PODMÍNKY KLUBU ORSAY


I. PROVOZNÍ PRAVIDLA ORSAY KLUBU

1. Pořadatelem programu „Orsay Klub“  (dále jen „Klub“), je Ordipol s. r.o. , se sídlem ve Wroclawi, ul. Logistyczna 1, Polsko, identifikační číslo: 677-20-01-669, zapsaná do obchodního rejstříku u Okresního Soudu Wroclaw Fabryczna, IV Hospodářské Oddělení Státního Soudního Rejstříku č. 0000068811 (dále jen „Pořadatel“).

2. Tato pravidla (dále jen „Pravidla“) tvoří provozní základ Klubu a určují práva a povinnosti Účastnic Klubu (dále jen „Účastnice“) a Pořadatele. 

3. Pravidla programu se nacházejí v sídle Pořadatele a na webové stránce  orsay.com.

II. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Klub je program určený pro zákaznice klubových prodejen Orsay.

2. Klubové prodejny Orsay se nacházejí v České republice 

3. Správcem osobních údajů, které se nacházejí v databázi Klubu, je Ordipol s. r.o., se sídlem ve Wroclawi, ul. Logistyczna 1, Polsko. Na příkaz společnosti Ordipol s r.o. jsou osobní údaje členek Klubu, v rozsahu nezbytném pro provozování programu, zpracovávány společností  Present – Service a.s. (dále jen „PS“). Osobní údaje Účastnice jsou chráněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

III. PODMÍNKY ČLENSTVÍ V KLUBU

1. Členka Klubu se  účastní programu osobně a oprávnění z jejího členství se nepřenáší na jinou osobu. Podmínkou vstupu do Klubu je nákup zboží v prodejně Orsay, náležité vyplnění přihlašovacího formuláře a jeho předání v prodejně Orsay nebo rychlá registrace on-line. Po odevzdání vyplněné přihlášky zákaznice obdrží Kartu Orsay Klubu (dále jen „Karta“). 

2. Rychlá registrace on-line na webové stránce www.orsay.com: Účastnice vyplní přihlašovací formulář na https://www.orsay.com/cs-cz/register. Na uvedenou e-mailovou adresu následně obdrží aktivační e-mail k dokončení registrace. Po splnění těchto požadavků se na její účet připíše 5000 klubových bodů (dále jen „Body“).

3. Účastnice může kdykoliv zrušit svoji účast v Klubu za podmínek stanovených v těchto pravidlech, současně může požádat pořadatele o odstranění svých údajů z databáze a zanechání jejích zpracovávání.

4. Každé Účastnici náleží pouze jediné členské oprávnění. 

5. Účastníkem Klubu může se stát fyzická osoba starší 16 let. 

IV. OPRÁVNĚNÍ  ÚČASTNICE

1. Přihlášením do Klubu získává nárok na využití všech nabídek Klubu, zejména:

Účast v bodovém systému (dále jen „Bodový systém“).

Využívání  speciálních nabídek pro Účastnice Klubu

 

2. Výhody Klubu mohou čerpat  pouze osoby s platnou Kartou dle ustanovení odst. V.1 Pravidel. 

3. Podmínkou využití speciálních nabídek je zadání osobních údajů do databáze Klubu. Registrace osobních údajů trvá 6 týdnů.

4.Účastnice může kdykoliv zrušit svoji účast v programu na základě písemného oznámení.

V. KARTA ORSAY KLUBU

1. Členství v programu vzniká okamžikem předání Karty Účastnici.

2. Karta je platná ode dne vydání po dobu nejdéle 3 let.

3. Platnost Karty se automaticky prodlužuje o další rok, pokud v předchozím roce Účastnice nakoupila jakékoliv zboží v prodejně pořadatele v rámci řetězce klubových prodejen Orsay. Pokud zákaznice nic nenakoupí v průběhu daného kalendářního roku v prodejně Orsay a nezíská tak další Body, platnost Karty nebude prodloužena. 

4. Podmínkou opětovné aktivace Karty je nákup zboží za podmínek stanovených dle ustanovení odst. III.1 Pravidel.

VI. BODOVÝ SYSTÉM

1.Účastnice programu jsou odměňovány za nákupy zboží v prodejnách Orsay, přičemž za každou korunu utracenou za nákupy obdrží:

- Za každou korunu dostanete 4 body za nákup nezlevněného zboží a zlevněného zboží. 

 

- Shromážděné Body budou po dosažení minimálního počtu 12000 Bodů na žádost Účastnice vyměněny za slevové Klubové Poukázky (dále jen „Poukázky“).  Poukázky se tisknou v prodejnách Orsay.

 

2. Body lze sbírat pouze po předložení Karty při nákupu. Body lze připsat tentýž den, ve kterém zákaznice nakupovala zboží, pod podmínkou předložení pokladní stvrzenky z prodejny Orsay.

3. Po vystavení Poukázky se z  účtu Účastnice odečte počet Bodů, na jejichž základě byla Poukázka vydána.

4. Poukázka opravňuje její majitelku k uplatnění slevy na zboží nabízené Pořadatelem v rámci řetězce prodejen Orsay, a to pouze u zboží v ceně vyšší, než je nominální hodnota Poukázky.  Poukázka není cenným papírem. ”Uplatněním slevy na zboží“ s použitím Poukázky se v těchto Pravidlech rozumí poskytnutí slevy ze strany Pořadatele Účastnici, jež kupuje zboží v ceně vyšší, než je nominální hodnota Poukázky. Každá Účastnice, jež využívá Poukázku, je tedy povinna uhradit rozdíl mezi cenou zboží a výší poskytnuté slevy (hodnotou Poukázky). 

5. Poukázka neopravňuje k úhradě zboží již zlevněného (z jakéhokoliv důvodu) oproti původní ceně.

6. Poukázku nelze vyměnit za peníze. Maximálni počet 26 000 bodů (=260 Kč) možný k jednorázovému použití. Poukázkou nelze uhradit náklady na dodáni a zboží označeného jako SPECIAL PRICE. Přepravní náklady musí být uhrazené z finančních prostředků zákaznika.

7. Maximálni počet 26 000 bodů (=260 Kč) možný k jednorázovému použití.

8. Poukázkou nelze uhradit náklady na dodáni. Přepravní náklady musí být uhrazené z finančních prostředků zákaznika.

9. Účastnice programu mohou sbírat Body ve všech zemích, kde působí Orsay Klub (Body se pak sčítají dle pravidel platných v zemi, v níž byla Karta vydána), avšak Poukázky mohou využít pouze v zemi, kde byla Karta vydána. Platnost Poukázek a Bodů je časově omezená. V případě jejich nevyužití v uvedené lhůtě propadají bez náhrady (na účet Účastnice se tedy nevracejí Body, ani se neposkytuje náhradní Poukázka). 

10. Shromážděné Body lze vyměnit za Poukázky nejpozději do 31. prosince roku následujícího po roce, ve kterém byly na účet Účastnice poprvé připsány Body. Po této lhůtě Body, jež nebyly vyměněny za Poukázky, jsou již neplatné. Další nákupy se odměňují znovu dle pravidel zde uvedených. 

11. Poukázku lze použít ve stejný den, kdy byla vytisknuta, avšak nejpozději ve lhůtě 3 měsíců ode dne jejího předání Účastnici programu.

12. Předáním Poukázky na Účastnici programu přechází nebezpečí odcizení, ztráty, zničení nebo poškození Poukázky. Účastnici v takovém případě nebude vystaven duplikát Poukázky, ani na její účet nebudou připsány Body odečtené za tuto Poukázku.

13. Informaci o současném stavu Bodů získáte v prodejnách Orsay a na Infolince Orsay Klubu.

14. Poukázky nelze uplatnit při jiných akcích. Znamená to, že slevu z Poukázky není možné uplatnit při nákupu  zboží v jakékoliv promoční akci anebo speciální nabídce.

15. Poukázky nelze kumulovat, což znamená, že není možné platit za zboží v rámci jednoho nákupu zároveň dvěma nebo více Poukázkami. Jednu Poukázku lze uplatnit v rámci jednoho nákupu, přičemž je možné nakoupit jeden nebo více kusů zboží. V případě nákupu více kusů zboží při jednom nákupu se sleva z Poukázky vztahuje na součet cen všech kusů kupovaného zboží.

16. Zboží zakoupené a uhrazené s použitím Poukázky, které nevykazuje žádné vady, nelze vrátit ani vyměnit.

VII. OSOBNÍ ÚDAJE A OCHRANA ÚDAJŮ

1. Se všemi údaji, které se týkají členství v Klubu, a s informacemi poskytnutými Účastnicí Klubu bude Pořadatel nakládat způsobem odpovídajícím těmto Pravidlům.

2. Vyplněním a předáním přihlašovacího formuláře nebo rychlou registrací on-line Účastnice Klubu souhlasí s:

- Účastí v ORSAY KLUBU - Akceptuje všechna ustanovení těchto Pravidel - Souhlasí se shromažd̕ováním a zpracováváním osobních údajů, uvedených v přihlašovacím formuláři, Pořadatelem - Potvrzuje pravost zadaných údajů

 

3. Vyplněním a předáním přihlašovacího formuláře nebo rychlou registrací on-line Účastnice Klubu souhlasí také se zpracováváním osobních údajů Pořadatelem a společnostmi kapitálově s ním propojenými a společnostmi s ním spolupracujícími při pořádání Klubu. Osobní údaje se budou zpracovávat pro reklamní a marketingové účely. Současně Účastnice souhlasí s přijímáním obchodních nabídek a korespondence elektronickou cestou (e-mailovými nebo SMS zprávami). Osobní údaje Účastnice jsou chráněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Každá Účastnice může nahlížet do databáze na údaje o své osobě a aktualizovat své osobní údaje nebo požadovat jejich odstranění v případě zrušení účasti v Klubu.

5. Pořadatel může z vlastního podnětu doplnit, opravit nebo odstranit jakýkoliv neúplný, nepravdivý nebo neaktuální osobní údaj z databáze v souvislosti s provozem Klubu. 

VIII. OMEZENÍ ODPOVĔDNOSTI A OMEZENÁ ZÁRUKA

1. Pořadatel nezaručuje stálý přístup na webovou stránku ani její bezporuchový provoz. Dále není Pořadatel zodpovědný za přestávky v provozu webové stránky Klubu, za opoždění, ztrátu údajů ani škody vzniklé během přenosu údajů ze stránky www.orsay-klub.pl k Účastnici.

2. Pořadatel není zodpovědný za jednání nebo nejednání (včetně opoždění, ztráty, odcizení nebo poškození zásilky) Polské pošty nebo jiných společností doručujících korespondenci Pořadateli od Účastnice nebo Účastnici od Pořadatele.

3. Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou nedodržováním nebo nesprávným dodržováním těchto Pravidel ze strany Účastnice, ani za škodu vzniklou v důsledku nedovolených činností, zanedbání nebo z jiných důvodů zapříčiněných Účastnicí a majících za následek zejména: 

- Ztráty zisků, příjmů, dobrého jména, očekávaných úspor, nebo:

 

- Nepřímých nebo vedlejších ztrát nebo poškození. 

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pořadatel může kdykoliv provádět změny, úpravy nebo zrušit přístup ke službám Klubu, a to bez oznámení nebo  na základě dřívějšího oznámení této skutečnosti a za takovéto jednání nenese odpovědnost, není-li v  podmínkách a pravidlech týkajících se dané služby stanoveno jinak. 

2. Neplatnost jakéhokoliv ustanovení těchto Pravidel nevylučuje použití zbývajících ustanovení.

3. Tato Pravidla nevylučují a ani neomezují práva stanovená zákonem

X. ZMĔNA PRAVIDEL

1. Tato Pravidla platí od 01.01.2009.

2. Pořadatel programu si vyhrazuje právo kdykoliv tato Pravidla změnit. Změny budou  provedeny formou uveřejnění nových Pravidel na webové stránce www.orsay-klub.pl. Pokud Účastnice po zveřejnění změn v Pravidlech nezruší svou účast v Klubu způsobem v těchto Pravidlech uvedeným, má se zato, že s novým zněním Pravidel souhlasí a je jimi vázána.