Pravidlá ochrany súkromných údajov 2018


Ochrana osobných údajov, súbory cookies a  bezpečnosť na stránke orsay.com

Je pre nás dôležité, aby ste sa pri nakupovaní na ORSAY.sk cítili bezpečne. Ochrana Vášho súkromia a osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Osobné údaje, ktoré získame počas nákupu na ORSAY.com o Vás ako zákazníkoch spravujeme a spracúvame v súlade so zákonom č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť ORSAY uverejnila túto príručku, ktorá Vám pomôže pochopiť, ako a prečo spoločnosť ORSAY zhromažďuje informácie od Vás, kto má prístup k týmto informáciám, a aké sú Vaše práva. Môžete navštíviť naše domovské stránky a prechádzať naše webové stránky bez toho, aby ste poskytovali svoje osobné údaje. Keď sa však zaregistrujete u spoločnosti ORSAY, budete vyzvaní, aby ste o sebe poskytli určité informácie.

Aký typ informácií spoločnosť ORSAY zhromažďuje?

1. Informácie, ktoré nám poskytujete v súvislosti s nákupom:

Pri nákupe na ORSAY.sk Vás požiadame o poskytnutie Vášho mena, adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy a prípadne alternatívnej dodacej adresy. Tieto osobné údaje ORSAY uchováva a spracúva na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy a plnenia práv a povinností z nej vyplývajúcich. Poskytnutie týchto osobných údajov je povinné, pokiaľ chcete uzatvoriť kúpnu zmluvu. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Osobné údaje uchováme po dobu plnenia práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. K tomuto spracúvaniu osobných údajov nie je potrebný Váš súhlas. Tieto osobné údaje uložíme bezpečným spôsobom vo vlastnej sieti spoločnosti ORSAY, chránenej bránami firewall. Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom spoločnosti ORSAY GmbH, Im Lossenfeld 12, 77731 Willstätt-Sand, Nemecko, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje budú ďalej sprístupnené prepravným spoločnostiam a to za účelom doručenia tovaru. Vaše osobné údaje využívame len v súvislosti s vytvorením a expedíciou Vašich objednávok a aby sme Vám pomohli s Vašimi prípadnými otázkami. Súhlasom s týmito Obchodnými podmienkami potvrdzujete, že poskytnuté osobné údaje sú presné, preto ich ORSAY považuje za správne.

Spoločnosť ORSAY nebude Vaše osobné údaje odovzdávať, predávať ani akokoľvek sprístupňovať akýmkoľvek tretím stranám s výnimkou prípadov stanovených zákonom, v tomto článku uvedených spoločností a prepravných spoločností v nevyhnutne nutnom rozsahu (viac sekcia Preprava). Spoločnosť ORSAY môže spracúvať Vaše osobné údaje prostredníctvom tretích strán, tzv. sprostredkovateľov. Vzhľadom na to, že ich zoznam sa môže priebežne meniť, jeho aktuálnu podobu Vám poskytneme na požiadanie.

Ak zistíte alebo sa domnievate, že ORSAY alebo ním poverená tretia osoba ako sprostredkovateľ uskutočňuje spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracúvania, môžete:

požiadať ORSAY alebo ním poverenú tretiu osobu ako sprostredkovateľa o poskytnutie potvrdenia, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané, príp. aké osobné údaje sú spracúvané, aký je zdroj týchto informácii a zoznam spracúvaných informácií; požadovať, aby ORSAY alebo ním poverená tretia osoba ako sprostredkovateľ učinil opravu alebo likvidáciu nesprávne spracúvaných, neúplných  alebo neaktuálnych osobných údajov alebo blokoval osobné údaje z dôvodu odvolania súhlasu s ich spracúvaním; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Ak nás požiadate o informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov, poskytneme Vám ju.

2.  Informácie, ktoré nám poskytnete v súvislosti s prihlásením na odber nášho newsletteru:

V spoločnosti ORSAY sa snažíme dodržiavať aktuálne platné zákony a predpisy za účelom používania korektných marketingových praktík. Preto zasielame naše newslettery iba príjemcom, ktorí sa prihlásili na ich odber. Pokiaľ Vám bol zaslaný náš newsletter bez toho, aby ste nám dali na to svoj súhlas, môže to byť spôsobené tým, že Vám newsletter poslal niekto, koho poznáte.

Ak máte záujem odoberať náš newsletter, je potrebné, aby ste na to dali svoj súhlas, t.j. prihlásili sa na jeho odber. Pri prihlasovaní na odber Vás prosíme, aby ste poskytli svoje krstné meno, priezvisko a e-mailovú adresu. Prihlásením sa na odber newsletteru súhlasíte so spracúvaním osobných údajov v rozsahu podľa predchádzajúcej vety. Tieto osobné údaje spracúvame pre účely zasielania obchodných informácií, t.j. newsletteru. Poskytnutie týchto osobných údajov je dobrovoľné. Tieto osobné údaje budú uchovávané po dobu neurčitú, resp. do odvolania súhlasu spôsobom uvedeným nižšie. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Súhlas s odberom newsletteru môžete odvolať kliknutím na odkaz na konci každého e-mailu, ktorý Vám zasielame v súvislosti s odoberaním newsletteru.

Ak zistíte alebo sa domnievate, že ORSAY alebo ním poverená tretia osoba ako sprostredkovateľ uskutočňuje spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracúvania, môžete:

požiadať ORSAY alebo ním poverenú tretiu osobu ako sprostredkovateľa o poskytnutie potvrdenia, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané, príp. aké osobné údaje sú spracúvané, aký je zdroj týchto informácii a zoznam spracúvaných informácií; požadovať, aby ORSAY alebo ním poverená tretia osoba ako sprostredkovateľ učinil opravu alebo likvidáciu nesprávne spracúvaných, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov alebo blokoval osobné údaje z dôvodu odvolania súhlasu s ich spracúvaním; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.  

Ak nás požiadate o informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov, poskytneme Vám ju.

3. Automatické informácie:

Snažíme sa udržiavať webové stránky prívetivé pre užívateľa tak, aby obsahovali informácie, ktoré pre Vás budú relevantné. Práve preto používame technológiu, ktorá umožňuje zhromažďovať, spracúvať a triediť informácie o používaní našich webových stránok. Tieto informácie zhromažďujeme pomocou cookies.

4. GOOGLE ANALYTICS, OPTIMIZELY a HOTJAR web analytics, DoubleClick by Google

Administrátor používa službu Google Analytics, ktorej poskytovateľom je firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), služby HotJar, ktoré poskytuje firma Hotjar Ltd (Malta) a služby Optimizely, ktoré poskytuje firma Optimizely Inc. (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105). Tieto služby pomáhajú Administrátorovi analyzovať spôsob používania Internetového obchodu.

Google Analytics, HotJar a Optimizely využívajú súbory Cookies pre analýzu spôsobu využívania Internetového obchodu. Cookies sú malé textové informácie vo forme textových súborov, ktoré odosiela server a ktoré sú ukladané na strane Užívateľa používajúceho Internetový obchod (napr. na harddisku počítača, notebooku alebo na pamäťovej karty smartfónu – podľa toho, aké zariadenie používa Užívateľ  navštevujúci Internetový obchod).    

Informácie získané vďaka súborom Cookies sú ukladané na serveroch využívaných spoločnosťami Google Inc, HotJar Ltd a Optimizely Inc., vrátane tých na území USA. V prípade aktivovania anonymnej adresy IP počas používania Internetového obchodu, bude IP adresa skrátená ešte v členských krajinách Európskej únie alebo iných krajinách, ktoré sú stranami dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude celá IP adresa predaná do USA a tam skrátená.  

Na objednávku Administrátora Google Inc., HotJar Ltd a Optimizely Inc. budú využívať tieto informácie s cieľom ohodnotiť využívanie Internetového obchodu Užívateľom, pre vytváranie správ týkajúcich sa pohybu na stránkách a poskytovať iné služby spojené s využívaním Internetového obchodu.

Zhromažďované údaje sú pretvárané v rámci vyššie uvedených služieb anonymným spôsobom (sú to tzv. neosobné dáta, ktoré znemožňujú identifikáciu osoby).  Tieto údaje majú hromadný a anonymný charakter, tj. neobsahujú vlastnosti identifikujúce osobu používajúcu Internetový obchod.

Štandardne väčšina internetových prehliadačov a zariadení dostupných na trhu je nastavená tak, že akceptuje ukladanie súborov Cookies. Každý má možnosť definovať podmienky požívania súborov Cookies prostredníctvom nastavenia vlastného internetového prehliadača alebo vlastného zariadenia. To znamená, že je možné napr. čiastočne obmedziť (napr. dočasne) alebo celkom vypnúť možnosť ukladania súborov Cookies – v poslednom z týchto prípadov to ale môže ovplyvniť niektoré funkcie Internetového obchodu.

Nastavenie internetového prehliadača alebo zariadení v oblasti súborov Cookies je veľmi dôležité z pohľadu súhlasu s používaním súborov Cookies v Internetovom obchode – podľa predpisov taký súhlas môže byť tiež vyjadrený prostredníctvom nastavení internetového prehliadača alebo zariadení. Pokiaľ taký súhlas neexistuje, je nutné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť nastavenie internetového prehliadaču alebo zariadenia v oblasti súborov Cookies.

HotJar môže registrovať kliknutia myšou, pohyby myšou, posúvanie stránky a zavedené informácie, ktoré nie sú osobnými údajmi.

Je možné tiež celkom znemožniť predávanie údajov zo zariadenia Uživateľa společnostiam Google Analytics, HotJar Ltd a Optimizely s využitím súborov Cookies (vrátane predávania IP adresy) cestou stiahnutia a inštalácie rozšírenia pre prehliadače. Toto rozšírenie poskytované spoločnosťami Google Inc, HotJar Ltd a Optimizely Inc. je dostupné na následujúcej adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, https://www.hotjar.com/contact a http://www.optimizely.com/opt_out.

Podrobné informácie o princípoch, podľa ktorých fungujú vyššie popísané služby, vrátane princípu zhromažďovania a spracovania údajov, sú dostupné tu: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

DoubleClick by Google je služba spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). DoubleClick by Google používa súbory cookie, aby sa vám zobrazovali iba reklamné inzeráty, ktoré sú pre vás relevantné. Vášmu prehliadaču sa pritom priradí pseudonymné identifikačné číslo (ID) s cieľom skontrolovať, ktoré inzeráty boli zobrazené vo vašom prehliadači a na ktoré inzeráty sa kliklo. Súbory cookie neobsahujú žiadne osobné údaje. Používanie súborov cookie DoubleClick umožňuje spoločnosti Google a jej partnerským webovým lokalitám iba prepínanie inzerátov na základe predchádzajúcich návštev na našej webovej lokalite alebo iných webových lokalitách na internete. Informácie vytvorené súbormi cookie prenesie spoločnosť Google na vyhodnotenie na server v USA, kde sa uložia. Spoločnosť Google dodržiava ustanovenia dohovoru „štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“ o ochrane osobných údajov a je registrovaná v programe „štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“ ministerstva obchodu USA. Prenos údajov spoločnosťou Google tretím osobám sa uskutočňuje iba na základe zákonných predpisov alebo v rámci spracovania údajov zákazky. V žiadnom prípade nebude spoločnosť Google vaše údaje spájať s inými údajmi zhromaždenými spoločnosťou Google.

Používaním našich webových lokalít vyhlasujete, že súhlasíte so spracovaním údajom, ktoré o vás zhromaždila spoločnosť Google, a s vyššie opísaným druhom spracovania osobných údajov, ako aj s uvedeným účelom. Ukladaniu súborov cookie je možné zabrániť príslušným nastavením vášho prehliadača. Upozorňujeme však na to, že v tomto prípade možno nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie našich webových lokalít. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a spracovávala údaje vytvorené súbormi cookie a údaje vzťahujúce sa na vaše využívanie webových lokalít tým, že si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii prostredníctvom nasledujúceho prepojenia v časti Deaktivačné rozšírenie DoubleClick. Prípadne môžete súbory cookie DoubleClick deaktivovať na stránke organizácie Digital Advertising Alliance prostredníctvom nasledujúceho prepojenia.

Čo sú súbory „cookie“?

Súbory cookie sú krátke textové súbory, ktoré sa sťahujú do Vášho počítača, telefónu alebo iného zariadenia prostredníctvom servera webovej stránky spoločnosti ORSAY. Súbory cookies nie sú škodlivé a neobsahujú žiadne dôverné informácie akými sú vaša adresa, dátum narodenia, alebo údaje o vašej platobnej karte. Súbory cookie sú nevyhnutnou súčasťou správneho a efektívneho fungovania našej stránky. Niektoré zo súborov cookies Vám umožnia vykonať platobné transakcie, zatiaľ čo iné nám umožňujú zlepšiť Vašu používateľskú skúsenosť. Používaním tejto stránky zároveň dávate súhlas s používaním súborov cookie našou spoločnosťou.

Súbory cookie používame z nasledujúcich dôvodov:

  1. Na umožnenie bezpečného prihlásenia k účtu ORSAY, aby ste mohli použiť funkcie „Môj účet“, ako sú informácie o objednávke, vykonávanie platieb a prezeranie údajov.
  2. Umožňujú nám zapamätať si obsah Vášho nákupného košíka, zatiaľ čo si Vy ďalej prehliadate našu stránku a následne dokončiť objednávku.
  3. Na zaznamenanie oblastí webovej stránky, ktoré ste navštívili, produkty, ktoré si prezerali a času stráveného prezeraním, rovnako ako produkty, ktoré ste zakúpili. Spoločnosť ORSAY používa tieto informácie na pomoc tomu, aby boli webové stránky viac užívateľsky prívetivé, na rozvoj nášho dizajnu stránok a neustále zlepšovanie kvality služieb, ktoré poskytujeme.
  4. Na distribúciu návštevníkov nášho portálu rovnomerne naprieč platformami na zabezpečenie toho, že sa obsah podáva s najrýchlejšou možnou rýchlosťou.

Ponúkame Vám tiež príležitosť zdieľať svoje skúseností na našich stránkach prostredníctvom sociálnych sietí, ako sú Facebook, Google + a Twitter. Použitím týchto funkcií tiež súhlasíte s povolením súborov cookie od týchto poskytovateľov. Viac informácií o tom, ako títo poskytovatelia používajú súbory cookies môžete nájsť na ich webových stránkach.

Sú súbory cookie bezpečné?

Áno. Informácie uložené v súboroch cookies sú bezpečné a anonymné. Neobsahujú žiadne informácie, ktoré by mohli osobne identifikovať Váš účet a nikdy nie je ohrozená bezpečnosť Vášho účtu.

Môžem vypnúť súbory cookies?

Spoločnosť ORSAY využíva súbory „cookie“, aby sme zaistili, že budeme poskytovať čo najlepšiu úroveň služieb pre našich on-line zákazníkov. Ako súčasť našej politiky ochrany súkromia a bezpečnostnej politiky však potrebujeme Váš súhlas na ich použitie. Ak chcete odvolať svoj súhlas, alebo ak chcete byť upozornení pri každom použití súborov „cookie“, mali by ste zmeniť nastavenie vo svojom prehliadači, aby ste nám zabránili v ukladaní súborov „cookie“ na pevný disk počítača. Pre informácie o tom, ako môžete zakázať súbory „cookie“, prejdite na kartu „Pomoc“ vo svojom prehliadači pomocou lišty s ponukou. Je potrebné poznamenať, že ak sa rozhodnete nesúhlasíť s používaním súborov „cookie“, Vaša skúsenosť z našich stránok bude vážne narušená a mnoho integrálnych aspektov stránok, vrátane (ale nie výhradne) pridania položky do nákupného košíka a pristupu k Vášmu účtu nebude fungovať vôbec.

Naše používanie sledovania oznámení

Tiež umožňujeme vybraným tretím stranám, ktoré sa s nami zúčastňujú na marketingových programoch, umiestniť súbory „cookie“, keď navštívite naše stránky. Tieto súbory „cookie“ nám umožňujú sledovať, ktoré reklamy vidíte a kliknete, aby ste sa dostali na naše stránky.

Tieto súbory „cookie“ sú rovnako bezpečné ako tie používané pri prechádzaní našich stránok a ani jedna z týchto tretích strán nezhromažďuje osobné údaje, z ktorých by boli schopní identifikovať jednotlivých zákazníkov. Spoločnosť ORSAY nie je zodpovedná za obsah a politiky ochrany osobných údajov tretích strán alebo iných webových stránok.

Ako chránime vaše osobné údaje?

Na zaistenie vašej identity používame certifikát servera (tiež známy ako digitálny certifikát) a Secure Sockets Layer. (SSL) na šifrovanie dátových prenosov.

Ak chcete skontrolovať náš certifikát/zabezpečenie, môžete tak urobiť pomocou jednej z nasledujúcich metód:

Zo svojho prehliadača, keď ste na stránkach:

Microsoft Internet Explorer 4 alebo novší

Kliknite na zlatý zámok v pravom dolnom rohu prehliadača, aby ste vyvolali detaily digitálneho ID tejto stránky.

Mozilla Firefox

Kliknite na žltý zámok v ľavom dolnom rohu prehliadača, aby ste vyvolali informácie o zabezpečení.

Opera

Kliknite na zámok v adresnej lište prehliadača, aby ste vyvolali informácie o zabezpečení.

Bezpečnostné opatrenia opísané vyššie sú len niektoré zo správcovských, technických a fyzických krokov, ktoré robíme, aby sme chránili Vaše osobné údaje. Otvorený charakter Internetu však znamená, že nemožno ponúknúť absolútnu záruku bezpečnosti, a Vy by ste si mali byť vedomí toho, že aj napriek všetkým opatreniam, ktoré robíme, nemôžeme zaručiť bezpečnosť Vašich osobných údajov.

5. Služby spoločnosti Ve Interactive

Využívame služby spoločnosti Ve Interactive DACH GmbH (Französische Straße 47, 10117 Berlín, ďalej len "Ve"). Pri poskytovaní svojich služieb spoločnosť Ve zhromažďuje osobné údaje používateľov, ktorí navštevujú náš online obchod. Na tento účel spoločnosť Ve využíva okrem iného aj súbory cookie. Podrobné informácie o používaných technológiách sú k dispozícii v pravidlách Cookie. Prehľad účelov, na ktoré spoločnosť Ve zhromažďuje osobné údaje, je uvedený v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Ve.
Vo všeobecnosti používa spoločnosť Ve prostredníctvom súborov cookie osobné údaje používateľov, najmä kontaktné informácie a údaje o správaní. Ve ich využíva na prispôsobenie obsahu webových stránok (alebo webových stránok tretích strán) používateľským preferenciám a optimalizáciu používania webových stránok, napríklad zobrazovaním personalizovaných ponúk. Ve a ORSAY sú spoločne zodpovední za zhromažďovanie osobných údajov v súlade s čl. 26 GDPR. Podrobnosti nájdete v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Ve.
 
Užívatelia môžu zabrániť spracovaniu osobných údajov spoločnosťou Ve rôznymi spôsobmi, ktoré sú uvedené vo firemných zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Ve. Jednou z nich je použitie tlačidla odhlásenia na adrese
https://www.ve.com/de/datenschutzerklaerung#opting-out alebo pomocou mechanizmu opt-out spoločnosti IAB Europe na http://www.youronlinechoices.com/opt-out-interface