (2) gyűjtése a jogszabályok által meghatározott, illetve azoknak megfelelő célokból történik, és az adatokat további kezelésre nem továbbítja (3) az adatkezelés céljainak megfelelő adatok helyesbítése, (4) a személyes adatok azonosítási célú tárolása nem lépi túl az ezen cél eléréséhez szükséges időtartamot (5) a személyes adatok biztonságát szavatoló tárolás, ezen belül védelem a nem megengedett vagy jogszabályoknak nem megfelelő adatkezelés ellen, illetve véletlenszerű elvesztésük, megsemmisítésük vagy sérülésüktől, megfelelő műszaki vagy szervezési eszközök alkalmazásával. 

1.8. Figyelembe véve az adatkezelés jellegét, körét, kontextusát és céljait, illetve a természetes személyek szabadsága és jogai sérülésének kockázatát, mely különböző mértékkel és súllyal bírhat, az Adatkezelő mindig a megfelelő technikai és szervezési megoldásokat alkalmazza annak érdekében, hogy az adatkezelés mindig a jelen szabályzatnak valamint a Rendeletnek megfelelően történjen, s hogy ez igazolható legyen. Ezek a szabályzatok szükség esetén átvizsgálandók és frissítendők. Az Adatkezelő technikai megoldásokat alkalmaz annak érdekében, hogy a felhasználók által küldött adatokat arra jogosult személyek ne ismerhessék meg és ne módosíthassák. 

1.9. Minden szó, kifejezés és rövidítés, mely a jelen adatvédelmi szabályzatban szerepel és nagy betűvel kezdődik (pl. Eladó, Webáruház, Elektronikus Szolgáltatás) az Általános Szerződéis Feltételekben megadott meghatározás szerint értendő, mely Általános Szerződési Feltételek a Webáruház honlapján elérhető. 

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

2.1. Az Adatkezelő jogosult a személyes adatok kezelésére azokban az esetekben amikor – és abban a körben, melyben – legalább az alábbi feltételek egyike teljesül: (1) a személy, akire az adatok vonatkoznak hozzájárul a saját személyes adatainak kezeléséhez egy vagy több meghatározott cél érdekében, (2) az adatok kezelése nélkülözhetetlen a szerződésben foglalt cél teljesüléséhez, mely dokumentum egyik szerződő fele az a személy, akire a megadott személyes adatok a szerződés megkötése előtt is hatályosak (3) a kezelés az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy (4) az adatok kezelése a Adatkezelő vagy egy harmadik fél által érvényesíthető jogilag megalapozott érdekekből fakadó célok teljesítéséhez szükséges, azon esetek kivételével, melyek során a fenti érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek azon személy érdekei, akire a megadott személyes adatok vonatkoznak, és amelyek védelmét ezen személy igényli, különös tekintettel azokra az esetekre, melyekben e személy még gyerek. 

2.2. A személyes adatok az Adatkezelő által történő kezeléséhez jelen szabályzat 2.1. pontjában részletezett feltételek legalább egyikének teljesülése szükséges. A Szolgáltatásokat Igénybevevők és a Webáruház ügyfelei személyes adatainak kezelési alapjairól az Adatvédelmi Szabályzat következő pontja rendelkezik – a meghatározott célból megadott személyes adatok Adatkezelő általi kezelése tekintetében. 

3. A WEBÁRUHÁZI ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA, ALAPJA, IDŐTARTAMA ÉS KÖRE 

3.1. Az Adatkezelő által történő, a szolgáltatást Igénybeveő vagy a Webáruház ügyfele által megadott személyes adatok kezelése minden esetben a szerződés tárgyát képező tevékenységből fakad. Például amennyiben az Ügyfél úgy dönt, hogy a Webáruházban vásárolt terméket személyesen veszi át, úgy személyes adatai csak a létrejött adásvételi szerződés teljesítése céljából kerülnek kezelésre és nem kerülnek továbbításra a futárszolgálat felé.

3.1. Az Adatkezelő a Webáruházban közölt személyes felhasználói adatokat az alábbi módon dolgozhatja fel:

4. A WEBÁRUHÁZ ADATAINAK TOVÁBBÍTÁSA AZ ADATOK ÁTVEVŐI

4.1. A Webáruház megfelelő működése érdekében, ezen belül az adásvételi szerződések teljesítése érdekében szükséges az, hogy az Adatkezelő külső alanyok szolgáltatásait vegye igénybe (pl. szoftverszolgáltató, futárszolgálat, fizetéseket kezelő alany). Az Adatkezelő csakis olyan alanyok szolgáltatásait veszi igénybe, akik biztosítják a megfelelő garanciákat arra vonatkozóan, hogy megfelelő technikai és szervezési eszközöket alkalmaznak úgy, hogy az adatkezelés a GDPR rendelet elvárásainak megfeleljen, és védje azon személyek jogait, akikre vonatkoznak az adatok.  

4.2. Az adatok Adatkezelő általi továbbadása nem történik meg az adatvédelmi szabályzatban foglalt valamennyi esetben és valamennyi alany felé – az Adatkezelő csakis abban az esetben és körben ad tovább adatokat, amennyiben a szerződésben foglalt cél eléréséhez ez nélkülözhetetlen. Például, amennyiben az Ügyfél a személyes átvétel lehetőségével él, abban az esetben személyes adatai nem kerülnek továbbításra az Adatkezelővel együttműködő szállítmányozó felé, kizárólag az Adatfeldolgozó részére kerülnek cégcsoporton belül átadásra.

4.3. A szolgáltatásokat Igénybevevők és a Webáruház Ügyfeleinek személyes adatai a következő csoportoknak adhatók tovább:

4.3.1. szállítók / futárszolgálatok – amennyiben az Ügyfél a Webáruházi vásárlása során futárszolgálat általi 
kézbesítést jelöl meg, úgy az Adatkezelő továbbítja az Ügyfél személyes adatait a választott szállító felé, vagy az Adatkezelő megrendelésére küldemények kézbesítésével foglalkozó közvetítőnek, olyan körben, amely a szerződésben foglalt cél eléréséhez feltétlenül szükséges.

4.3.2. elektronikus fizetéseket vagy bankkártyával végzett fizetéseket kezelő alanyok – amennyiben az Ügyfél a Webáruházban elektronikus fizetést vagy kártyával történő fizetést választ az Adatkezelő továbbítja az Ügyfél személyes adatait azon egységnek, mely a Webáruház számára az Adatkezelő megrendelésére kezeli a fenti fizetéseket, olyan körben mely nélkülözhetetlen az Ügyfél által kezdeményezett pénzügyi tranzakció lebonyolításához.

4.3.3. Az Adatkezelőt ellátó szolgáltatók azok, akik az Adatkezelőt olyan technikai, számítástechnikai és szervezési megoldásokkal látják el, melyek gazdasági tevékenység folytatását teszik lehetővé, ezen belül a Webáruház vezetését és Elektronikus Szolgáltatások nyújtását (főként a Webáruház vezetéséhez szükséges szoftverszolgáltatások, elektronikus levelezőrendszer és hosting szolgáltatások, illetve a cég vezetéséhez szükséges szoftver, és technikai támogatást nyújtó szolgáltatók, marketing szoftverek és szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, archiváló szolgáltatások, vagyonvédelmi szolgáltatók) – az Adatkezelő az Ügyfél személyes adatait a vele szerződésben álló szolgáltató(k)nak továbbítja, de csak azon esetekben és hatáskörben, melyek megfelelnek a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak.

4.3.4. könyvelési, jogi, és tanácsadói szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, melyek az Adatkezelőnek könyvelői, jogi, vagy tanácsadói támogatást nyújtanak (különösen könyvelői iroda, ügyvédi iroda, pénzbehajtó) – az Adatkezelő az Ügyfél személyes adatait vele szerződésben álló szolgáltatóknak továbbítja, de csak azon esetekben és hatáskörben, melyek megfelelnek a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak.

 

5. PROFILALKOTÁS A WEBÁRUHÁZBAN

5.1. GDPR rendelet kötelezi az Adatkezelőt arra, hogy tájékoztatást adjon az automatizált módon történő adatszerzésről, ezen belül a profilalkotásról, melyet a GDPR rendelet 22. cikkelyének 1. és 4. bekezdése taglal. A fenti esetekben az adatszerzés menetével, jelentésével és a kapott adatok kezelésének következményeivel kapcsolatos információkkal mindazon személyeknek rendelkeznie szükséges, akikre azok vonatkoznak. Mindezeket figyelembe véve az Adatkezelő az Adatvédelmi szabályzat jelen pontjában informál a lehetséges profilalkotásról. 

5.2. Az Adatkezelő a Webáruházban profilalkotást direktmarketing céljából végezhet, mely nem befolyásol az adásvételi szerződés megkötése vagy annak visszautasítása, illetve nincs hatással a Webáruházi Elektronikus Szolgáltatások igénybevételi lehetőségeire. A Webáruházban alkalmazható profilalkotás eredményeként az adott személy kaphat kedvezményt, akciós kódot, emlékeztetőt be nem fejezett vásárlásról, termékajánló értesítést, amely személyes érdeklődési körének és preferenciáinak megfelelő, vagy a Webáruház sztenderd ajánlatánál kedvezőbb ajánlatot. A profilalkotástól függetlenül az adott személy eldöntheti, hogy igénybe veszi-e a felkínált kedvezmény(eke)t és vásárol-e a Webáruházban.  

5.3. A profilalkotás az adott személy Webáruházi honlapon végzett tevékenységének automatizált elemzésén és előrejelzésén alapul, így pl. kiválasztott termék Kosárba helyezése, az adott Termék honlapjának megtekintése a Webáruházban, illetve adott Webáruházban történt korábbi vásárlások történetének elemzésével. Az ilyen profilalkotás feltétele, hogy az Adatkezelő rendelkezzen az adott személy adataival, s így pl. akciós kódot küldhet részére.

5.4. Az a személy, akire az adatok vonatkoznak, jogosult arra, hogy az automatizált elemzésen alapuló javaslatot figyelmen kívül hagyja, azzal kapcsolatos döntését egyéb módon hozza meg, melyek adott személlyel szemben jogi következményekkel nem járnak.

6. AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA 

6.1. A Webáruház megfelelő működéséhez, ezen belül a létrejövő szerződések teljesítéséhez nékülözhetetlen, hogy az Adatkezelő külső alanyok szolgáltatásait vegye igénybe. Az Adatkezelő csakis olyan adatfeldolgozók szolgáltatásait veheti igénybe, akik garantálják a megfelelő technikai és szervezési eszközök bevezetését oly módon, hogy az adatkezelés megfeleljen a GDPR rendeletnek és védje azoknak a személyeknek a jogait, akikre vonatkoznak az adatok. A személyes adatok továbbíthatók harmadik országbeli vagy nemzetközi szervezet felé virtuális meghajtó felhasználása kapcsán, hírlevél-küldő szoftver használata okán, vagy egyéb olyan termékek miatt, melyek nélkülözhetetlenek a gazdasági tevékenység folytatásához. A személyes adatok biztonságát ebben az esetben a megfelelő szintű biztonsági intézkedések alkalmazása szavatolja, melyekkel egyidejűleg az adatok átvevőjénél is megköveteljük a megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazását (Privacy Shield szoftver, sztenderd, Európai Tanács által elfogadott szerződéses záradékok, a GDPR rendelet 93. cikkely 2. bekezdésében említett ellenőrző eljárásnak megfelelően, sztenderd, az ellenőrző szerv által elfogadott, személyes adatok védelmére vonatkozó záradékok, illetve egyéb, a GDPR rendelet 46. cikkely 2. bekezdésében említett záradékok). Az adatok átadása az Adatkezelő részéről nem történik meg minden esetben és minden adatvédelmi szabályzatban említett átvevő vagy átvevői csoport felé - az Adatkezelő az adatokat abban az esetben és olyan mértékben továbbítja, ha ez nélkülözhetetlen az adott cél eléréséhez. 

7. SZEMÉLYISÉGI JOGOK, AZ ÉRINTETT JOGAI

7.1. Az adatok hordozhatóságához, helyesbítéséhez, korlátozásához vagy törléséhez való jog - az érintett személy jogosult arra, hogy hozzáféréssel rendelkezzen a saját személyes adataihoz, azok helyesbítéséhez, törléséhez („elfelejtéshez való jog”), kezelésük korlátozásához, vagy a kezelés tiltásához, illetve jogosult adatai hordozhatóságához. Az Adatkezelő ebben az esetben nem kezelheti az érintett személyes adatait, ha csak nem bizonyítja, hogy azok kezelése jogilag megalapozott, mely jogalap elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel és szabadságjogaival szemben. A fent említett jogosultságok érvényesítésének részletes feltételeit a GDPR rendelet 15-21. cikkelyei tárgyalják.  

7.2. Hozzájárulás visszavonásához való jog, bármikor– az érintett személy jogosult arra, hogy az Adatkezelő által feldolgozott adatok kapcsán adott hozzájárulását (GDPR rendelet 6. cikkely 1. bekezédése a) alpontja vagy 9. cikkely 2. bekezdése a) alpontja) bármikor visszavonja, mely visszavonás hatálya nem terjed ki annak kinyilvánítása előtt feldolgozott adatokra. A hozzájárulás visszavonásának a joga azokra az adatokra terjed ki, amit az Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezel.

7.3. A Felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtásához való jog – az érintett személy jogosult arra, hogy a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be a GDPR rendeletben meghatározott módon és eljárás keretében, illetve az adott ország hatályos jogszabályai szerint. Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) A Hatóság az érintetti jogok érvényre juttatását a honlapján elérhető formalevelek kibocsátása útján segíti elő. Németországban a felügyelő szerv a Személyes Adatok védelméért és Információs Szabadságért felelős föderációs Képviselő (Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit), valamint a területi felügyelő szervek. 

7.4. Tiltakozáshoz való jog – az érintett személy jogosult arra, hogy személyes adatai kezelése ellen bármikor tiltakozzon, különös tekintettel a rendelet 6. cikkely 1. bekezdése e) alpontja alapján (közérdekű feladat vagy közérdek) vagy f) alpontja alapján (az Adatkezelő jogilag megalapozott érdeke), ezen belül profilalkotás esetében – külön jogszabályok alapján. Az Adatkezelő ebben az esetben nem dolgozhatja fel az érintett személyes adatait. Az Adatkezelő ebben az esetben nem dolgozhatja fel az érintett személyes adatait, ha csak nem bizonyítja, hogy azok kezelése jogilag megalapozott, mely jogalap elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel és szabadságjogaival szemben. 

7.5. A direkt marketing elleni tiltakozáshoz való jog - amennyiben a személyes adatok direkt marketing céljából kerülnek kezelésre, az érintett személy jogosult arra, hogy bármikor megtiltsa adatainak direkt marketing célú felhasználását, beleértve a profilalkotás esetét is.

7.6. Az adatvédelmi szabályzat jelen fejezetébenemlített jogosultságok érvényesítése érdekében kapcsolatba léphetnek az Adatkezelővel, megfelelő írásos üzenet vagy e-mail megküldésével a Személyes Adatok védelméért felelős Felügyelő címére, melyet az Adatkezelő vagy Eladó jelölt ki az adatvédelmi szabályzat elején, illetve a Webáruház honlapján elérhető kapcsolatfelvételi űrlap alkalmazásával. 

8.  SÜTIK (COOKIES) ÉS AZ ADATOK ELEMZÉSE A WEBÁRUHÁZBAN

8.1. A sütik (cookies) kis méretű információcsomagok, melyeket a Webáruház szerverei küldenek a Webáruházat látogató személyek eszközeire (pl.: számítógép, laptop, okostelefon) A süti fájlokra vonatkozó részletes információkat, illetve a történetüket itt találhatja meg:  https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti.

8.2 Az Adatkezelő a sütikben lévő adatokat az alábbi célokból dolgozhatja fel:

8.2.1. a Webáruházba bejelentkezettek azonosítása a bejelentkezés idejének mutatása.

8.2.2. a kosárba helyezett termékek mentése, megrendelés leadása céljából;

8.2.3. a Webáruház felületén kitöltött űrlapok, kérdőívek és az azokban megadott adatok mentése, illetve a bejelentkezési adatok mentése

8.2.4. a Webáruház kezelőfelületének az érintett személy preferenciáihoz való igazítása (pl: színek, betűméret, honlap elrendezése tekintetében,valamint a Webáruház használatának optimálizációja érdekében);

8.2.5. a Webáruház látogatottságát kimutató anonim elemzések rögzítése;

8.2.6. remarketing céljából, azaz a Webáruházat látogatók viselkedésének vizsgálata céljából a cselekvésük anonim elemzése (pl.: ismételt látógatások a megadott honlapokon, kulcsszavak stb.) profilalkotás okán, illetve az előrejelzett érdeklődéshez igazított reklámok biztosítása okán abban az esetben is, amikor más, a Google Inc. valamint Facebook Ireland Ltd reklámhálózathoz tartozó internetes honlapokat látogatnak meg. A remarketing szolgáltatásokat a RTB House GmBH (Kurfurstendamm 226, 10719 Berlin, Németország), Criteo GmBH Gewurzmuhlstr. 11, 80538 München, Németország), valamint Conversion Labs sp. z o.o., (ul.Bonifraterska 17, 00-203 Varsó) végzi.

8.3. Az internes böngészők többsége alapértelmezetten engedélyezi a süti fájlok mentését. Minden felhasználónak lehetősége van arra, hogy a süti fájlok használatának feltételeit az internetes böngészőjében alkalmazott egyéni beállításokkal szabályozza. Ez azt jelenti, hogy többek között részben korlátozhatja (pl.: ideiglenesen) vagy teljesen kikapcsolhatja a süti fájlok mentésének lehetőségét – ez utóbbi eset azonban kihatással lehet a Webáruház egyes funkcióira (például a megrendelés leadása a megrendelési űrlap alkalmazásával lehetetlenné válik, figyelembe véve azt, hogy a termékek a Kosárban nem kerülnek mentésre a megrendelés további lépései során).

8.4. Az internetes böngésző beállításai a sütik vonatkozásában lényegesek a Webáruházunk sütik használatára vonatkozó felhasználói hozzájárulás szempontjából – a jogszabályok szerint egy ilyen hozzájárulást ki lehet fejezni az internetes böngésző beállításain keresztül. Amennyiben a felhasználók nem adják hozzájárulásukat a sütik alkalmazásához, böngészőjük vonatkozó beállításait ennek megfelelően módosíthatják.

8.5. A sütikre vonatkozó beállítások módosítására a legnépszerűbb internetes böngészők súgójában van lehetőség, valamint közvetlenül az alábbi honlapok egyikén. (elég az adott linkre rákattintani) :

8.6.  Az Adatkezelő összegyűjti és tárolja a honlap látogatása során készült szervernapló fájlt, mely többek között tartalmazza az internetes kapcsolatra vonatkozó információkat a Webáruház honlapjának megjelenítése céljából: az IP címet, a csatlakozás dátumát és óráját, az átküldött adatok mennyiségét és a felhasználó internetszolgáltatóját (hozzáférés adatai). Ezek az adatok anonim adatok és az elemzésük csakis a honlap problémamentes működése céljából történik, valamint a szolgáltatásaink javítása céljából.

8.7.  Az Adatkezelő a Webáruháznál a Google Analytics, Universal Analytics szolgáltatásokat használhatja, mely szolgáltatásokat a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) társaság nyújtja. Ezek a szolgáltatások segítik az Adatkezelőnek a Webáruházra vonatkozó látogatottsági adatok elemzését. Az összegyűjtött adatok a fentebb részletezett, anonim módon kerülnek kezelésre (ezek az úgynevezett felhasználási adatok, melyek lehetővé teszik a személy azonosítását) a Webáruház karbantartásához segítséget nyújtó statisztikák generálásához. Ezek az adatok gyűtő és anonim jellegűek, azaz nem tartalmaznak a Webáruházat látogatókra vonatkozó privát adatokat. Az Adatkezelő a fentebb megadott szolgáltatások használata során olyan forrásadatokat gyűjt, amelynek célja a Webáruház látogatottságának növelése. Így például a Webáruház honlapján való viselkedés, használt böngészők és eszközök, IP cím és domain, földrajzi adatok és demográfiai adatok (kor, nem), valamint az édeklődési kör. Az érintettszemély ezen adatok továbbítását a Google Analytics segítségével a Webáruház felületein megtagadhatja. Erre a célra a Google Inc. által adott kiegészítés használható, mely az alábbi linken érhető el:     
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

8.8.  Az Adatkezelő a Webáruházban használhatja a Google Inc.(1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) társaság által nyújtott Double Click szolgáltatást. A Google társaság által nyújtott Double Click szolgáltatás arra használja fel a sütiket, hogy a felhasználó érdeklődési körének megfelelő reklámokat biztosítsa. A böngésző a felhasználót egy anonim azonosítóval látja el, melynek követése által a böngésző rögzíti, hogy a felhasználó mely reklámokra kattintott. A sütik semmilyen személyes adatot nem tartalmaznak. A DoubleClick süti fájlok alkalmazását Google honalpok és partner honlapjai teszik lehetővé így, az előző, a Szolgáltató honlapján, vagy más honlapokon tett látogatások alapján jelenítse meg a reklámokat. A sütik által generált információkat a Google továbbítja az USA-ban lévő szerverre elemzés és tárolás céljából. A Google betartja a  EU-USA között megkötött szerződésben lévő személyes adatok védelmére vonatkozó, védő pajzsokról szóló feltételeket, melyeket az USA Kereskedelmi Minisztériuma teljesít. A fentebb megnevezett adatok átadása a Google részéről harmadik személyek részére csakis jogszabályok alapján, illetve a megrendelés adatainak feldolgozásával történik. A Google semmilyen esetben nem fogja összekapcsolni a felhasználó adatait más, Google által gyűjtött adatokkal.

8.9.  Az Adatkezelő a Webáruházban használhatja a Google Maps funkciót, melyet a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) biztosít számára. A fenti szolgáltatás lehetővé teszi az interaktív térképek megjelenítését a Webáruház felületén, illetve a térkép funkcióinak használatát. A honlap látogatása során a Google információt kap arról, hogy a Szolgáltatás Igénybevevője a megfelelő honlapot választotta ki. Ezenkívül a Google helyadatokat gyűjthet a felhasználóról mobiltelefon által kibocsátott GPS jel vagy hozzávetőleges lokálizáció által. Amennyiben a felhasználó eközben saját google fiókjába is be van jelentkezve, a fent nevezett adatok automatikusan szinkronizálásra kerülnek. A Google olyan adatokat tárol, mint a felhasználói profilok, melyeket reklám vagy piackutatás céljából használ fel. A Szolgáltatás Igényvbevevője jogosult arra, hogy megtagadja egy ilyen profil létrehozását, azonban amennyiben ezen jogával élni szeretne, kapcsolatba kell lépnie a Google-lal. Bővebb információt az adatok céljáról és felhasználási köréről, valamint a Google általi fkezelésükről, továbbá a Szolgáltatást Igénybevevő jogairól, ezen belül az adatvédelmi beállításokról, a Google adatvédelmi szabályzatában talál: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

8.10. Az Adatkezelő a Webáruházban használhatja a portálok úgynevezett kapcsolóit: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube (Youtube Video Plugin). Facebook és Instagram portálokat a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irország). A Google+ és Youtube portálokat a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) látja el.  A Twister portált a Twitter Inc. (1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) látja el. Az  Instagram portált az  Instagram LLC (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) látja el. A használó böngészője kapcsolatot teremt a Facebook-kal, Google-lel, Twitterrel, Instagrammal, Pinteresttel vagy  Youtube-bal. A plug-in tartalmát közvetlenül küldik el a böngésző megfelelő szállítójához, és integrálják a honlapon. A plug-in integrálásával a szolgáltatások beszállítói információkat kapnak arra vonatkozóan, hogy a felhasználók függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e felhasználói fiókkal és/vagy be vannak-e jelentkezve, a megfelelő honlapot jelenítették meg. Ezek az információk (ezen belül az IP cím) továbbításra kerülnek a böngészőhöz a megfelelő beszállító USA-beli szerveréhez és ott tárolják azokat. Amennyiben a Szolgáltatás Igénybevevője be van jelentkezve az egyik szolgáltatásba, a fentebb megadott portálok kezelői összepasszolhatják az internetes honlapon való látogatást a Szolgáltatás Igénybevevője a fentebb megadott alanyok portáljain. Abban az esetben ha a plug-in-ek inteakcióba lépnek, például  a "Tetszik", "+1", "Twitter" vagy "Instagram" gomb megnyomásával az információk azokról az interakciókról szintén elküldésre kerülnek közvetlenül a fentebb megadott szolgáltatások szervereihez, és ott tárolják őket. Az adatok gyűjtésének célja és köre, valamint további feldolgozásuk, és felhasználásuk a beszállítók részéről, valamint a megfelelő jogosultságok és beállítási lehetőségek az adatvédelem tekintetében az adatvédelemre vonatkozó információkban, az alábbi alanyok honlapjain:

                     Facebook adatvédelmi szabályzata: http://www.facebook.com/policy.php
                     Google adatvédelmi szabályzata: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=ZZ
                     Twitter adatvédelmi szabályzata: https://twitter.com/privacy
                     Instagram adatvédelmi szabályzata: https://help.instagram.com/155833707900388
                     Pinterest adatvédelmi szabályzata: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

A Szolgáltatás Igénybevevője a fentebb megnevezett plug-inokkal való gyűjtött adatok és az adott szolgáltatásban lévő profiljával való összekapcsolásának megakadályozása céljából mielőt meglátogatá a honlapunkat kijelntkezhet az adott szolgáltatásból. Az Igénybevevő teljesen leblokkolhatja a plug-ineket a böngésző kiegészítőivel, például a „NoScrip” blokkolóval (http://noscript.net/).

8.11.  Az Adatkezelő a Webáruháznál használhatja a Akanoo szolgáltatást, mely szolgáltatást az Akanoo GmbH, (Mittelweg 121, 20148 Hamburg, Németország) társaság biztosítja. Az Akanoo süti fájlokat használ, melyek segítenek elemezni azt, hogy az Igénybevevők milyen módon használják a Webáruház honlapját. Az Akanoo által generált információkat továbbítják Németországban lévő Akanoo GmbH szerveréhez, és ott tárolják őket. Az Akanoo felhasználja ezeket az információkat arra, hogy kövesse a Bolt látogatóinak a viselkedését, anonim adatok felhasználásával. Az Akanoo plug-in lehetővé teszi a használó, az internetes honlapon való, profiljának a megismerését és értékelését, valamint a honlap használatával kapcsolatos elemzések és optimálizációs szolgáltatások biztosítását az AdatKezelő részére. Az IP cím, melyet a böngésző Akanoo közvetítésével küldi meg, mentés előtt rövidítésre kerül, úgy hogy nem lehetséges a konkrét személy közvetlen azonosítása. A használó anonim profilja nincs összekapcsolva a Szolgáltatás Igénybevevője személyes adataival. Az Igénybevevő blokkolhata az összegyűjtött adatok további elemzését, azáltal hogy törli a mentett süti fájlokat a böngészője beállításaiban. Az Igénybevevő lemondhat a süti fájlok mentéséről úgy, hogy a böngészőben megfelelő beállításokat választ ("Do-Not-Track").

8.12.  Az Adatkezelő a Webáruháznál használhatja az AppsFlyer Ltd. (100 1st Street, 25th floor, San Francisco, California 94105 USA) társaság által biztosított AppsFlyer szolgáltatást. Az AppsFlyer tartalmazza az Ügyfelek tulajdonságaira és tevékenységére vonatkozó információkat. Az AppsFlyer megszerzi ezeket az információkat az adatküldés kapcsán, a szerverekre az SDK-ra. Az SDK által összegyűjtött adatok olyan információkat tartalmaznak mint: IP cím, használó, platform, SDK verziója, használó anonim ID-ja, a Developer Key időbeli jelölés, berendezések azonosítói, olyan mint: IDFA (reklámadók azonosítója), Google ID, beredezés modellje, gyártása, operációs rendszer verziója, események a Webáruháznál valamint a hálózat állapota (WiFi/ 3G). Az AppsFlyer által összegyűjtött Használó adatait ismertetik Orsay-el az alkalmazás működésének elemzése céljából. Amennyiben a végfelhszanáló nem járuk hozzá az adatok gyűjtéséhez  az AppsFlyer alkalmazás nem fogja ezt tenni a jövőben az adott berendezésen. Az AppsFlyer alkalmazás elemző nyomozása leállításra kerül mindegyik alkalmazásban.

8.13. Az Adatkezelő a Webáruháznál használhatja az Ve Global UK Limited (White Collar Factory, Old Street Yard, London, England, EC1Y 8AF) társaság által biztosított Ve Interactive szolgáltatást. A Ve Interactive összegyűjti a Bolt honalpját látogató Igénybevevők adatait a süti fájokon keresztül, illetve egyéb hasonló technológiákon keresztül. A Ve által használt technológiáról szóló részletes információk a Ve sütikre vonatkozó adatvédelmi szabályzatában találhatóak: https://www.ve.com/pl/polityka-prywatnosci.  A Ve összegyűjti a használók személyes adatait, különösen az elérhetőségi és viselkedési adatokat. A Ve felhasználja ezeket a személyes adatokat arra, hogy elemezze a használó egyéni preferenciáit, illetve a használó internetes tapasztalatai személyre szabása céljából, például azáltal, hogy a Webáruház internetes honlap látogatása során személyre szabott ajánlatokat jeleni meg, illetve hasonló módon személyre szabja a Webáruház a honlapját, valamint az Adatkezelő internetes honlapja vagy harmadik alanyok honlapjai látogatása során személyre szabott reklámokat jelenítik meg neki. Az Igénybevevő elkerülheti a személyes adatai feldolgozását többféle módon is. A lehetséges opciók a Ve adatvédelmi szabályzatában találhatók többek között az opt-out gomb megnyomásával https://www.ve.com/privacy-policy#opting-out vagy za opt-ou IAB Europe mechanizmus használata az alábbi cím alatt: http://www.youronlinechoices.com/opt-out-interface.

8.14.  Az Adatezelő hozzáférhetővé teszi a Szolgáltatás Igénybevevőjének a FitFinder alakalmazás használatának a lehetőségét, melynek működtetője a Fit Analytics GmbH (Voigtstr 3., 10247 Berlin, Németország). Ez a funkció megkönnyíti a ruházat megfelelő méretének a kiválasztását, a preferenciáknak megfelelően. Az alkalmazás segítségével feldolgozzák az alábbi adatokat:  nem, testmagasság, súly, kor, referencia márkának a neve (opcióként), melltartó mérete, testalak típusa, a ruházat modelljére vonatkozó preferenciák, információk az előző vásárlásról. Az adatok anonim adatok, és az úgy nevezett süti fájlban tárolják őket. A szesszió süti fájljai, amennyiben nem törlik őket, azonosítják az Igénybevevőket mint a Webáruház használóját az első használattól számított 10 napon belül. Némelyik esetben a süti fájl lehetővé teszi a méretre vonatkozó azonnali javaslatokat a termék részletes honlapján, egyáránt az orsay.com honlapon, egyaránt más, FitFinderrel együttműködő boltok honlapjain.

8.15. Az Adatkezelő részt vesz különböző marketing partnerek partneri programjaiban, akik szöveges linkek formájában biztosítják a reklámok, arculati linkek, reklámbannerek, illetve bemeneti maszkok  integrációját. A marketing partnerek használják a süti fájokat, melyek lehetővé teszik a vitrin használatát. A marketing partnerek használják szintén az úgy nevezett Web Bacon jelzőket (láthatatlan grafika). Ezek a web Bacon jelzők használhatóak olyan információk értékelésére mint a latogatók forgalma ezeken a honlapokon. A süti fájlok által generált információk, valamint a navigációs jelzések, melyek vonatkoznak az internetes honlap használatára (ezen belül az anonim IP cím), valamint reklámformátumok biztosítására.  Ezek az információk továbbításra kerülnek a Kezelő partnerei szerveréhez, és ott tárolásra kerülnek. Ezeket az információkat továbbíthatják a saját keredkedelmi partnereinek. Az Adatkezelő partneri nem kapcsolják össze az Igénybevevő IP címét más adatokkal. Az Adatkezelő a fenti körben együttműködik az alábbi partnerekkel: Kwanko S.A. (60 boulvard Marechal Joffre, 92-340 Bourg la Reine, Franciaország), AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin, Németország), Convertiser Sp. z o.o., ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław).

8.16 A személyi adatok felhasználása a személyre szabott, Adnymics szórolapok nyomtatásához.
A rendeléseddel együtt egy személyre szabott ajánlatot is kaphatsz egy szórólap képében. A termékeket a korábbi vásárlásaid alapján válogatjuk ki. Az adatok felhasználásának jogi alapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f (pontja).
A személyre szabott ajánlat nyomtatásához szükség adatok feldolgozásában az Adnymics (Adnymics GmbH, székhelye Denisstraße 1b, 80335 München, Németország) cég segédkezik, mely működése során, az ORSAY Gmbh megbízásából, a megrendeléshez szükséges adatokra támaszkodik.
Az ajánlat az ORSAY internetes boltjában korábban nézett valamint vásárolt termékek alapján lett létrehozva.
Több információt az Adnymics adatfeldolgozásával kapcsolatban a https://adnymics.com/datenschutz/ oldalon közzétett Adatvédelmi Nyilatkozatban találsz.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Webáruház tartalmazhatja a más honlapokra vezető hivatkozásokat. Az Adatkezelő ajánlja, hogy miután átmegy rájuk ismerje meg az ott érvényes adatvédelmi szabályzattal. 

10.   INFORMÁCIÓK AZ ÜZLETEINKRŐL

Az üzletek területe részben kamerás megfigyelés alatt áll. Ennek célja a veszélyhelyzetek és bűncselekmények elkerülése, bizonyítékok gyűjtése. A videós megfigyelés alapja a 2005. évi CXXXIII. törvény, a mi esetünkben a fent feltüntetett okokból van rá szükség. Az adatokat legfeljebb 72 órán keresztül tároljuk, ezután törlésre kerülnek, amennyiben a feljebb feltüntetett cél nem igényli a megtartásuk.

11.  KLUB ORSAY

Pre vstup do KLUBU ORSAY je nutné uviesť Vaše meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia a dátum vyplnenia žiaodsti. Po registrácii Zákazníčka dostane členské číslo, ktoré môže vložiť k údajom v KLUBE ORSAY. Okrem toho registrujeme všetky údaje, ktoré sa vzťahujú k nákupom a sú uskutočnené členkou KLUBU (v kamennej predajni ORSAY, v internetovom obchode alebo v aplikácii ORSAY), výmeny a vrátenia tovaru alebo využitie iných exkluzívnych ponúk pre ZÁKAZNÍČKY KLUBU (zľavy a bonusy), po predložení KLUBOVEJ karty alebo členského čísla.

Rovnako ako ORSAY, tak aj naši zamestnanci spracovávajú KLUBOVÉ KARTY s cieľom zaznamenávať údaje do systému a spočítať bodov zákazníčok KLUBU. ORSAY tieto údaje využíva k vlastným reklamným cieľom, analýzam zákazníčok a k zasielaniu informácií, ponúk a personalizovaných tlačených reklám ZÁKAZNÍČKAM KLUBU, pod podmienkou, že ZÁKAZNÍČKA KLUBU poskytla ORSAY svoj súhlas a tiež súhlas ku komunikácii prostredníctvom e-mailu a/alebo SMS.
Neexistuje právna povinnosť k poskytovaniu Vašich údajov spoločnosti ORSAY. Zákazníčky sa nemôžu ku KLUBU ORSAY pridať, pokiaľ neuvedú požadované údaje. Poskytnutie údajov je absolútne dobrovoľné. Osoby, ktoré svoje údaje neuvedú, neponesú žiadne právne dôsledky, ale zároveň sa nebudú môcť pridať do KLUBU ORSAY a využiť špeciálne ponuky a služby.

ZÁKAZNÍČKA KLUBU ORSAY má právo kedykoľvek odstúpiť od svojho súhlasu s budúcimi následkami. Môže tak učiniť zaslaním e-mailu na adresu club@orsay.com alebo poštou na adresu:

ORDIPOL sp. z o.o.
ul. Logistyczna 1
55-040 Bielany Wrocławskie
Poľsko

V takom prípade však nie je možná ďalšia účasť v KLUBE ORSAY. Členky KLUBU môže ORSAY kedykoľvek kontaktovať, prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov s cieľom získať informácie o prechovávaných osobných údajoch, v prípade iných otázok a pochybností, ktoré sa vzťahujú k spracovaniu osobných údajov v KLUBE ORSAY.