Zásady ochrany osobních údajů 2018


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


INTERNETOVÉHO OBCHODU ORSAY.COM


OBSAH:


1.    OBECNÁ USTANOVENÍ
2.    PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
3.    ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD, DOBA A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODU
4.    PŘÍJEMCI ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODU
5.    PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODU
6.    PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ
7.    PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
8.    COOKIES V INTERNETOVÉM OBCHODU, PROVOZNÍ ÚDAJE A ANALÝZA
9.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.   INFORMACE O NAŠICH PRODEJNÁCH
11.   KLUBU ORSAY

1.    OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1    Tyto zásady ochrany osobních údajů Internetového obchodu mají pouze informační povahu, což znamená, že nestanovují povinnosti pro Zákazníky Internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují zejména pravidla týkající se zpracování osobních údajů Správcem Internetového obchodu, včetně právního základu, účelů a rozsahu zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů osob a také informace o používání cookie souborů a analytických nástrojů.

1.2    Správci osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím Internetového obchodu jsou společnost ORDICZECH, s.r.o., se sídlem Klimentská 1246/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 257 04 729, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62763 a společnost ORSAY GMBH (adresa sídla: Im Lossenfeld 12, 77731 Willstätt - Sand, Německo); zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem ve Freiburgu a Br. pod číslem HRB 370336, adresa elektronické pošty: info@orsay.com, kontaktní telefonní číslo: + (48) 801 367 729 a číslo faxu: + (48) 71 734 89 99 – dále jen „Správce”.

1.3    Prodejcem a Dodavatelem v Internetovém obchodu je společnost ORDICZECH, s.r.o., se sídlem Klimentská 1246/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 257 04 729, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62763

1.4    Kontaktní údaj na pověřence pro ochranu údajů jmenovaného Správcem: datenschutz@orsay.com.

1.5    Osobní údaje jsou Správcem v Internetovém obchodu zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR” nebo „nařízení GDPR”. Oficiální znění nařízení GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex%3A32016R0679

1.6    Využívání Internetového obchodu, včetně provádění nákupů je dobrovolné. Dobrovolné je také poskytnutí osobních údajů Zákazníkem v Internetovém obchodu, s výjimkou: (1) uzavírání smluv se Správcem – neposkytnutí osobních údajů potřebných k uzavření a plnění Kupní smlouvy nebo poskytování elektronické služby a jiných smluv se Správcem v případech a v rozsahu uvedeném na webových stránkách Internetového obchodu, Všeobecných obchodních podmínkách a v těchto zásadách ochrany osobních údajů má za následek, že uzavření takové smlouvy není možné. Poskytnutí osobních údajů je v takovém případě smluvním požadavkem, a pokud subjekt údajů chce se Správcem danou smlouvu uzavřít, je povinen tyto požadované údaje uvést.  Rozsah údajů vyžadovaných k uzavření smlouvy je vždy předem uveden na webových stránkách Internetového obchodu a ve Všeobecných obchodních podmínkách Internetového obchodu; (2) zákonné povinnosti Správce – poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem vyplývajícím z obecně platných právních předpisů, které Správci ukládají povinnost zpracovávat osobní údaje (např. zpracování údajů za účelem vedení účetnictví) a jejich neposkytnutí neumožní Správci tyto povinnosti splnit.  

1.7    Správce vynakládá maximální úsilí za účelem ochrany zájmů subjektů údajů a především je zodpovědný a garantuje, že osobní údaje jsou: (1) zpracovávány v souladu se zákonem; (2) shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; (3) přiměřené, relevantní a adekvátní ve vztahu k účelům, ke kterým jsou zpracovávány; (4) uchovávány v podobě umožňující identifikaci subjektu údajů, a to po dobu ne delší, než je to nezbytné k dosažení účelu zpracovávání a (5) zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany proti nedovolenému nebo nezákonnému zpracovávání a případnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to pomocí odpovídajících technických nebo organizačních opatření. 

1.8    S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracovávání i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, Správce zavádí příslušné technické a organizační opatření za účelem toho, aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracovávání je prováděno v souladu s nařízením GDPR. Tato opatření jsou v případě potřeby revidována a aktualizována. Správce používá technická opatření, která brání nepovolaným osobám získat a změnit osobní údaje zasílané elektronickou cestou.  

1.9    Veškerá slova, sousloví a zkratky uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů začínající velkým písmenem (např. Prodejce, Internetový obchod, Elektronická služba) je nutno chápat v souladu s jejich definicí uvedenou ve Všeobecných obchodních podmínkách Internetového obchodu dostupných na webových stránkách Internetového obchodu.  

2.     PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

2.1    Správce je oprávněn osobní údaje zpracovávat v nezbytném rozsahu a v případech, kdy je splněna nejméně jedna z následujících podmínek: (1) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů; (2) zpracovávání je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů; (3) zpracovávání je nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce; nebo (4) zpracovávání je nezbytné pro účely oprávněných zájmů realizovaných Správcem nebo třetí stranou, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, a to především v případě, kdy je subjektem údajů dítě.  

2.2    Pro zpracování osobních údajů Správcem je vždy vyžadována existence nejméně jednoho z právních základů uvedených v bodě. 2.1 zásad ochrany osobních údajů. Konkrétní důvody zpracovávání osobních údajů Zákazníků Internetového obchodu Správcem jsou uvedeny v následujícím bodě zásad ochrany osobních údajů – ve vztahu k danému účelu zpracovávání osobních údajů Správcem.

3.    ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD, DOBA A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODU 

3.1    Účel, právní základ, doba a rozsah zpracování údajů Správcem vyplývá vždy z činností prováděných Zákazníkem v Internetovém obchodu. Například, pokud se Zákazník rozhodne provést nákup v Internetovém obchodu a zvolí osobní odběr zakoupeného Zboží namísto dodání kurýrem, jeho osobní údaje budou zpracovávány za účelem plnění uzavřené Kupní smlouvy, avšak nebudou již poskytnuté dopravci zajišťujícímu pro Správce doručování zásilek.   

3.2    Správce může osobní údaje v Internetovém obchodu zpracovávat pro následující účely, v rozsahu, po dobu a dle právního základu uvedeného níže: 

Účel zpracování údajů
a Správce
Právní základ zpracování a doba 
uchovávání údajů 
Rozsah zpracovávaných údajů
Vytvoření zákaznického účtu na ORSAY.COM
ORSAY GMBH
 Článek 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR (souhlas) Jméno a příjmení, datum narození (nepovinný údaj), adresa elektronické pošty, Klubová karta (nepovinný údaj). 
Plnění Kupní smlouvy nebo poskytování Elektronických služeb nebo provedení opatření přijatých před uzavřením výše uvedených smluv na žádost tohoto subjektu údajů  
ORDICZECH, s.r.o.
Článek 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR (plnění smlouvy).
Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou pro plnění, ukončení nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.
Jméno a příjmení; adresa elektronické pošty; kontaktní telefonní číslo; dodací adresa (ulice, číslo popisné, číslo orientační, PSČ, město, země), adresa bydliště/podnikání/sídla (pokud je jiná, nežli dodací adresa).  
V případě Zákazníků, kteří nejsou Spotřebiteli, může Správce dodatečně zpracovávat firmu a daňové identifikační číslo (DIČ) Zákazníka.  
Uvedený rozsah je maximální – v případě např. osobního odběru není nezbytné uvádět dodací adresu.
Přímý marketing
ORSAY GMBH
Článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR (oprávněný zájem správce).
Údaje jsou uchovávány po dobu existence oprávněného zájmu Správce, nejdéle však po dobu promlčení nároků ve vztahu k subjektu údajů z titulu podnikání Správce. Promlčecí lhůtu upravují právní předpisy, především ustanovení občanského zákoníku (promlčecí lhůta trvá tři roky). 
Správce nemůže údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu, pokud subjekt údajů vznesl námitku.
Jméno a adresa elektronické pošty.
Marketing
ORSAY GMBH
Článek 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR (souhlas).
Údaje jsou uchovávány do okamžiku odvolání souhlasu subjektem údajů s dalším zpracování jeho údajů za tímto účelem.
Jméno a adresa elektronické pošty.
Vyjádření názoru Zákazníkem o uzavřené Kupní smlouvě
ORSAY GMBH
Článek 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR. Jméno a adresa elektronické pošty.
Vedení účetnictví
ORDICZECH, s.r.o.
Článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR.
Údaje jsou uchovávány po dobu vyžadovanou právními předpisy ukládajícími Správci uchovávat účetní dokumentace.
Jméno a příjmení; adresa bydliště/podnikání/sídla (pokud je jiná, než dodací adresa), název firmy a daňové identifikační číslo (DIČ) Zákazníka
Určení, výkon nebo obhajoba právních nároků Správce 
ORSAY GMBH
ORDICZECH, s.r.o.
Článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR.
Údaje jsou uchovávány po dobu existence oprávněného zájmu Správce, nejdéle však po dobu promlčení nároků ve vztahu k subjektu údajů z titulu podnikání Správce. Promlčecí dobu upravují právní předpisy, a především ustanovení občanského zákoníku (promlčení lhůta trvá tři roky). 
Jméno a příjmení; kontaktní telefonní číslo; adresa elektronické pošty; dodací adresa (ulice, číslo popisné, číslo orientační, PSČ, město, země), adresa bydliště/podnikání/sídla (pokud je jiná, nežli dodací adresa).
V případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může Správce dodatečně zpracovávat firmu a daňové identifikační číslo (DIČ) Zákazníka.


4.    PŘÍJEMCI ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODU

4.1    Pro správný provoz Internetového obchodu, včetně plnění uzavíraných Kupních smluv je nezbytné využívání služeb externích subjektů Správcem (jako např. dodavatel softwaru, kurýrní služba, či subjekt zajišťující platby). Správce využívá výhradně služeb takových zpracovatelů, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování odpovídalo požadavkům nařízení GDPR a chránilo práva subjektů údajů. 

4.2    Správce nepředává údaje v každém případě a všem příjemcům nebo kategoriím příjemců uvedeným v zásadách ochrany osobních údajů – Správce údaje předává pouze v případě, kdy je to nezbytné pro realizaci daného účelu zpracovávání osobních údajů, a pouze v rozsahu nezbytném k jeho dosažení. Například, pokud Zákazník využije osobní odběr, jeho údaje nebudou předány dopravci spolupracujícímu se Správcem.   

4.3    Osobní údaje Zákazníků Internetového obchodu mohou být předávány následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců: 

4.3.1.    dopravci / speditéři / zprostředkovatelé kurýrních služeb – v případě Zákazníka, který v Internetovém obchodu využívá službu dodání kurýrem, Správce získané osobní údaje Zákazníka poskytuje vybranému dopravci, speditérovi nebo zprostředkovateli zajišťujícímu pro Správce dopravu, a to v rozsahu nezbytném pro dodání zboží Zákazníkovi. 

4.3.2.    subjekty zajišťující elektronické platby nebo platby platební kartou – v případě Zákazníka, který v Internetovém obchodu využívá možnost elektronické platby nebo platby platební kartou, Správce získané osobní údaje Zákazníka poskytuje vybranému subjektu zajišťujícímu v Internetovém obchodu pro Správce výše uvedené platby, a to v rozsahu nezbytném k vyřízení platby provedené Zákazníkem.

4.3.3.    dodavatelé služeb poskytující Správci technická, IT a organizační řešení umožňující Správci provozování obchodní činnosti, včetně provozování Internetového obchodu a Elektronických služeb poskytovaných prostřednictvím Internetového obchodu (zejména dodavatelé softwaru pro provoz Internetového obchodu, poskytovatelé elektronické pošty a hostingu a dodavatelé softwaru pro řízení firmy a poskytování Správci technickou podporu, dodavatelé služeb a softwaru pro marketing, dodavatelé archivačních služeb, dodavatelé služeb  v oblasti ochrany majetku) – Správce získané osobní údaje Zákazníka poskytuje vybranému dodavateli, který jedná výhradně dle jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k realizaci daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

4.3.4.    dodavatelé účetních, právních a poradenských služeb poskytující Správci účetní, právní a poradenskou podporu (především účetní kancelář, advokátní kancelář nebo firma vymáhající pohledávky) – Správce získané osobní údaje Zákazníka poskytuje vybranému dodavateli, který jedná výhradně dle pokynů Správce a v rozsahu nezbytném k realizaci daného účelu zpracování údajů shodného s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

5.    PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODU

5.1    Nařízení GDPR Správci ukládá povinnost informovat subjekty údajů o automatizovaném rozhodování, včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 až 4 GDPR a poskytnout relevantní informace týkající se pravidel jejich užívání, stejně jako o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekty údajů. S ohledem na tuto skutečnost Správce v tomto bodu zásad ochrany osobních údajů uvádí informace týkající se možného profilování. 

5.2    Správce může v Internetovém obchodu využívat profilování k účelům přímého marketingu, avšak rozhodnutí prováděná Správcem na základě profilování se nevztahují na uzavření nebo odmítnutí uzavřít Kupní smlouvu nebo možnosti využívat v Internetovém obchodu Elektronických služeb. Výsledkem použití profilování v Internetovém obchodu může být např. poskytnutí slevy konkrétnímu subjektu údajů, zaslání slevového kódu, připomenutí nedokončených nákupů, zaslání nabídky Zboží, které může odpovídat zájmům či preferencím tohoto subjektu údajů nebo také nabídka lepších podmínek ve srovnání se standardní nabídkou Internetového obchodu. Navzdory profilování se subjekt údajů rozhoduje svobodně, zda bude chtít využít takto nabídnutou slevu nebo lepší podmínky a uskutečnit nákup v Internetovém obchodu.  

5.3    Profilování v Internetovém obchodu je založeno na automatické analýze nebo prognóze chování subjektu údajů na stránkách Internetového obchodu, např. přidáním konkrétního Zboží do košíku, prohlížením stránky konkrétního zboží v Internetovém obchodu nebo také prostřednictvím analýzy historie nákupů uskutečněných v Internetovém obchodu. Podmínkou takového profilování je skutečnost, že Správce musí mít osobní údaje subjektu údajů, aby mu mohl následně zaslat např. slevový kód. 

5.4    Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. 

6.    PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Pro správný provoz Internetového obchodu ORSAY.COM, včetně plnění uzavíraných Kupních smluv je nezbytné využívání služeb externích subjektů Správcem. Správce využívá výhradně služeb takových subjektů, které poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracovávání odpovídalo požadavkům nařízení GDPR a chránilo práva subjektů údajů. Osobní údaje mohou být předávány do třetí země nebo Mezinárodní organizaci v souvislosti s využíváním softwaru virtuálního disku, softwaru pro zasílání newsletteru nebo jiných produktů nezbytných pro činnost Správce. Osobní údaje jsou v takovém případě bezpečné, protože příslušné ochranné opatření a rozhodnutí jsou zajištěna prostřednictvím certifikačního mechanismu ve spojení s vymahatelnými závazky příjemce údajů k příslušným bezpečnostním opatřením (program Privacy Shield, standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí přezkumným postupem dle čl. 93 odst. 2 Nařízení GDPR, standardní smluvní doložky o ochraně osobních údajů stanovené dozorovým orgánem a jiné záruky ochrany uvedené ve čl. 46 odst. 2 Nařízení GDPR). Správce nepředává údaje v každém případě a všem příjemcům nebo kategoriím příjemců uvedeným v zásadách ochrany osobních údajů. Správce předává údaje pouze v případě, kdy je to nezbytné pro realizaci daného účelu zpracování osobních údajů, a pouze v rozsahu nezbytném k jeho dosažení.     

7.    PRÁVA OSOBY, KTERÉ SE ÚDAJE TÝKAJÍ

7.1    Právo na přístup, opravu, omezení, výmaz nebo přenositelnost – subjekt údajů má právo od Správce má právo na přístup ke svým osobním údajům a požadovat jejich opravu, výmaz („právo být zapomenut“) nebo omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování, a také má právo přenositelnost svých údajů. V takovém případě již Správce tyto osobní údaje zpracovávat nesmí, ledaže prokáže existenci závažných oprávněných důvodů pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Podrobné podmínky pro uplatnění výše uvedených práv jsou stanoveny v čl. 15-21 Nařízení GDPR.

7.2    Právo na zpětvzetí souhlasu v libovolném okamžiku – subjekt údajů, jehož údaje jsou Správcem zpracovávány na základě vyjádřeného souhlasu (na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení GDPR), má právo tento souhlas kdykoliv vzít zpět, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo prováděno na základě souhlasu před jeho zpětvzetím. 
-    Právo podat stížnost dozorovému orgánu – subjekt údajů, jehož údaje jsou Správcem zpracovávány, má právo podat stížnost dozorovému úřadu způsobem a postupem dle Nařízení GDPR a národních právních předpisů. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Dozorovým úřadem v Polsku je Předseda úřadu pro ochranu osobních údajů (Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Dozorovým úřadem v Německu je Federální zmocněnec pro ochranu osobních údajů a svobody informací (Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit) a regionální dozorové orgány.  

7.3    Právo podat námitku – subjekt údajů má z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) (veřejný zájem nebo výkon veřejné moci) nebo f) (oprávněný zájem Správce) GDPR, včetně profilování. V takovém případě již Správce tyto osobní údaje zpracovávat nesmí, ledaže prokáže existenci závažných oprávněných důvodů pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.  

7.4    Právo na námitku týkající se přímého marketingu – pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro potřeby přímého marketingu, subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely marketingu, včetně profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. 

7.5    Za účelem výkonu práv uvedených v této části zásad ochrany osobních údajů, je potřebné kontaktovat Správce písemně anebo elektronicky prostřednictvím adresy pověřence pro ochranu osobních údajů, který byl jmenován Správcem. Subjekt údajů může uplatnit svá práva také prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na stránkách Internetového obchodu anebo může kontaktovat Prodejce na adrese uvedené v úvodní části zásad ochrany osobních údajů. 

8.    COOKIES V INTERNETOVÉM OBCHODU, PROVOZNÍ ÚDAJE A ANALÝZA

8.1    Cookie soubory jsou malé textové informace v podobě textových souborů odesílané ze serveru a ukládané u osoby, která Internetový obchod navštíví (např. na disku počítače, notebooku nebo paměťové kartě smartphonu – podle toho, jaké zařízení používá návštěvník našeho Internetového obchodu). Podrobné informace týkající se cookie souborů, a také historii jejich vzniku naleznete mezi jinými zde:  https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookies

8.2    Správce může údaje obsažené v cookie souborech během návštěvy stránek Internetového obchodu využívat k následujícím účelům:

8.2.1.    identifikaci Zákazníků přihlášených v Internetovém obchodu a zobrazení stavu o přihlášení; 

8.2.2.    zapamatování Zboží přidaného do košíku za účelem podání Objednávky;  

8.2.3.    ukládání údajů z vyplněných Objednávkových formulářů, anket nebo přihlašovacích údajů do Internetového obchodu; 

8.2.4.    přizpůsobování obsahu stránek Internetového obchodu individuálním preferencím Zákazníka (týkající se např. barvy, velikosti písma, uspořádání stránky) a optimalizaci využívání stránek Internetového obchodu;

8.2.5.    vedení anonymních statistik ukazujících způsob využívání stránek Internetového obchodu;

8.2.6.    remarketing, čili zkoumání vlastností chování návštěvníků Internetového obchodu prostřednictvím anonymní analýzy jejich chování (např. opakující se návštěvy určitých stránek, klíčová slova apod.) za účelem vytvoření jejich profilu a dodání jim reklam přizpůsobených jejich předpokládaným zájmům, a to rovněž tehdy, kdy navštěvují jiné webové stránky v reklamní síti firmy Google Inc. a Facebook Ireland Ltd. Remarketingové služby jsou poskytovány společností RTB House GmBH (Kurfurstendamm 226, 10719 Berlín, Německo), společností Criteo GmBH (Gewurzmuhlstr. 11, 80538 Mnichov, Německo), společností Seznam.cz, a.s. (Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5) a společností Conversion Labs sp. z o.o., (ul.Bonifraterska 17, 00 203 Varšava).

8.3    Ve výchozím nastavení většina internetových prohlížečů dostupných na trhu standardně ukládání cookie souborů akceptuje. Každý má možnost stanovit podmínky používání souborů cookie  pomocí vlastního nastavení prohlížeče. To znamená, že můžete například částečně omezit (např. dočasně) nebo zcela vypnout možnost ukládání cookie souborů – v tom druhém případě to však může ovlivnit některé funkce Internetového ochodu (například znemožnění průchodu celým procesem Objednávkového formuláře z důvodu nezapamatování zboží v košíku v dalších krocích podávání Objednávky). 

8.4    Pro využívání našeho Internetového obchodu je důležité nastavit internetový prohlížeč a cookie soubory – souhlas může být rovněž vyjádřen prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče. Pokud souhlas nebyl udělen, lze příslušným způsobem změnit nastavení souborů cookie v internetovém prohlížeči. 

8.5    Podrobné informace týkající se změny nastavení cookie souborů a jejich samostatného odstraňování v nejpopulárnějších internetových prohlížečích jsou dostupné v sekci pomoci internetového prohlížeče a na následujících stránkách (stačí kliknout na daný odkaz):  

8.6    Správce při každé návštěvě stránek jakýmkoliv uživatelem shromažďuje a uchovává tzv. soubor logů, který obsahuje například informace o internetovém připojení za účelem zobrazení stránek Internetového obchodu: IP adresa, datum a čas připojení, objem přenesených dat a poskytovatele služeb (přístupové údaje). Tyto přístupové údaje jsou anonymní a jsou analyzovány výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu stránek a zlepšování našich služeb.  

8.7    Správce může v Internetovém obchodu využívat služeb Google Analytics, Universal Analytics poskytovaných firmou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Tyto služby pomáhají Správci analyzovat chování v Internetovém obchodu. Shromažďované údaje jsou zpracovávány jako součást výše uvedených služeb anonymním způsobem (jsou to tzv. provozní údaje, které znemožňují identifikaci osoby) a jsou používány ke tvoření statistik užitečných pro správu Internetového obchodu. Tyto údaje mají hromadný charakter a jsou anonymní, to znamená, že neobsahují identifikační vlastnosti (osobní údaje) osoby, která Internetový obchod navštíví. Správce pomocí výše uvedených služeb v Internetovém obchodu shromažďuje takové údaje, jako zdroj a médium k získávání návštěvníků Internetového obchodu a způsob jejich chování na stránkách Internetového obchodu, informace o zařízeních a prohlížečích, ze kterých stránku navštěvují, anonymizovanou IP adresu a doménu, zeměpisné a demografické údaje (věk, pohlaví) a zájmy. Poskytování informací o své aktivitě na stránkách Internetového obchodu společnosti Google Analytics lze jednoduše zablokovat – za tímto účelem je možné do prohlížeče nainstalovat doplněk poskytovaný firmou Google Inc., který je k dispozici zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

8.8    Správce může v Internetovém obchodu využívat službu Double Click poskytovanou firmou Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Služba DoubleClick od firmy Google využívá cookie soubory k dodávání reklam odpovídajících uživateli. V internetovém prohlížeči je Zákazníkovi přidělováno identifikační číslo (ID) za účelem zjištění, které reklamy byly v prohlížeči zobrazeny a které byly vyvolány. Cookie soubory neobsahují žádné osobní údaje. Používání cookie souborů DoubleClick Googlu a jeho partnerským stranám umožňuje pouze zobrazování reklam na základě předchozích návštěv webových stránek Poskytovatele nebo jiných stránek. Informace, které cookie soubory generují, Google zasílá na server v USA za účelem analýzy, a tam jsou také uchovávány. Google dodržuje ustanovení týkající se ochrany údajů dle dohody EU-USA o ochraně soukromí a je registrován v programu ochrany soukromí EU-USA realizovaném Ministerstvem obchodu USA. Google výše uvedené údaje předává třetím osobám výhradně na základě právních předpisů nebo při  zpracování objednávek. Google v žádném případě nebude přizpůsobovat údaje uživatele jiným údajům, které Google shromažďuje. 

8.9    Správce může v Internetovém obchodu využívat službu Google Maps poskytovanou firmou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Tato služba umožňuje zobrazování interaktivních map bezprostředně na stránkách Internetového obchodu a využívání funkce mapy. Při návštěvě webových stránek Google obdrží informaci o tom, že Zákazník zvolil příslušnou podstránku našich webových stránek. Kromě toho Google může obdržet informace o aktuální lokalitě Zákazníka (takové jako je GPS signál emitovaný mobilním telefonem) nebo informace určující přibližnou lokalitu Zákazníka. Pokud je Zákazník současně přihlášen ke svému účtu v systému Google, výše uvedené údaje jsou přímo propojeny s tímto účtem. Google uvedené údaje uchovává jako uživatelské profily a využívá je k reklamním účelům, zkoumání trhu a/nebo navržení webové stránky z hlediska poptávky. Zákazník má právo vyjádřit nesouhlas s tvořením takových uživatelských profilů, za účelem uplatnění tohoto práva je nutno kontaktovat Google. Více informací o účelu a rozsahu shromažďování údajů Googlem a také na téma práv Zákazníka v tomto rozsahu, a možnosti nastavení ochrany soukromí, naleznete v politice soukromí Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

8.10    Správce může v Internetovém obchodu používat tzv. pluginy portálů: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube (Youtube Video Plugin). Facebook a Instagram obsluhuje Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko). Google+ a Youtube jsou obsluhovány společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Twitter je obsluhován společností Twitter Inc. (1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA). Firma Instagram je obsluhována společností Instagram LLC (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA). Prohlížeč uživatele navazuje spojení se servery Facebook, Google, Twitter, Instagram, Pinterest nebo Youtube. Obsah pluginu je zasílán bezprostředně příslušným dodavatelem prohlížeče a integrován na stránkách. Při integrování pluginu, dodavatelé služeb obdrží informaci, že prohlížeč Zákazníka vyvolal příslušnou stránku, dokonce i když Zákazník nemá založený profil nebo aktuálně není přihlášen. Tyto informace (včetně IP adresy) jsou zasílány bezprostředně z prohlížeče na server příslušného dodavatele v USA, a tam jsou uchovávány. Pokud je Zákazník přihlášen k jedné ze služeb, provozovatelé výše uvedených portálů mohou jeho návštěvu stránky Internetového obchodu připsat k profilu Zákazníka na portálech výše uvedených subjektů. V případě interakce s pluginy, například kliknutím na "To se mi líbí", "+1", "Twitter" lub "Instagram", informace o těchto interakcích jsou rovněž zasílány bezprostředně na servery dodavatelů výše uvedených služeb a tam jsou také uchovávány. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a využívání údajů dodavateli, a také příslušná práva a možnosti nastavení v rozsahu ochrany soukromí naleznete v informacích o ochraně údajů na stránkách výše uvedených subjektů:

Facebook: https://www.facebook.com
Google: https://policies.google.com/
Twitter: https://twitter.com/en/
Instagram: https://cs-cz.facebook.com/
Pinterest: https://policy.pinterest.com/

Za účelem zamezení propojení údajů shromažďovaných prostřednictvím výše uvedených pluginů s profilem Zákazníka v rámci naší služby, se Zákazník může před navštívením našich webových stránek z dané služby odhlásit. Zákazník má rovněž možnost úplného zablokování aplikování pluginů pomocí doplňků prohlížeče, např. pomocí zablokování skriptů "NoScript" (https://noscript.net/). 

8.11    Správce může v Internetovém obchodu využívat službu Akanoo poskytovanou firmou Akanoo GmbH, (Mittelweg 121, 20148 Hamburg, Německo). Akanoo používá cookie soubory, které pomáhají analyzovat, jakým způsobem Zákazníci stránku Internetového obchodu využívají. Informace, které Akanoo generuje, jsou zasílány na server Akanoo GmbH v Německu, a tam jsou uchovávány. Akanoo tyto informace využívá za účelem sledování chování návštěvníků stránky Internetového obchodu pomocí anonymních údajů. Plugin Akanoo umožňuje poznat a vyhodnotit profil uživatele na webových stránkách a dodat Správci analýzy a optimalizační služby související s využíváním webových stránek. IP adresa zasílaná prohlížečem pomocí Akanoo je před uložením zkracována, a proto bezprostřední identifikace konkrétní osoby není možná. Anonymní profil uživatele není propojen s osobními údaji Zákazníka. Zákazník může další analyzování shromážděných údajů zablokovat prostřednictvím odstranění uložených cookie souborů v nastavení internetového prohlížeče. Zákazník může ukládání cookie souborů zrušit, a to prostřednictvím příslušného nastavení v prohlížeči ("Do-Not-Track").

8.12    Správce může v Internetovém obchodu využívat službu AppsFlyer poskytovanou firmou AppsFlyer Ltd. (100 1st Street, 25th floor, San Francisco, California 94105 USA). AppsFlyer obsahuje informace týkající se vlastností a aktivit Zákazníků. AppsFlyer tyto informace získává v důsledku zasílání údajů na servery u SDK. Údaje, které SDK shromažďuje, obsahují takové informace jako: IP adresa, uživatel, platforma, verze SDK, anonymní ID uživatele, časový podpis Developer Key, identifikátory zařízení jako jsou: IDFA (identifikátor pro zadavatele reklamy), ID Google, model zařízení, výrobce, verze operačního systému, událost v Obchodu a stav sítě (WiFi / 3G). Údaje uživatele shromažďované platformou AppsFlyer jsou firmě Orsay poskytovány za účelem analýzy fungování aplikace. Pokud se koncový uživatel rozhodne, že se shromažďováním údajů nesouhlasí, nebude aplikace AppsFlyer údaje ve vztahu k tomuto zařízení zdrží shromažďovat. Analytické sledování aplikace AppsFlyer je zastaveno ve všech aplikacích.  

8.13    Správce může v Internetovém obchodu využívat službu Ve Interactive poskytovanou firmou Ve Global UK Limited (White Collar Factory, Old Street Yard, London, England, EC1Y 8AF). Ve Interactive shromažďuje údaje Zákazníků navštěvujících stránky Internetového obchodu prostřednictvím cookie souborů a jiných podobných technologií. Podrobné informace týkající se technologie, které Ve Interactive využívá, naleznete v politice Ve Interactive v části cookie souborů: https://www.ve.com/cookies-policy. Podrobný seznam účelů, pro které společnost Ve sbírá osobní údaje, je k dispozici v zásadách ochrany osobních údajů: https://www.ve.com/privacy-policy. Ve Interactive shromažďuje osobní údaje od uživatelů, a především kontaktní informace a údaje týkající se chování. Ve Interactive tyto údaje využívá k vyvozování závěrů týkajících se osobních preferencí uživatele a k personalizaci zkušeností uživatele na internetu, např. prostřednictvím zobrazení personalizovaných nabídek během návštěvy stránek Internetového obchodu nebo prostřednictvím podobné personalizace stránek Internetového obchodu pro Zákazníka a zobrazování personalizovaných reklam během návštěvy webových stránek Správce nebo stránek třetích subjektů. Zákazník může zpracování osobních údajů společností Ve Global UK Limited zamezit různými způsoby. Dostupné možnosti zamezování zpracovávání údajů jsou uvedeny v politice soukromí Ve Interactive, mj.: tlačítko opt-out na adrese: https://www.ve.com/privacy-policy#opting-out nebo využití mechanismu opt-out IAB Europe na adrese http://www.youronlinechoices.com/opt-out-interface.   

8.14    Správce Zákazníkovi umožňuje využívání aplikace FitFinder, poskytované firmou Fit Analytics GmbH (Voigtstr. 3, 10247 Berlín, Německo), která usnadňuje výběr odpovídající velikosti oděvů podle preferencí. Pomocí Aplikace jsou zpracovávány následující údaje: pohlaví, výška, hmotnost, věk, název referenční značky (volitelně), velikost podprsenky, typ postavy, preference týkající se modelu oděvu, informace o předchozích nákupech. Údaje jsou anonymizovány a uchovávány pomocí cookie souboru. Cookie soubor relace, pokud nebude odstraněn, Zákazníka identifikuje jako uživatele stránek Internetového obchodu po dobu 10 dnů. V některých případech cookie soubor umožňuje rovněž okamžité zobrazení doporučení týkajících se velikosti na detailní stránce daného zboží, a to zároveň na webových stránkách orasy.com, jak i obchodů spolupracujících s aplikací FitFinder.

8.15    Správce se účastní partnerských programů různých marketingových partnerů, kteří poskytují služby v podobě integrace reklam formou textových odkazů, image odkazů, reklamních bannerů nebo vstupních obrazovek. Marketingoví partneři používají cookie soubory, které umožňují analýzu využívání stránek. Marketingoví partneři rovněž používají tzv. signalizátory web beacon (neviditelná grafika). Tyto signalizátory web beacon mohou být používány k hodnocení takových informací, jako je pohyb návštěvníků těchto stránek. Informace generované cookie soubory a navigační signály týkající se využívání těchto webových stránek (včetně anonymní IP adresy) a dodávání reklamních formátů jsou zasílány na servery partnerů Správce, a tam jsou uchovávány. Tyto informace mohou být dále předávány jejich obchodním partnerům. Partneři Správce nespojují IP adresu počítače Zákazníka s jinými údaji. Správce ve výše uvedeném rozsahu spolupracuje s následujícími partnery: Kwanko S.A. (60 bulvár Marechal Joffre, 92-340 Bourg la Reine, Francie), AWIN AG, (Eichhornstrasse 3, 10785 Berlín, Německo), Convertiser Sp. z o.o., ul. Długosza 2-6, 51-162 Vratislav).

8.16 Využití osobních údajů pro potřeby tisku personalizovaných letáků Adnymics
Spolu s objednávkou můžete obdržtet speciální personalizovanou nabídku ve formě letáčku. Doporučené produkty byly vybrány na základě Vašich předešlých nákupů. Základem zpracování osobních údajů je Art.6. ust. 1 lit. f) RODO.
Partnerem, který zpracovává osobní údaje s cílem zpracování a vytištění personalizované nabídky je firma Adnymics (Adnymics GmbH, sídlem u Denisstraße 1b, 80335 Mnichov, Německo), pracující pro na zakázku ORSAY Gmbh. Pracuje na základě osobních údajů, které byly uvedeny s cílem realizace objednávky.
Tipy byly vynegenerovány na základě nedávno prohlížených nebo zakoupených kousků Zákazníkem v e-shopu ORSAY.
Více informací na téma zpracování Vašich osobních údajů Adnymics můžete najít ve zpracování osobních údajů zveřejněných na adrese: https://adnymics.com/datenschutz/

9.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce doporučuje, aby se návštěvníci po navštívení jiných webových stránek seznámili s jejich zásadami ochrany osobních údajů, platnými pro tyto webové stránky.

10.   INFORMACE O NAŠICH PRODEJNÁCH

Prostory kamenných prodejen jsou částečně monitorovány kamerami. Videozáznam slouží k monitorování ohrožení, trestných přestupků, případně, pokud dojde k jejich páchání, jako důkaz. Právním základem pro video monitoring je art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR , přičemž naše potřeby vyplývají z výše uvedených důvodů. Vytvořené záběry jsou uchovávány maximálně 72 hodin a následně smazány v případě, kdy cíl, pro který byly vytvořeny, už nemá opodstatnění.

 KLUB ORSAY

Pro vstup do KLUBU ORSAY je nutné uvést své jméno a příjmení, adresu, datum narození a datum vyplnění informací. Po registraci Zákazník obdrží členské číslo, které může vložit k údajům KLUBU ORSAY. Kromě toho registrujeme všechny údaje, které se vztahují k nákupům a jsou uskutečněny členem KLUBU (v kamenné prodejně ORSAY, v internetovém obchodě nebo v aplikaci ORSAY), výměnám a vrácení zboží nebo využití jiných exkluzivních nabídek pro ZÁKAZNÍKY KLUBU (slevy a bonusy), po předložení KLUBOVÉ karty nebo členského čísla.

Jak Orsay, tak i naši zaměstnanci zpracovávají KLUBOVÉ KARTY s cílem vnesení údajů do systému a ustálení bodové hodnoty zákazníků KLUBU. ORSAY tyto údaje využívá k vlastním reklamním cílům, analýzám zákazníků a k zasílání informací, nabídek a personalizovaných tištěných reklam ZÁKAZNÍKŮM KLUBU, pod podmínkou, že ZÁKAZNÍK KLUBU poskytl ORSAY svůj souhlas a také ke komunikaci prostřednictvím e-mailu a/nebo SMS.
Neexistuje právní povinnost k poskytování svých údajů společnosti ORSAY. Zákazníci se nemohou ke KLUBU ORSAY přidat, pokud neuvedou požadované údaje. Poskytnutí údajů je naprosto dobrovolné. Osoby, které své údaje neuvedou, neponesou žádné právní důsledky, ale zároveň se nebudou moci přidat ke KLUBU ORSAY a využít speciální nabídky a služby.

ZÁKAZNÍK KLUBU ORSAY má právo kdykoliv odstoupit od svého souhlasu s budoucími důsledky. Může tak učinit zasláním e-mailu na adresu club@orsay.com nebo poštou na adresu:

ORDIPOL sp. z o.o.
ul. Logistyczna 1
55-040 Bielany Wrocławskie
Polsko

V takovém případě však není možná další účast v KLUBU ORSAY. Člen KLUBU může ORSAY kdykoliv kontaktovat, prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů, s cílem získání informací o přechováváných osobních údajích, v případě jiných otázek a pochybností, které se vztahují ke zpracování osobních údajů v KLUBU ORSAY.